referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoltán
Utorok, 7. apríla 2020
Informácie v systéme riadenia
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 555
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Informácia

 • údaj, ktorý rozširuje okruh nášho poznania
 • odstraňuje nevedomosť, neistotu

Vlastnosti informácií

 • včasná
 • presná
 • stručná - výstižná
 • pravdivá

Členenie informácií

 1. podľa obsahu
  a) ekonomické
  poznávacie
  riadiace
  b) neekonomické
 2. podľa pôvodu
  a) interné
  b) externé
 3. podľa významu
  a) základné
  b) doplnkové
 4. podľa stupňa agregovania
  a) prvotné
  b) druhotné (spracované prvotné informácie)
 5. podľa dosahu
  a) strategické
  b) taktické
  c) operatívne

Plnenie základných manažérskych funkcií je nemysliteľné bez informačného zabezpečenia. Význam pre riadenie spočíva v tom, aby sa na ich základe:

 1. mohli prijať optimálne rozhodnutia
 2. mohli realizovať prijaté rozhodnutia

Informačný systém podniku

 • súhrn informácií, materiálnych podmienok a pracovníkov, ktorí sú potrební pre prácu s informáciami
 • úloha - zabezpečovať nevyhnutné informácie pre riadenie podniku
 • zabezpečuje
 • zber a prenos informácií
 • zachovávanie informácií
 • spracovanie informácií
 • distribúciu informácií

požiadavky:

 • sprostredkovanie informačných vstupov a výstupov
 • poskytovanie informácií pre riadenie podniku
 • poskytovanie informácií všetkým procovníkom podniku vo vhodnej forme a v potrebnom čase

člení sa do podsystémov:

 • závod, prevádzka, dielňa (podľa hierarchického usporiadania)
 • výroba, zásobovanie, odbyt, personálne (podľa činnosti)
 • plánovanie, regulovanie, kontrola (podľa funkcií riadenia)
 • spracovanie informácií
 • ručné
 • strojno-ručné = mechanizovane
 • automatizovane

Rozhodovanie

 • jadro riadenia
 • nie je výber medzi správnym a nesprávnym, ale voľba medzi dvoma či viacerými variantami, ktoré sú pravdepodobne rovnako vzdialené od správneho riešenia
 • činnosť, ktorá odhaľuje a analyzuje problém, navrhuje rôzne varianty riešenia a vyberá podľa zvolených kritérií najvýhodnejší variant
 • podmienky
 • možnosť výberu = viac variantov
 • výber musí byť premyslený
 • kritérium = výber je cieľavedomý
 • realizácia rozhodnutia
 • druhy rozhodovacích procesov
 • podľa subjektu rozhodovania
 • kolektívne
 • individuálne
 • podľa dosahu
 • strategické
 • taktické
 • operatívne
 • podľa informovanosti
 • v podmienkach istoty
 • v podmienkach rizika (na základe vývoja v minulosti)
 • v podmienkach neistoty

Fázy rozhodovacieho procesu

 1. Diagnostická fáza
  zbieranie informácií
  východiskový stav
  riešenie problému
 2. Analytická fáza
  rozbor
  návrh variantov riešenia
 3. Optimalizačná fáza
  výber optimálneho riešenia na základe zvoleného kritéria
 4. Realizačná fáza
  termín
  zodpovednosť

Metódy

 1. empirické
  zo skúsenosti
  a) empiricko - intuitívne
  b) empiricko - analytické
 2. matematické
 3. heuristické
  „brainstorming“
  „delfské metódy“

Komunikácia

 • vzájomná výmena informácií vo forme reči, obrazu, písma, údajov a textu medzi dvoma osobami, osobou a počítačom a medzi počítačmi
 • členenie
 • ústna
 • osobne
 • telefonicky
 • písomná
 • list
 • fax
 • ďalekopis
 • telegram
 • zostava

OSOBNÁ KOMUNIKÁCIA

Výhody

 • jednoduchosť prenosu informácií
 • možnosť dopredu si pripraviť návrhy na riešenie
 • rýchlosť predávania informácií
 • možnosť pohotového vysvetlenia nejasností
 • možnosť pozorovať partnera - reakcie, tón reči, gestikuláciu
 • nadviazanie osobných kontaktov

Nevýhody - neexistuje doklad (dôležité závery sa sformujú písomne alebo sa vyhotovujú záznamy priebehu rozhovorov)

Priebeh rozhovoru

 1. príprava - určit cieľ rozhovoru a zhromaždiť dostatočné množstvo informácií, pripraviť si otázky a argumenty
 2. vedenie rozhovoru - pozdrav, predstavenie, kontakt očí, uvedenie do problému, vzájomná výmena názorov, kritika nevrhovaných riešení, zhrnutie, záver
 3. zhodnotenie rozhovoru - na záver sa zhrnie obsah rozhovoru a závery a zistí sa u partnera, či súhlasí s daným záverom

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Telefón = zariadenie na prenos hovoreného slova na diaľku pomocou elektrických impulzov
Telefónny zoznam = súbor základných informácií o telefónovaní a telefónnych číslach

Poplatok

 • vzdialenosť - tarifné pásmo
 • dĺžka hovoru
 • druh hovoru

Vzdialenosť

 • mestské
 • medzimestské
 • medzinárodné

Druh hovoru

 • obyčajný
 • súrny
 • bleskový
 • na účet volaného
 • s výzvou
 • podávanie telegramov
 • budenie telefónom
 • presný čas
 • programy kín
 • športový program
 • zdravotná výchova
 • informácie o telefónnych číslach

PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA

Výhody

 • existuje písomný doklad
 • je prepracovanejšia - základná štylizácia
 • pri spracovaní nikto nevyrušuje - sami si nájdeme vhodný čas

Nevýhody

 • pomalá
 • zdĺhavá
 • menej účinná

Obchodný list

 • odosielaný poštou
 •  má predpísanú formu, ktorá je upravená normou

Tlačivá (formuláre)

 • jednotvárnosť
 • prehľadnosť
 • presnosť

Telegraf

 • zariadenie na prenos písaného slova na diaľku
 • telegram
 • písomná správa
 • podáva sa na pošte alebo telefonicky
 • poplatok závisí od počtu slov a od druhu
 • druhy
 • obyčajný
 • súrny
 • blahoprajný
 • so zaplatenou odpoveďou
 • listový
 • potvrdenie prijatia
 • kolocionovaný
 • kódovaný

Ďalekopis

 • zariadenie na prenos písaného slsova na diaľku
 • kombinácia písacieho stroja a telegrafu
 • telex
 • výhody
 • rýchlosť
 • možná okamžitá odpoveď
 • existuje doklad
 • nepretržitá prevádzka
 • nevýhoda
 • písane musí byť veľmi rýchle a presné

Telefax

 • kombinácia rozmnožovacieho stroja a telefónu
 • zariadenie na prenos grafického materiálu prostredníctvom telefónnej siete

Osobnosť manažéra

Na vykonávanie manažérskych funkcií sa vyžadujú špecifické vlastnosti a schopnosti.
Vznik tejto náročnej profesie súvisí s postupom vývoja manažmentu. V začiatkoch boli funkcie vlastníka, manažéra a výkonného pracovníka vzájomne prepojené. Neskôr sa začali oddeľovať záujmy vlastníkov, vedenie podniku sa zverovalo profesionálnym manažérom a medzi manažérmi nastáva diferenciácia.

Členenie

 1. podľa úrovne riadenia
  a) manažéri prvej línie
  majstri, vedúci dielne
  prichádzajú do styku bezprostredne s výkonnými pracovníkmi
  prideľovanie úloh, kontrola
  b) manažéri strednej línie
  vedúci závodu, prevádzky, jednotlivýc odborov
  c) vrcholoví manažéri
  top management
  riaditeľ podniku, námestníci
  menovaním vlastníka, predstavenstva
 2. podľa charakteru činnosti
  a) manažéri univerzalisti - všetci lineárni vedúci
  b) manažéri špecialisti - odborní pracovníci, námestníci

Predpoklady

 1. a) vrodené - rozhodnosť, zodpovednosť, vytrvalosť, organizačné a komunikačné schopnosti,
  sebavedomie, ctižiadostivosť
  b) získané - výchova a vzdelávania
 2. a) špecifické - odborné, vyplývajú zo zamerania manažéra
  b) všeobecné - 2 svetové jazyky, výpočtová technika,

Kariéra manažéra

 1. príprava - ukončením štúdia a nástupom do zamestnania
 2. uchytenie sa - prechádza jednotlivými pracovniskami podniku, upevňuje si pozície
 3. rozvoj - určité postavenie, úspechy
 4. ústup z pozícií - osobné kontakty, poradenstvo, ...

Vzdelávanie manažérov

 • praktické skúsenosti v podniku - rotácia medzi jednotlivými oddeleniami podniku
 • vzdelávacie programy
 • odborné stáže v zahraničných firmách

Účtovníctvo - poskytuje informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch alebo výdavkoch a príjmoch a o výsledku hospodárenia podniku ako celku i jeho vnútropodnikových útvarov, a to zásadne v peňažných jednotkách.

Účtovníctvo

 1. Bežné -počas roka, dene
  a) jednoduché - podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v OR
  b) podvojné - podnikatelia zapísaní v OR
  finančné - zachytáva všetky hodnototvorné procesy realizované voči iným podnikom, jednotlivcom, štátu
 2. vnútropodnikové - eviduje hodnototvorné prosesy vo vnútri podnikateľského subjektu, t. j. v jeho vnútropodnikových útvaroch = hospodárskych strediskách
 3. Účtovné výkazy - vyhotovujú sa na konci roka, cieľom je poskytovať informácie o stave majetku,
  záväzkoch, finančnej situácii a hospodárskom výsledku

Funkcie účtovníctva:

 1. Registračná (dokumentačná) - spočíva v presnej evidencii majetku, je nástrojom ochrany majetku
 2. Informačná - zabezpečuje ekonomické informácie pre správne rozhodovanie o prostriedkoch, s ktorými podniky disponujú, základným informačným zdrojom sú účtovné výkazy
 3. Kontrolná - poskytuje informácie ku kontrole, či sme dosiahli stanovené ciele. Je súčasťou kontrolného systému správnosti UCT dokladov a UCT zápisov
 4. Ekonomická - predstavuje zisťovanie informácií pe vynakladanie majetku

Odbory ekonomických informácií

 1. Účtovníctvo - prehľad o stave a pohybe majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch alebo výdavkoch a príjmoch a o výsledku hospodárenia podniku ako celku i jeho vnútropodnikových útvaroch, a to zásadne v peňažných jednotkách
 2. Rozpočtovníctvo - zachytáva budúce, očakávané, predpokladané ekonomické javy v podniku. Zameriava sa na stanovenie nákladov a výnosov, hospodárskeho výsledku na celkový objem výkonov. Je nástrojom kontroly a riadenia
 3. Kalkulácie - predbežné stanovenie nákladov pred začiatkom výroby alebo následné zistenie nákladov po skončení výroby na vymedzený výkon
 4. Štatistika - zhromažďuje a spracúva informácie o rovnorodých hromadných javoch a procesoch, zisťuje ich charakteristické znaky, vlastnosti, skúma ich zákonitosti a odhaľuje príčiny zmien v ich vývoji.
 5. Operatívna evidencia - sleduje a poskytuje pohotové informácie len o niektorých hospodárskych javoch. Záznamy vedie v rôznych merných jednotkách.

Účtovný informačný systém

 1. základné (finančné) účtovníctvo - sústavné zameriavanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia
 2. vnútropodnikové účtovníctvo a kalkulácia - vnútorné javy, predovšetkým náklady, poskytuje informácie pre finančné účtovníctvo
 3. plánovanie a rozpočtovanie
 4. manažérske účtovníctvo - rozvíja nákladové účtovníctvo a na základe jeho údajovej základne predkladá údaje riadiacemu pracovníkovi informácie odvodené od skutočnéh vývoja v minulosti, ale upravené podľa predpokladu budúceho vývoja tak, aby mohol riadiaci pracovník zodpovedne rozhodovať

Zákon o účtovníctve

 1. všeobecné ustanovenia
 2. účtovné sústavy, účtovné doklady, účtovné zápisy a účtovné knihy
 3. účtovná závierka
 4. spôsoby oceňovania
 5. inventarizácia majetku a záväzkov
 6. úschova účtovných písomností
 7. spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

 
Podobné referáty
Informácie v systéme riadenia SOŠ 2.9664 1715 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.