referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoltán
Utorok, 7. apríla 2020
Obchodné podniky
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 396
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 

Obchodné podniky
Obchod - samostatné odvetvie NH, ktoré zabezpečuje pohyb tovaru od výrobcu k spotrebiteľovi prostredníctvom peňazí

Funkcie obchodu

 1. Priestorové pokrytie tovarom - približuje tovar k spotrebiteľovi (budovanie predajní po celom území)
 2. Časové pokrytie tovarom - odstraňuje časový nesúlad medzi výrobou a spotrebou
 3. Kvantitatívna - obchod prispôsobuje veľkosť, objem podľa potrieb zákazníka (spotrebiteľské balenie)
 4. Kvalitatívna - zabraňuje prenikaniu nekvalitných tovarov do spotreby, rozširuje sortiment
 5. Poradenská a informačná - technický charakter - nové výrobky, pomoc pri výbere
 6. Úverová - platba v hotovosti alebo na úver

Členenie obchodu

 1. Veľkoobchod
  Maloobchod
 2. Vnútorný
  Zahraničný
 3. Štátny
  Súkromný
  Družstevný

Veľkoobchod - tovar nakupuje a predáva v nezmenenej úprave alebo po úprave (spotrebiteľské balenie, praženie kávy, dozrievanie ovocia, ...) maloobchodu, iným veľkoobchodom a ostatným zákazníkom

Faktory VO

 1. Ľudská práca - riadiaci pracovníci, administratívni pracovníci, zamestnanci v sklade a v doprave
 2. Tovar = výrobok nakúpený za účelom ďalšieho predaja (sortimentový, špecializovaný VO)
 3. Vecné prostriedky
  a) priestory - sklady, kancelárie, priestory pre zamestnancov, garáže, parkovacie plochy Sklady - otvorené, polokryté, kryté
  Činnosť skladov - prevádzkové (nákup, skladovanie, pedaj)
  poloprevádzkové (nákup, skladovanie)
  odbremeňovacie = sezónne (skladovanie)

Činnosť VO

 1. nákup
 2. skladovanie
 3. predaj

Nákup

 • vo veľkých množstvách
 • od výrobcu alebo iných VO
 • písomná objednávka, katalógy, vzorky tovaru, kontraktačné rokovanie

Skladovanie

 • vstupné kontroly (vyloženie vagóna, kamióna)
 • kvalitatívna a kvantitatívna kontrola (záručné lehoty)
 • hygienické zásady

Predaj

 1. Ponuka tovaru: písomná ponuka, osobná návšteva, vzorková sieň
 2. Kúpna zmluva: uzatvorenie = objednávka
 3. Plnenie KZ - systém obsluhy
  a) expedičný VO - podľa písomnej objednávky sa tovar pripraví na rampu, naloží sa na dopravný prostriedok VO a rozváža sa podľa rozvozného plánu
  b) obslužný VO - s vlastným odberom zákazníkov
  c) VO so samoobsluhou = systém CASH AND CARRY
  živnostenské oprávnenie
  tovar si sám vyberie, zaplatí v hotovosti a sám si ho odvezie
  výhoda pre VO - nemusí zabezpečovať dopravu, platba v hotovosti
  výhoda pre MO - sám si vyberá tovar a množstvo, tovar má okamžite
 4. Zúčtovanie predaja
  a) platba v hotovosti
  b) vystavenie faktúry - príkaz na úhradu

Rozhodnutia vo VO

 1. druh tovaru = sortiment - sortimentový a špecializovaný VO
 2. ceny
  nákupná cena
  + % obchodnej prirážky
  + náklady
  + zisk

  predajná cena
  - rôzne zľavy, rabaty, zmluvné, vernostné
 3. organizácia obsluhy
 4. sídlo VO
  a) expedičné - okraj miest, blízko dopravných ciest
  b) s odvozom - centrum, pri spotrebiteľovi
 5. reklama

Maloobchod - zabezpečuje tovar konečnému spotrebiteľovi

Faktory MO

 1. Ľudská práca
  najdôležitejší faktor - priamy styk so zákazníkom
  problémy - nevyhovujúca pracovná doba, nerovnomerné zaťaženie, nízke mzdy, nízka kvalifikácia, feminizácia
 2. Tovar
  a) aký tovar - skladba zákazníkov, prieskum trhu
  b) sortiment - široký alebo úzky (množstvo druhov), hlboký alebo plochý (množstvo vyhotovení jedného druhu)
 3. Vecné prostriedky - priestory, vybavenie

Činnosť MO

 1. nákup
 2. skladovanie
 3. predaj

Nákup

 • v menších množstvách
 • od VO alebo výrobcu
 • voľba dodávateľa
  cena tovaru
  kvalita tovaru
  vzdialenosť dodávateľa
  spoľahlivosť
 • veľkosť dodávok - častosť dodávok
  malé dodávky - častejšie (nie sú skladovacie priestory)
  veľké dodávky - menej časté (viažu finančné prostriedky)
  tovar - denného, častého a občasného dopytu
 • cena - nákupná cena
 • technika nákupu
  objednávka
  potvrdenie objednávky, dodávka = KZ
  dovoz
  zaplatenie FA, príkaz na úhradu

Skladovanie

 • kvantitatívna + kvalitatívna prebierka
 • obmena tovaru v sklade
 • účtovné vysporiadanie tovaru
 • hygienické zásady

a) technická stránka skladovania
kryté sklady
technické prostriedky - regále, váhy, boxy
záručné lehoty
predaj so zľavou

b) ekonomická stránka skladovania
inventúra - zistenie skutočného stavu
inventarizácia

Predaj

 • príprava tovaru na predaj
  vyloženie v predajni
  závisí od druhu tovaru a spôsobu predaja
  spotrebiteľská úprava
  vystavenie tovaru v obchodnej miestnosti
  označenie tovaru cenami
 • ponuka tovaru, predvedenie
  privítanie spotrebiteľa
  zistenie priania
  predkladanie tovaru a pomoc pri výbere
  ponuka doplnkového tovaru
 • vlastný predaj
  zákazník sa rozhodol kúpiť, KZ sa tým uzatvorila
 • finančné vysporiadanie
  vystavenie pokladničného bloku
  úhrada
  zabalenie tovaru
  predaj ovplyvňuje sezónnosť

Spôsoby predaja

 1. obslužný (pultový)
 2. samoobsluha
 3. zásielkový predaj
 4. predaj pomocou automatov

Obslužný (pultový) predaj

 • individuálna obsluha zákazníka
 • želanie, predloženie tovaru, vysvetlenie, odloženie ku pokladni, platba
 • nízka produktivita práce - jeden predavač na jedného zákazníka

Samoobsluha

 • tovar je voľne prístupný a zákazník si vyberá bez predavača

varianty

 • variant predbežnej voľby - zákazník si voľne prezerá tovar, ak sa rozhodne kúpiť, je nutná asistencia predavača
 • variant úplnej samoobsluhy - zákazník si tovar sám vyberie, odnesie k pokladni a zaplatí

výhody

 • pre obchod - úspora pracovníkov = úspora mzdových nákladov, veľký sortiment
  tovarov, veľký výber podnecuje zákazníka aby tovar kúpil
 • pre zákazníka - dobrý prehľad o celkovom sortimente, rýchle nakupovanie, tovar je
  označený cenami = odpadá zbytočný dialóg s predavačom

Vedľajšie výkony

 1. pred uzatvorením KZ - poradenská služba (druh tovaru)
 2. pri dodávke tovaru - balenie, dodávka do domu, montáž, nastavenie, zaškolenie v obsluhe
 3. po dodávke tovaru - servis, vybavovanie reklamácií

Formy MO predaja

 1. systém obsluhy (pultový, samoobsluha, zásielkový, automaty)
 2. cena
  a) diskontné
  b) bežné
  c) exkluzívne
 3. veľkosť podniku (obrat, predajná plocha)
  a) malé
  b) stredné
  c) veľké
 4. sortiment
  a) široký a plochý
  b) úzky a hlboký - špecializovaný
 5. veľkosť a sortiment
  a) obchod s rozličným tovarom
  alé až stredné podniky
  široký a plochý sortiment
  zásobujú vidiek, sídliská
  súkromné, družstevné
  b) špecializované obchody
  malé až stredné
  stredne široký a stredne hlboký sortiment - plnosortimentové
  c) úzko špecializované obchody
  malé až stredné
  úzky a hlboký sortiment
  d) nákupné domy
  veľké predajne
  stredne široký, stredne hlboký sortiment
  e) obchodné domy
  veľký obchodný podnik
  široký a plytký sortiment
  delené na oddelenia
  f) supermarkety, hypermarkety
  veľké obchodné strediská
  na okrajoch miest s veľkými parkovacími plochami

Reklama

 • spôsob informovania zákazníkov o určitom tovare s cieľom vyvolať záujem o jeho kúpu
 • funkcie - informačná, ekonomická, estetická
 • zásady - presná, výstižná, opakovaná, včasná, sústavná, ...
 • cieľ - zvýšenie predaja, zavádzanie nového výrobku, dostať sa do povedomia
 • objekt - masová reklama, skupinová, individuálna
 • čas - dlhodobá, krátkodobá
 • rozpočet - celkový, rozdelenie na jednotlivé prostriedky
 • účinnosť - zvýšenie obratu / náklady na reklamu ( o koľko Sk mi 1,-- zvýšila obrat)

Cena

 • peňažná čiastka dohodnutá pri kúpe a predaji
 • význam - obrat, dopyt, zisk
 • štruktúra:
  nákupná cena
  + obchodná prirážka
  + DPH, spotrebná daň

predajná cena

 1. Diskontné ceny
  nižšie ako v iných predajniach
  vychádzajú z teórie, že nižší zisk na jednotku sa nahradí zvýšením zisku z predaja veľkého množstva
  nákup vo veľkom umožňuje kúpiť lacnejšie od výrobcu
 2. Bežné ceny (nemenné)
  konvencionálne
  vo vyspelých krajinách sú 60 - 80 % tieto ceny
 3. Exkluzívne ceny
  vysoká kvalita tovaru, úroveň predaja, poradenská služba, servis
  nedostupné pre každého spotrebiteľa
  špičkový, značkový tovar
  nedostatok konkurencie
  vysoké náklady obchodu

Cenová konkurencia - veľké obchodné podniky si môžu dovoliť určitý druh tovaru predávať za nižšie ceny a na druhej strane iný druh s vysokou obchodnou prirážkou

Hospodárenie obchodu
Maloobchodný obrat (MOO) - celková hodnota predaného tovaru v maloobchode za určité obdobie

Produktivita práce
= MOO / počet zamestnancov
= MOO / počet predavačov

MOO / 1 m2 plochy
MOO / 1 m2 predajnej plochy

Vypočítané ukazovatele sa porovnávajú s inými predajňami, s plánom, s predchádzajúcimi obdobiami.

MOO = hodnota nakúpeného tovaru + obchodná prirážka (náklady + zisk)

Výnosy = MOO - hodnota nakúpeného tovaru

Náklady - spotreba materiálu, mzdy, energia, odpisy IM, nájomné, manká a škody, ...

Zisk = výnosy - náklady

Sledovanie MOO

 1. čas - ročne, mesačne, štvrťročne, týždenne, denne
 2. tovar - potraviny, obuv, textil, ...
 3. platenie - v hotovosti, na úver
 4. územie - podľa okresov
 5. vnútropodnikové hľadisko - podľa jednotlivých predajní

TENDENCIE VÝVOJA OBCHODU

 1. Veľkoobchod
  odstránenie - MO nakupujú priamo od výrobcu
  posilnenie - rozširovanie sortimentu
  kombinovaný VO s MO
 2. Maloobchod
  zväčšovanie MO jednotiek
  rozširovanie sortimentu
  samoobslužný predaj
 3. Obchod
  rast zásielkového obchodu
  kombinovaná cenová politika
  rast nárokov spotrebiteľa
  ubúdanie drobných obchodníkov
  špecializácia

Zákon na ochranu spotrebiteľa

vymedzuje 8 základných práv spotrebiteľa:

 1. Právo na uspokojenie základných potrieb
 2. Právo na bezpečnosť
 3. Právo byť informovaný
 4. Právo na výber
 5. Právo byť vypočutý
 6. Právo na nápravu
 7. Právo na spotrebiteľské vzdelanie
 8. Právo na zdravé životné prostredie

 

 
Podobné referáty
Obchodné podniky SOŠ 2.9509 1577 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.