referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cecília
Piatok, 22. novembra 2019
Zahraničný obchod a clá
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 186
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 

Zahraničný obchod je odvetvie NH, ktoré zabezpečuje pohyb tovaru medzi štátmi - medzinárodný obchod

Podmienky vzniku ZO

 1. prírodné - poloha štátu, nerastné bohatstvo, podnebie, lesy, ...
 2. ekonomické - výroba vo väčšom množstve - lacnejšia - hľadanie odbytu na zahraničných trhoch
 3. technické - dovoz technických poznatkov
 4. historické - tradície výroby
 5. vyrovnanie platobnej bilancie - suma platieb do zahraničia = suma platieb zo zahraničia

Formy ZO

 1. podľa pohybu tovarov
  a) export
  b) import
  c) tranzit
 2. podľa organizačnej formy
  a) priamy
  b) nepriamy - sprostredkovateľ

Riziká v ZO
= stupeň neistoty, odchýlka od predpokladu

 • príčiny vzniku
 • vzdialenosť obchodných partnerov
 • politická situácia
 • nedostatok informácií
 • jazyková bariéra - chybné preklady KZ
 • právne normy - neexistuje medzinárodné právo
 • mentalita obchodných partnerov


druhy rizík:
a) obchodné = komerčné

 • nenájdenie obchodného partnera - prieskum trhu, ...
 • neodobratie tovaru = odstúpenie od KZ - informácie o spoľahlivosti partnera
 • nezaplatenie - záruka, platba vopred
 • doprava - poistenie tovaru, dopravných prostriedkov

b) politické

 • nestabilita, vojna, ... - SB, MMF, OSN - poradovník „dôveryhodnosti štátov“

c) zvláštne

 • právne - dohoda o práve
 • kurzové - platby do 90 dní

Organizácia ZO

Do roku 1989 existoval u nás štátny monopol ZO - výlučné právo štátu uskutočňovať ZO. Od roku 1992 môže ZO činnosť každá p. o. aj f. o. na základe povolenia - licencie.
ZO riadi ministerstvo hospodárstva a ministerstvo zahraničných vecí.

Subjekty ZO

 1. výrobné podniky
  priamy dovoz alebo vývoz
  odborný personál - jazyk, ekonomika, právo
 2. podniky ZO
 3. boli privatizované v prvej vlne kupónovej privatizácie - a. s. pre ZO j- špecializované na určité činnosť (CHIRANA - zdravotnícka technika- export, import)
 4. súkromné obchodné spoločnosti
 5. s. r. o.
 6. sprostredkovateľ - nepriamy dovoz a vývoz

Slovenská obchodná a priemyselná komora

 • združuje výrobné a obchodné podniky, pre ktoré vykonáva tieto činnosti
 • poradenská
 • informačná - trh
 • edičná - príručky
 • zahraničná
 • odborná - colná agenda, vybavovanie certifikátov

Obchodné oddelenia pri slovenských veľvyslanectvách v zahraničí

 • poskytujú informácie o trhu a možnosti obchodovania na danom trhu
 • vedie ich obchodný rada

Import

 • dovozná obchodná organizácia - 3 časti
 1. príprava obchodu
  importný marketing (prieskum trhu)
  tovar sa na domácom trhu nenachádza
  vlastná výroba by bola drahšia ako dovoz
  dovoz
  a) priamy
  veľké podniky - spracovanie surovín
  veľké obchodné domy
  drobní podnikatelia blízko hraníc
  b) nepriamy
  jednorázová dodávka
  širší sortiment tovaru
  voľba dodávateľa
  SOPK
  Obchodné oddelenie
  inzeráty, výstavy, veľtrhy, katalógy
 2. uzatvorenie KZ
  a) dopyt
  b) odpoveď na dopyt - kladná alebo záporná
  c) objednávka
  d) financovanie dovozu
  vlastné zdroje
  bankový úver
  obchodný úver
  leasin
 3. plnenie KZ
  prevziať tovar na dohodnutom mieste
  zaplatiť
  reklamácia

Export

 1. príprava na vývoz
  a) zhodnotenie vlastných možností
  výrobky - konkurencieschopnosť
  marketingový útvar
  b) voľba odberateľa
  štát, konkrétny odberateľ
  prieskum trhu
  c) vývozný marketing
  produkt - kvalita, úprava podľa požiadaviek zákazníka, obal
  cena - dohoda v KZ, dopyt - ponuka, náklady, ceny konkurencie, zvyšovanie (clá, doprava, DPH, dovozná prirážka, ...)
  reklama - vývozca, reklamná agentúra v zahraničí
  distribúcia - vlastný predaj, sprostredkovateľ, predajné pobočky v zahraničí
  d) vývoz
  priamy - lacnejšie, ovplyvňovanie výšky ceny, priamy kontakt so zákazníkom
  nepriamy - nie je potrebný marketingový útvar, nie sú starosti s predajom - menšie riziko, nemôže ovplyvniť cenu, nemá kontakt so zákazníkom
 2. uzatvorenie KZ
 3. plnenie KZ
  dodanie tovaru
  faktúra

Ostatné obchodné operácie
Tranzit

 • prechod tovaru cez územie určitého štátu
 • poplatok danému štátu -príjem ŠR
 • znečisťovanie ovzdušia
 • drogy, kriminalita

Reexport

 • vývoz dovážaného tovaru
  a) priamy - reexportér kúpi tovar od exportéra, predá ho importérovi a zabezpečí dopravu tak, aby zásielka nevstúpila do jeho krajiny
  b) nepriamy - reexportér nakúpený tovar dovezie do svojej krajiny a potom ho vyváža do inej krajiny
 • používa sa
 • ak existujú určité obmedzenia v ZO medzi dvoma krajinami
 • na rozšírenie sortimentu
 • nákup veľkého množstva za nižšiu cenu - predaj v menších množstvách za ceny vyššie

Barter

 • naturálna výmena
 • používa sa vtedy, ak krajiny nemajú dostatok finančných prostriedkov
 • na vyrovnanie platobnej bilancie

Jungtim

 • viazanie vývozu na dovoz určitého tovaru
  Kompenzačné obchody
 • ak medzi dvoma štátmi nie je uzatvorená platobná dohoda
 • nedostatok finančných prostriedkov
 • politická nestabilita

A
SR vývoz tovar

Maďarsko
B C
platba v domácej mene

Zmluvy v ZO
Každá krajina využíva v ZO činnosti
autonómne prostriedky obchodnej politika - clo, dovozná prirážka, kvantitatívne obmedzenia dovozu
zmluvné prostriedky ZO politiky - obchodná zmluva, obchodná dohoda, platobná dohoda, dohoda o clách, dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia

Obchodná zmluva

 • základ pre nadviazanie spolupráce
 • schvaľuje ju NR SR a podpisuje prezident
 • uzatvára sa na obdobie 2 - 5 rokov
 • môže byť
 • bilaterálna - 2 strany
 • multilaterálna - viac štátov
 • upravuje základné podmienky obchodovania medzi danými štátmi formou doložiek

Doložka najvyšších výhod

 • zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať všetky výhody, ktoré poskytujú tretím štátom

Recipročná doložka

 • zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú navzájom poskytovať určité rovnocenné výhody

Obchodná dohoda

 • konkretizácia obchodnej zmluvy, teda určuje výmenu tovaru v druhoch a množstvách
 • podpisuje ju minister hospodárstva
 • uzatvára sa na 1 rok
 • najdôležitejšou časťou sú „Tovarové (kontingentové) listiny“

Platobná dohoda

 • dohoda o platobnom styku
 • 2 formy:
 • platba vo voľne vymeniteľných (konvertibilných) menách
 • clearingové zúčtovanie - vzájomné započítavanie pohľadávok a záväzkov a vyrovnávanie rozdielov

Kúpna zmluva

 • upravená OZ
 • záväzok predávajúceho dodať tovar v stanovenom množstve, čase, kvalite a previesť na kupujúceho vlastnícke právo a súčasne záväzok kupujúceho tovar odobrať a zaplatiť
 • podstatné náležitosti
 • predmet - druh, kvalita, množstvo
 • cena - podľa dodacích podmienok
 • čas - promptne, termín, začiatok mesiaca, koniec, v priebehu mesiaca, štvrťroka, ..
 • ostatné náležitosti - spôsob dopravy, spôsob platenia, zmluvné pokuty a penále, spôsob riešenia sporov
 • forma - ústna alebo písomná
 • voľba práva - právo krajiny predávajúceho, právo krajiny kupujúceho
 • jazyk - slovenský, anglický, dvojjazyčné zmluvy
 • neplnenie podmienok:

P - nedodá tovar, dodá iné množstvo, kvalitu, cenu, nesplní dodací termín,
K - tovar neodoberie, nezaplatí
práva pri neplnení podmienok:
P - náhrada škody (škoda + ušlý zisk), zmluvné pokuty, požadovaná suma + úrok,
K - náhradné plnenie, odstúpenie od KZ, náhradné dodacie lehoty, náhrada škody
riešenie sporov
a) pred súdom - žaloba, miesto súdu, rozhodnutie súdu - ťažké plnenie
b) rozhodcovské riadenie - strany si vyberú rozhodcu (odborníka), ktorého riešenie je definitívne (konečné)

Dodacie podmienky v ZO

 • dodacia lehota
 • spôsob prepravy
 • požiadavky zákazníka
 • najoptimálnejšie spôsob dopravy
 • všetky druhy dopravy, ich kombinácia
 • dodacie parity (klauzuly)
 • určujú miesto prechodu nákladov na prepravu a rizík z prepravy z predávajúceho na kupujúceho

delenie:

 • jednobodové - náklady na prepravu aj riziká z prepravy prechádzajú na kupujúceho v jednom miest
 • dvojbodové - náklady na jedom mieste, riziká na mieste inom - náklady čo najbližšie ku kupujúcemu, riziká čo najbližšie k predávajúcemu
 • delia sa podľa druhu dopravy - pre cestnú, námornú, leteckú dopravu a pre všetky druhy dopravy

Platobné podmienky

Forma

 • závisí od vzťahu dodávateľa a odberateľa a od medzinárodnej hospodárskej a politickej situácie
 • platba v hotovosti
 • priama úhrada = hladká platba
 • zmenka, šek
 • dokumentárny akreditív
 • dokumentárne inkaso

Exportér

 • istota, že bude zaplatené
 • platba čo najskôr
 • riziká na kupujúceho

Importér

 • istota, že tovar bude dodaný
 • platba čo najneskôr
 • riziká na predávajúceho

Platba v hotovosti

 • náročná na úschovu peňazí počas prepravy
 • podľa devízového zákona podnikateľský subjekt musí do 30 dní ponúknuť valuty banke na odkúpenie

Priama úhrada

 • banka na základe písomného príkazu klienta požiada banku v zahraničí, v ktorej má otvorený účet v príslušnej mene, aby vyplatila v prospech príjemcu stanovenú sumu
 • hladká platba pred dodávkou = poskytujeme preddavok:
  P - istota, že K tovar odoberie
  K - istota dodania tovaru
 • dodávky investičného charakteru - časť ako preddavok, časť v priebehu a časť po dodávke

Zmenka

 • cenný papier, v ktorom vystaviteľ zmenky
  a) sa zaväzuje zaplatiť stanovenú sumu zmenkovému veriteľovi
  b) prikazuje inej osobe, aby uhradila stanovenú peňažnú sumu zmenkovému veriteľovi

Šek

 • nahrádza platenie v hotovosti alebo priamu úhradu
 • vystaviteľ má šekový účet v banke a žiada banku, aby z jeho účtu zaplatila určenú sumu predložiteľovi šeku

Dokumentárny akreditív

 • používa sa vtedy, ak sa obchodný partneri nepoznajú alebo ak sú v ich krajinách neisté pomery
 • akreditív - príkaz K (dovozca) svojmu peňažnému ústavu (banke), aby vyplatil alebo dal vyplatiť inou bankou, proti odovzdaniu dokladov o dodávke, fakturovanú sumu. Akreditív je nevypovedateľný a je termínovaný (blokácia sumy - 21 dní)
 • dokumenty - prepravné doklady, osvedčenie o pôvode tovaru, faktúra, colná deklarácia, certifikát o kvalite

priebeh:

 1. otvorenie akreditívu - zablokovanie určitej peňažnej sumy
 2. čerpanie akreditívu - po predložení dokladov sa vyplatí zo zablokovanej sumy

výhody:
Vývozca - istota, že bude zaplatené, ak dodá tovar včas
Dovozca - istota, že bude tovar dodaný včas

nevýhody:
Vývozca - ak nedodrží termín dodávky, hrozí riziko nezaplatenia (akreditív vyprší)
Dovozca - platí len na základe dokladov j- tovar ešte nemusí byť dodaný

Dokumentárne inkaso

 • používa sa v styku obchodných partnerov, ktorí sa dobre poznajú
 • vývozca požiada svoju banku, aby vydala dokumenty o dodávanom tovaru dovozcovi len vtedy, ak zaplatí alebo akceptuje zmenku vystavenú vývozcom
 • nevýhoda -tovar sa odoslal, ale kupujúci odmieta akceptovať zmenku - riziko neodobratia tovaru

Nové formy financovania ZO

 1. factoring
  odkúpenie krátkodobej pohľadávky bankou alebo špecializovanou factoringovou spoločnosťou
  factor berie na seba všetky povinnosti, ktoré súvisia s financovaním pohľadávky
  výhody: vývozca - okamžitá platba, nevznikajú náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, export je bez rizika z nezaplatenia a kurzového rizika
 2. forfaiting
  odkúpenie dlhodobej pohľadávky bankou alebo forfaitingovou spoločnosťou vo forme zmeniek
  podmienky - akceptovaná zmenka kupujúcim, ručiteľ na zmenke
 3. leasing
  operatívny- krátkodobý
  finančný - dlhodobý, s možnosťou kúpy
  výhody - obstaranie majetku bez finančných prostriedkov, platí sa nájomné = zvyšovanie nákladov - znižovanie zisku - znižovanie daní, možnosť kúpy za zostatkovú cenu
  Clo
  peňažná dávka, ktorú vyberá štátny orgán za tovar, ktorý prechádza colnou hranicou štátu
  význam
  obchodno-politický - ochrana domácich výrobcov
  finančný - príjem do ŠR
  cenotvorný - súčasť ceny výrobku - konkurencie schopnosť domácich výrobkov

Členenie

 1. pohyb tovaru
  a) dovozné
  b) vývozné
  c) tranzitné
 2. zmysel
  a) finančné
  b) ochranné
 3. spôsob stanovenia
  a) autonómne
  b) zmluvné
 4. spôsob výpočtu
  a) hodnotové - % z colnej hodnoty tovaru

Fakturovaná cena v zahraničnej mene
- DPH

Fakturovaná cena bez dane
* kurz SK

colná hodnota
b) špecifické - sadzba za mernú jednotku
c) kombinované

5. účel
a) preferenčné - zvýhodňujúce colné sadzby
b) odvetné j- opatrenia proti inému štátu

Colný zákon

 • prispôsobuje naše colné predpisy európskym
 • zaisťuje ochranu colnej hranice pred nelegálnym dovozom a vývozom
 • zabraňuje vývozu kultúrnych pamiatok
 • upravuje colnú kontrolu pri dovoze, vývoze a tranzite
 • stanovuje práva a povinnosti colných orgánov a p. o. a f. o. pri colnej kontrole
 • stanovuje colné priestupky a pokuty
 • určuje colnú štatistiku

Colné konanie

Colná kontrola

 • súhrn úkonov colných orgánov, ktorými sa zabezpečuje dodržiavanie colného zákona
 • kontroluje sa tovar a doklady
 • vonkajšia alebo vnútorná
 • úplná alebo čiastočná
 • na colnici, na colnom priestore železničných staníc, letísk, prístavov, mimo colnice

Rozhodnutia po colnej kontrole

 1. o prepustení tovaru do voľného obehu
  voľná manipulácia s tovarom
  tovar bez cla alebo po úhrade cla
 2. o prepustení tovaru do viazaného obehu
  pohraničná colnica uskutoční vonkajšiu colnú kontrolu, prepustí tovar cez hranicu bez cla. S tovarom nie je možné manipulovať :
  do 3 dní sa prihlásiť na vnútrozemskú colnicu
  colné sklady - ak nezaplatí clo
 3. o prepustení tovaru na colný záznam
  dovezený alebo vyvezený tovar sa v stanovenej lehote - do pôvodnej krajiny

Vývoz

 • návrh na colné odbavenie
 • ústne
 • písomne - Jednotná colná deklarácia

a) Jednotná colná deklarácia

 • druh tovaru
 • množstvo
 • hmotnosť
 • ŠPZ dopravného prostriedku
 • príjemca zásielky
 • vývozca zásielky
 • colný deklarant

b) ostatné - prepravné doklady 

pracovník exportného oddelenia oznámi žiadosť colnici colník -kontrola tovaru, colný uzáver, potvrdenie dolnej deklarácie (1 kópia - colnica, vývozca, colná štatistika)


Dovoz

 1. pohraničná colnica
  vonkajšia kontrola
  tranzitné colné prehlásenie - do 3 dní vnútorná colnica:
 2. vnútroštátna colnica
  vnútorná colná kontrola
  potvrdenie JCD
  výmer a zinkasovanie cla
  DPH, dovozná prirážka
  zadržanie tovaru v colnom sklade

Turistický ruch

 • zákaz vývozu - historické pamiatky, na niektoré tovary treba povolenie, niektoré sú kvantitatívne obmedzené
 • zákaz dovozu - čistý lieh, veci propagujúce násilie, trabanty

a) bez cla - do 3000,- colnej hodnoty
b) colná sadzba - 5 % colnej hodnoty - 3000,-- až 8000,--
c) clo podľa sadzobníka - tovar nad 8 000,--


Colná únia

 • integračné zoskupenie štátov, ktoré vytvárajú jednotné colné územie
 • 2. Stupeň integrácie
 • ciele
 • voľný pohyb tovaru a služieb
 • rozvoj obchodu s tretími štátmi
 • vzájomné prepojenie ekonomík
 • zásady
 • pohyb tovarov, služieb bez cla a kvantitatívnych obmedzení
 • rovnaká colná politika voči tretím štátom
 • jednotný colný zákon
 • jednotné colné doklady
 • orgány
 • riešenie sporov
 • spôsob platenia

 

 
Podobné referáty
Zahraničný obchod a clá SOŠ 2.9720 2463 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.