referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
Živnosť, družstvo, osobitné formy podnikania
Dátum pridania: 07.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: silvinju
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 622
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 

Živnostenské podnikanie

Živnosť – je sústavná cieľavedomá činnosť vykonávaná živnostníkom vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Nie je ňou činnosť, ktorá má občasný charakter. Aby mohol občan prevádzkovať živnosť musí spĺňať tieto podmienky:

 • právna spôsobilosť (18, OP)
 • bezúhonnosť (čistý výpis registra trestov)
 • spôsobilosť na zodpovednosť (duševné zdravie - lekárske potvrdenie)
 • odborná spôsobilosť (vzdelanie, vyučený v obore - výučný list)
 • prax (ak ju ŽÚ vyžaduje)

Členenie živností:

1.podľa oprávnenia

 • ohlasovacie - oprávnením je živnostenský list, patria sem : remeselné - občan vyučený v obore, má prax (krajčírka),
  viazané - vyššie vzdelanie - maturita, VŠ (auditor), voľné - nevyžaduje sa vzdelanie, stačí ZŠ a kurzy
 • koncesované - oprávnením je koncesný list, listina. Dôraz sa kladie na bezúhonnosť, lebo koncesované živnosti súvisia s ochranou života a zdravia človeka (lekár)

2.podľa obsahu

 • obchodné - oprávňujú živnostníka tovar nakupovať, upravovať, predávať.
 • výrobné - hlavnou činnosťou je výroba, ku ktorej sa viaže obstarávanie a predaj hotových výrobkov.
 • živnosti poskytujúce služby - ich rozsah je uvedený v živnostenskom zákone a na živnostenskom liste.

Podnikateľ môže vykonávať viac živností, musí mať však na každú živnostenské oprávnenie.

Živnostníci sú povinní registrovať sa v živnostenskom registri, ale nie sú v obchodnom registri.

Družstvo

Je spoločenstvo neohraničeného počtu členov. Je založené za účelom využívania majetku družstva. Kryje hospodárske, sociálne a iné potreby svojich členov. Družstvá poznáme: poľnohospodárske, bytové, družstvo invalidov, spotrebné, výrobné. Družstvo môžu založiť 2 PO alebo 5 FO. Členom družstva sa môže stať osoba staršia ako 15 rokov, napr. rodičia kúpia synovi družstevný byt. Nemôže byť členom orgánov až do 18 rokov.

Zakladatelia družstva musia zložiť ZI 50 000,- Sk, zo zákona a zvolajú prvú členskú schôdzu na ktorej schvália stanovy družstva. Stanovy nesmú byť v rozpore s obchodným zákonníkom. Družstvo je PO a je zapísané v obchodnom registri. Za záväzky ručí družstvo celým majetkom, členovia neručia a nezodpovedajú.

Orgány družstva vyplývajú zo zákona:

 • členská schôdza - je najvyšší orgán, ak má družstvo viac členov, nazýva sa aj zhromaždenie delegátov. Každý má 1 hlas a schádzajú sa minimálne raz za rok
 • predstavenstvo - štatutárny orgán, plní uznesenia členskej schôdze, zodpovedá za činnosť družstva a predstavenstvo tvoria predseda a podpredseda.
 • kontrolná komisia - zasadá minimálne raz za 3 mesiace. Vybavuje sťažnosti členov.

Družstvo zriaďuje nedeliteľný fond zo zákona 10 % z ročného zisku až do polovice ZI. Pri založení nedeliteľného fondu musia doňho vložiť jednorázovo 10 % ZI.

Zrušenie: uznesením členskej schôdze.

Osobitné formy podnikania

Tiché spoločenstvo
Vzniká uzatvorením zmluvy o tichom spoločenstve, medzi tichým spoločníkom (FO alebo PO) a podnikateľom (FO alebo PO). Tichý spoločník sa zaväzuje, že vloží do spoločnosti peňažný vklad (aj nepeňažný) a podnikateľ sa zaväzuje vyplácať podiel na zisku. Tichý spoločník ručí v prípade straty do výšky vkladu. Toto spoločenstvo nemá právnu subjektivitu. Zaniká vypovedaním zmluvy alebo skončením podnikania.

Združenie osôb na účely podnikania
Vzniká na základe zmluvy o združení. Účastníkmi zmluvy sú podnikatelia, ktorí majú rovnaký cieľ. Zodpovedajú a ručia celým svojim majetkom. Združenie nemá právnu subjektivitu. Zaniká rozpustením.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.