referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Elena, Helena
Štvrtok, 18. augusta 2022
Daň z pozemkov
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Teomo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 618
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Pozemok – časť zemského povrchu oddelená od ostatných častí hranicou územnej správnej jednotky, hranicou katastrálneho územia atď.

SUBJEKT DANE
1.Daňovníkom dane z pozemkov je FO, PO v postavení:
2.Vlastník pozemku zapísaný v katastre nehnuteľností
3.Správca pozemku, ktorý je vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce
4.Nájomca pozemku za podmienky že nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností
5.Nájomca pozemkov, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond
6.Skutočný užívateľ pozemku

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňovníkom je:
1.Jeden z nich, ak sa vlastníci dohodnú, pričom ostatný ručia za daň do výšky svojich spoluvlastníckych podielov
2.Každý spoluvlastník, ak sa nedohodnú, a to podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu

PREDMET DANE
- pozemky na území SR
a)orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b)trvalé trávne porasty (lúky, pasienky)
c)záhrady
d)lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e)rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plody
f)zastavané plochy a nádvoria
g)stavebné pozemky
h)ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

PREDMETOM DANE NIE SÚ:
a)Časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb a bytov
b)Pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie a železničné dráhy
c)Pozemky alebo ich časti zastavané takými stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb

POZEMKY OSLOBODENÉ OD DANE:
-pozemky vo vlastníctve obce
-pozemky vo vlastníctve PO nezriadených na podnikanie
-pozemky, na ktorých sú cintoríny
-pozemky verejne prístupných parkov, športovísk a ostatných priestorov
-pozemky národných parkov, prírodných rezervácií
-pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 62 rokov, a tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu

ZÁKLAD DANE
- hodnota pozemku

základ dane = hodnota pôdy za 1 m2 x výmera pozemku v m2
Hodnota ornej pôdy, chmeľnice, vinice, ovocného sadu a trvalého trávneho porastu sa určuje podľa prílohy 1 zákona o miestnych daniach. Hodnota lesných porastov a rybníkov, či ostatných hospodársky využívaných vodných plôch je hodnota určená v znaleckom posudku. Hodnota ostatných pozemkov sa zisťuje podľa prílohy 2 zákona o miestnych daniach.

SADZBA DANE A VÝPOČET DANE
- základná ročná sadzba dane = 0,25% zo základu dane
Obec môže túto sadzbu znížiť, zvýšiť, pričom zákon neurčuje hodnotu maximálneho zníženia sadzby dane avšak umožňuje zvýšiť základnú sadzbu dane najviac 20-násobne.

Daň = sadzba dane určená obcou x základ dane v Sk


Príklad:

Daňovník vlastní ornú pôdu s výmerou 25 hektárov, lesný pozemok s výmerou 10 hektárov, lúku s výmerou 3 hektáre a stavebný pozemok s výmerou 1650 m2. Cena ornej pôdy a lesného pozemku je Sk 4,90/m2. Cena lúky je Sk 2,95/m2. Stavebný pozemok má cenu SK 0,21/m2. Ročná sadzba dane u ornej pôdy, lesného pozemku a lúky je 0,25 % a stavebného pozemku je 0,50 %. Vypočítajte daňovú povinnosť.

Riešenie:

Druh pozemkuVýmera pozemkuVýpočet ZDZDVýpočet daneDaň
Orná pôda25 hektárov250 000 m2 x Sk 4,901 225 000,–1 225 000 x 0,25 %3 062,–
Lesný pozemok10 hektárov100 000 m2 x Sk 4,90490 000,–490 000 x 0,25 %1 225,–
Lúka3 hektáre30 000 m2 x Sk 2,9588 500,–88 500 x 0,25 %221,–
Stavebný pozemok1650 m21650 m2 x Sk 0,21347,–347 x 0,50 %2,–
Spoluxxxx4 511,–


Daňová povinnosť je 4 511 korún.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.