Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Systém riadenia BOZP

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov SR:

- Ústava SR
- Zákonník práce
- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.
- Zákon č. 95/2000 Z. z.

Prístupový proces

- Smernica č. 89/391/EHS
- Národný program pre prijatie acquis communautaire
- vznik ICOP

Starostlivosť o BOZP: 

- menej úrazov
- väčšia zainteresovanosť zamestnancov 
- vyššia produktivita a kvalita práce

Úspešný podnik - starostlivosť o BOZP

BOZP - nielen prevencia proti úrazom a haváriám, ale aj:

- fyzická a psychická pohoda
- sociálna ochrana
- pracovné podmienky
- pracovné vzťahy
- hygienické podmienky
- sociálne vybavenie pracovísk

Ako efektívne organizovať BOZP v podniku

krátkodobá ochrana zamestnancov - operatívne rutinované riadenie
dlhodobá ochrana - systémové riadenie

Čo je systém riadenia BOZP, postupnosť krokov:

Každý krok - zavedenie a udržiavanie systémových prvkov

Z čoho vychádza podniková politika BOZP?

Účasť zamestnancov: možnosť vyjadriť sa k:

- politike BOZP a programu jej realizácie
- vzdelávaniu a spôsobu informovania zamestnancov
- posudzovaniu rizík na pracovisku
- návrhu na výber pracovných prostriedkov
- pracovným úrazom, chorobám z povolania a pod.Povinnosť:

- viac ako 10 zamestnancov - menovať zástupcu (-ov) BOZP
- viac ako 100 zamestnancov - ustanoviť komisiu BOZP

Neexistuje:

- nulové riziko
- absolútna bezpečnosť
- vyhľadávanie nebezpečenstva a ohrozenia

Postup: 

- stanovenie rizika, posúdenie bezpečnosti
- opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika
- informovanie zamestnancov a manažérov
- trvalé mapovanie ohrozenia, opakovanie rizík

Program realizácie politiky BOZP má byť rozpracovaný do úloh:

Havarijná pripravenosť

- pripravenosť na nežiadúce udalosti 
- postup pre prípad záchranných prác
- včasná informovanosť zamestnancov

Organizačná štruktúra, zodpovednosť BOZP:

- pracovné náplne vedúcich pracovníkov
- individuálna zodpovednosť
- jasná organizačná štruktúra
- zdroje na realizáciu systému riadenia BOZP
- funkčné odborné služby (externé, interné)Vzdelávanie a motivácia

Prosperita – vzdelaný, kompetentný a motivovaný zamestnanec

Zdroje na vzdelanie:

- bezpečnostné predpisy
- technická a technologická dokumentácia
- výsledky posudzovania rizík
- strategické zámery podniku, politika BOZP
- skúsenosti z previerok a z mimoriadnych udalostí
- odborná literatúra

Dokumentácia

Zásady:

- možnosť kedykoľvek dokumenty vyhľadať
- periodicky preskúmavať a evidovať
- odstraňovať zastaralé a neplatné dokumenty
- archivovať dokumenty podľa pravidiel

Komunikácia

Poskytovanie informácií - všeobecná zásada prevencie

Určiť:

- kto aké informácie potrebuje
- kto informácie potrebuje, musí ich aj dostať
- informácie prúdia zhora nadol a zdola nahor
- poskytnúť aj informácie o nedostatkoch BOZP

Formy:

- rokovania

Určiť:

- porady
- konzultácie
- nástenky
- tabule
- letáky
- plagátový program

Operatívne riadenie je zavádzanie noviniek a zmienVyšetrovanie úrazov a havárií

- povinnosť zisťovať a odstraňovať príčiny vzniku 
- analyzovať
- dokumentovať

Väčšina pracovných úrazov nie sú náhodné udalosti, ale dôsledky nesprávnej organizácie práce.

Kontrolná činnosť

- dodržiavanie legislatívnych predpisov v oblasti BOZP
- vykonávanie predpísaných prehliadok, skúšok, revízií a meraní
- odstránenie nedostatkov
- kontrola – zodpovednosť vedúcich pracovníkov 
- kontrola – podiel všetkých zamestnancov
- komplexné previerky – raz za rok

Hodnotenie, audit

- kontrola systému riadenia a audit
- nepretržité preverovanie a vyhodnocovanie efektívnosti systému riadenia
- audit – posúdenie kompetentnými, nestrannými a nezávislými expertmi
- výsledky a závery auditu smerujú k manažérom, zodpovedným za nápravné opatrenia
- podklady na opatrenia vyplývajú z predchádzajúcich činností
- preskúmanie účinnosti riadenia BOZP
- aktualizácia
- využitie výsledkov auditu
- neustále zlepšovanie úrovne BOZP

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk