Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tovaroznalectvo

Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.

Je všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý hovorí o podmienkach podnikania, ktoré sú významné pre ochranu spotrebiteľa. Nositeľmi povinností sú fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú v oblasti predaja výrobkov alebo poskytovania služieb na území SR.

Zákon vymedzuje tieto základné pojmy:

a)spotrebiteľ- fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky, používa služby na priamu spotrebu.
b)predávajúci- podnikateľ, ktorý spotrebiteľom predáva výrobky alebo poskytuje služby.
c)výrobca- je ten, ktorý výrobok zhotovil
d)dovozca- je podnikateľ, ktorý dovoz skutočne realizuje alebo sprostredkúva.
e)dodávateľ- ten, ktorý dodal výrobok kupujúcemu, obeh väčšiny výrobkov v obchode je sprostredkovaný
f)výrobok- je akákoľvek hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená a je určená na ponuku spotrebiteľovi. Výrobkom je elektrina aj plyn.
g)služba- akákoľvek činnosť, ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk