Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hospodársky cyklus

Reálny a potenciálny produkt - čím väčšie množstvo výrobných faktorov má krajina k dispozícií a čím vyššia je ich účinnosť, tým rýchlejší je ekonomický rast, ale iba za predpokladu, že všetky výrobné faktory sa využívajú naplno a krajina produkuje na hranici výrobných možností.
-vtedy hovoríme o tzv. potenciálnom produkte. Tempo rastu reálneho produktu nemusí byť totožné s tempom rastu potenciálneho produktu.

Ekonomický cyklus má 4 fázy:
1.vrchol
2.recesia
3.dno
4.expanzia

Dôsledky cyklického vývoja ekonomiky

nezamestnanosť-ak reálny produkt poklesne pod svoju potenciálnu hodnotu o 2%, zvýši sa nezamestnanosť o 1%. Vysoká nezamestnanosť je znakom mrhania, ekonomika nevyrába toľko, koľko by mohla.

miera nezamestnanosti
nezamestnaní x100%
-------------------------------
počet obyvateľov v produktívnom veku

Druhy nezamestnanosti

1.frikčná-vzniká dobrovolným prerušením zamestnania

2.štrukturálna-vzniká v dôsledku vedeckotechnického rozvoja, mení sa zloženie dopytu po pracovných silách

3.cyklická-vzniká v dôsledku cyklického vývoja vo fáze recesie

4.sezónna-neprepúšťa sa len sa skracuje pracovný čas

druhy inflácie

mierna
cválajúca
hyperinflácia

dôsledky inflácie - peniaze strácajú hodnotu, rastú ceny tovarov a služieb, oplatí sa byť dlžníkom-Opakom inflácie je deflácia, čiže znižovanie cien.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk