Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Banky

1.Podnikové financie - zobrazujú pohyb peňazí, kapitálu a finančných zdrojov, pri kt. sa podnik dostáva do rôznych peňažných vzťahov s inými podnikmi, finančnými inštitúciami, veriteľmi, dlžníkmi, zamestnancami, štátom.

2.Finančné rozhodovanie - za akých podmienok a za akú cenu získame peňažné prostriedky a kapitál

3.Členenie investícií

vecné – budovy, pozemky, stroje, zariadenia
nehmotné – patenty, licencie, technológie, software, know-how
finančné – nákup cenných papierov

4.Investičné rozhodovanie - koľko a do akých konkrétnych aktív bude podnik investovať a s akou výnosnosťou

5.Finančné zdravie podniku - týmto pojmom označujeme finančnú situáciu podniku. Za finančne zdraví podnik možno považovať taký podnik, kt. je schopný v súčasnoti ale aj v budúcnosti dosahovať mieru zisku, kt. požadujú akcionári vzhľadom na výšku rizika.

6.Finančná analýza - je to spôsob hodnotenia činnosti podniku. Do finančnej situácie podniku sa radí úroveň a kvalita podnikových aktivít, ako sú napr. kvalita vyrábanej produkcie, použité technológie, predaj atď. Výsledkom finančnej analýzy je identifikácia slabých a silných strán podniku.

- z časového hľadiska môže ísť o finančnú analýzu

ex-post – hodnotenie dosiahnutých výsledkov súčasných a minulých
ex-ante – hodnotenie finančnej analýzy v budúcnosti

- finančná analýza je predmetom záujmu mnohých subjektov

 vlastníkov, investorov, akcionárov (ziskovosť, hodnota, likvidita a solventnosť podniku)
 manažérov (súčasná a dlhodobá prosperita a stabilita podniku)
 veritelia (krátkodobý – likvidita, dlhodobý – likvidita, zadlženosť, stabilita prijímov)
 zákazníci – odberatelia
 ostatné subjekty

7.Ukazovatele hodnotenia finančnej analýzy

absolútne a relatívne ukazovatele

 absolútne – vyjadrujú určitý stav bez vzťahu k inému, napr. počet pracovníkov, stav zásob, náklady
 relatívne – vyjadrujú vzťah dvoch rôznych javov a ich číselná hodnota vyjadruje veľkosť jedného javu pripadajúcu na mernú jednotku druhého javu

stavové a tokové ukazovatele

 stavové – vypovedajú o stave k určitému okamžiku
 tokové – vypovedajú o vývoji za určité obdobie

syntetické a analytické

 syntentické – vypovedajú o ekonomickej realite komplexne
 analytické – majú čiastkový obsah

8.Informačné zdroje pre finančnú analýzu

súvaha
výkaz ziskov a strát
prehľad o peňažných tokoch (cash flow)

9.Ukazovatele likvidity

štruktúra majetku
primeraný pravideľný prítok peňažných prostriedkov

10.Ukazovatele zadlženosti - slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov podniku. Podiel vlastných a cudzích zdrojov ovplyvňuje finančnú stabilitu podniku. Súbor ukazovateľov vypovedajúcich o zadlženosti podniku je veľmi bohatý najmä pre banky veľmi potrebný.

 stupeň samofinancovania
 stupeň zadlžeností
 finančná páka
 krytie úrokov
 platobná neschopnosť

11.Úlohy emisnej banky

-určuje menovú politiku (oslabuje, posilňuje korunu)
-vydáva bankovky a mince
-riadi peňažný kolobeh
-koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk
-vykonáva dozor nad bankovými činnosťami

12.Priame nástroje emisnej banky

-stanovenie minimálnych úrokových sadzieb z vkladov, kt. obchodné banky prijímajú
-stanovenie maximálnych úrokových sadzieb z úveru
-stanovenie maximálneho rozsahu úveru

13.Nepriame nástroje emisnej banky

-stanovenie minimálnej miery povinných rezerv
-operácie na voľnom trhu – nákupy a predaj štátnych cenných papierov
d-iskontná sadzba – sadzba, za kt. si požičiavajú obchodné banky od NBS

14.Obchodné banky - ich základnou úlohou je prijímanie peňazí od subjektov, kt. ich uvoľnili a sprostredkovanie tým subjektom, kt. ich požadujú; sú založené za účelom dosahovať zisk, môžu vzniknúť po splnení určitých podmienok alebo napr. základným imaním, ručenie formou rezerv, zachovanie pomeru kapitálu k aktívam

15.Druhy obchodných bánk 

- univerzálne – vykonávajú všetky druhy bankových operácií
- špecializované – zameriavajú sa na určitý okruh bankových služieb

devízová, hypotekárna, investičná, komunálna, záručná

16.Finančný trh

-
predstavuje procesy kúpy a predaja medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi na finančno - peňažnom základe
- je univerzálny trh
- sústreďuje sa tu ponuka a dopyt po kapitáli, platobných prostriedkoch, cenných papierov atď.
- finančný trh možno členiť podľa predmetu obchodovania:

 trh tovaru a služieb
 trh výrobných faktorov
 finančný trh
 informačný trh
 trh technológií17.Peňažný trh

- obchoduje sa tu s finančnými nástrojmi, kt. majú splatnosť kratšiu ako 1 rok
- subjektmi sú najmä – banky, veľké spoločnosti, medzinárodné organizácie, štát, obyvateľstvo
- nástrojmi sú – cenné papiere, zmenky, šeky, úvery, pokladničné poukážky
- cenou na peňažnom trhu je úrok
- členenie peňažného trhu
 
trh krátkodobých úverov

bankové úvery
obchodné
faktoring

trh krátkodobých cenných papierov

bankovo orientovaný trh
neorganizovaný trh

18.Cenné papiere

- predstavujú podstatnú časť nástrojov finančného trhu
- podstatným znakom cenných papierov bez ohľadu na ich podobu je záznam o peňažnej pohľadávke alebo majetkových právach
- cenný papier potvrdzuje majetkové práva alebo peňažnú pohľadávku vlastníka na určité plnenie voči tomu, kto cenný papier emitoval (vydal)
- cenné papiere sú nositeľom právneho nároku
- veriteľ listinného cenného papiera nemôže požadovať bez cenného papiera uspokojenie svojich požiadaviek

- podoba cenných papierov:

dematerializované – pamäť počítača
listinné – plášť, kupónový hárok

19.Náležitosti dlhopisov - aby sa listina stala cenným papierom, musí obsahovať:

 označenie emitenta
 názov dlhopisu
 číselné označenie, séria
 menovitá hodnota
 spôsob určenia výnosu
 vyhlásenie emitenta o dlhu
 záväzok emitenta splatiť dlh
 pri dlhopisoch na meno, meno jedného majiteľa
 dátum vydania dlhopisu
 odtlačok podpisov predstaviteľov emitenta
 údaj o rozhodnutí o povolení emitovať dlhopis

20.Druhy akcií

kmeňové akcie
prioritné akcie
vinkulované
zamestnanecké
menovitá hodnota akcií
emisná hodnota
trhová cena akcie
dividenda
tantiémy
predbežný list
podielové listy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk