Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Monetárna politika

Ovplyvňovaním množstva peňazí a úrokovej miery pôsobí na agregátny dopyt.

NOSITELA MP:

CB(NBS)
Ministerstvo financií

Bankový systém:

-prijíma vklady, zabezpečuje platobný styk, obchod s CP

Má dva stupne:

CB – využívaním nástrojov ovplyvňuje ponukové a dopytové chovanie
Obchodné banky – sú podnikateľské subjekty – zisk

Centrálna banka a jej funkcie:

-Určuje menovú politiku
-Vydáva peniaze
-Realizuje fin. operácie vlády
-Riadi peňažný obeh
-Poskytuje úvery ostatným bankám
-Dohľad nad bank. Činnosťami

Obchodné banky:
 
-Prijímajú vklady
-Poskytujú úvery
-Platobný styk
-Vydáva platobné prostriedky

Orgány NBS:

-banková rada (8 členov)
-guvernér
-2 viceguvernéri
-2 vrcholoví riaditelia
-3 ďalší členovia

NÁSTROJE HP:

Priame:

-pravidlá likvidity: stanovenie povinnej štruktúry A a P
-úrokové limity : stanovenie max. sadzieb z úverov
-investičné limity: vláda chce utĺmiť rozvoj určitého odvetvia
-regulácia spotrebiteľského úveru: max. dĺžka splatnosti úveru
-správa o úveroch: úverové stropy

Nepriame:

-sú rovnaké pre všetky ekon. subjekty
-povinné min. rezervy: OB ukladajú povinné min. rezervy na bežných vkladoch v CB
-REPO sadzba: úroková miera za ktorú poskytuje CB pre OB úvery
-operácie na fin. trhoch: CB predáva alebo nakupuje štátne CP

VÝCHODISKÁ MP:

Kľúčovým problémom MP je regulácia :

-množstva peňazí
-úrokovej miery
-podmienok poskytovania úverovPeniaze:

platobný prostriedok
Jednotka miery
Uchovávateľ hodnoty

Peňažné agregáty:

M0 – peniaze v obehu
M1 – M0 + netarifné vklady, úsporné vklady bez výpovednej lehoty
M2 – M1 + kvázi peniaze
M3 – M2 + termínované vklady dlhodobej povahy

Teoretické východiská

V ekonomike prebiehajú 2 druhy pohybov:

-kolobeh tovarov a služieb
-kolobeh peňazí

Kvantitatívna teória peňazí : M * V = Q * P

Nominálne bohatstvo :Wn = Yn/r
-bohatstvo prináša pri danej úrokovej miere výnosu určitý dôchodok

MNOŽSTVO PEŇAZÍ

MP závisí od permanentnom príjme a rýchlosti, kt. nie je stálou veličinou, ale mení sa podľa povahy reálneho príjmu, inflácie a efektov z CP a výnosov z vlastníctva.

Množstvo peňazí ovplyvňujú aj:

-štátne výdavky
-rast investícií
-aplikácia technického pokroku
-vývoj svetovej ekonomiky
-schopnosť produkcie na svetovom trhu

Kvantitatívna peňažná politika:

CB vystupuje ako nákupca CP na trhu, prejaví sa to zvýšením pohľadávok na strane A bilancie CB a tomu zodpovedajúce zvýšenie rezerv OB na strane P

Cenová politika:

CB nakúpi CP ponúkané obchod. Bankami, banky tým, že prijali cudzie zmenky, žiadajú od tých ktoré im ich postúpili odmenu, množstvo peňazí sa zvýši

ÚROKOVÁ MIERA

ÚM a HP vytvárajú dvojicu partnerov monet. Politiky, ktoré využíva CB s OB. Východiskom pre úrokovú mieru je REPOsadzba – úroková miera zvyšuje ponuku peňazí a naopak.

2 druhy:

-nominálna úrok. Miera –banka platí klientovi za vklad a klient ju platí za úver
-reálna úrok.miera –nominálna úrok. Miera znížená o inláciu

Banková sústava pohybom úrok. miery môže zrýchľovať alebo spomaľovať ekonom. Rast.

A/ vysoké úrokové miery sú výhodné pre:

-bankovú sústavu
-štátny rozpočet
-diverzifikáciu podnikateľských zámerov

B/ nízke úrokové miery sú výhodné pre : -realizáciu projektov (ekon. Aktivity)

Typy monetárnej politiky:

Expanzívna:

-zvýšenie ponuky peňazí –zvýšenie aktivity podnik. Subjektov
-CB zníži REPOsadzbu

Reštriktívna:

-obmedzenie prísunu peňazí do ekonomiky –pokles ekon. Rastu
-CB zvýši REPOsadzbu
-snaha znížiť rast inflácie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk