referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blahoslav
Utorok, 21. marca 2023
Majetok podniku a jeho členenie
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 698
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 
Dlhodobý majetok

Majetok podniku rozumieme všetky prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára, a s ktorými vo vlastnom záujme účelne hospodári.
Majetok podniku sa člení na dve základné zložky dlhodobý majetok a krátkodobý majetok. Začlenenie toho istého druhu majetku do dlhodobého alebo krátkodobého majetku nie je vždy jednoznačné.

Základné kritérium pri členení majetku na dlhodobý a krátkodobý je účel obstarania. Ak podnik obstaráva majetok, aby mu pomáhal v uskutočňovaní podnikateľskej činnosti, je to dlhodobý majetok. Ak podnik nakupuje majetok s cieľom ďalšieho predaja, je to krátkodobý majetok. Ďalší kritériom pri členení majetku na dlhodobý a krátkodobý je doba jeho použitia. Dlhodobý majetok používa podnik dlhodobo (to znamená viac ako jeden rok). Krátkodobý majetok sa používa krátkodobo (to znamená menej ako jeden rok) prípadne sa spotrebúva naraz. Pri členení majetku na dlhodobý a krátkodobý sa ďalej prihliada na jeho likvidnosť, to znamená schopnosť premeny peňazí na hotovosť. Dlhodobý majetok je menej likvidný ako krátkodobý majetok. Znamená to, že potrebujeme viac času a námahy (nákladov) na premenu dlhodobého majetku na peniaze (napr. pri predaji budovy), ako je to pri krátkodobom majetku (pri predaji skrine).

Dlhodobý majetok sa člení:

Dlhodobý hmotný majetok (DHM)

Patria sem: samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ich ocenenie je vyššie ako 30 tis. a nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok (ak sa tak rozhodne podnik). Patria sem: pozemky, stavby, umelecké diela, byty, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich OC, pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky, základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich OC, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie ak nie sú súčasťou OC dlhodobého majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)

Sú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 50 tis. a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Patria sem: zriaďovacie náklady, softvér, oceniteľné práva, Goodwill. DNM môže byť aj nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 50 tis. a nižšie, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok (ak sa tak rozhodne podnik)

Dlhodobý finančný majetok (DFM)

-pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, ktoré podnik poskytol
-ostatné investičné cenné papiere a vklady so splatnosťou dlhšou ako jeden rok
-umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré podnik obstaráva s cieľom dlhodobo uložiť voľné peňažné prostriedky
-súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok

Dlhodobé pohľadávky

-sú pohľadávky voči iným PO alebo FO, ktoré majú byť v budúcnosti premenené na peniaze. Lehota splatnosti dlhodobých pohľadávok je dlhšia ako jeden rok.

Krátkodobý majetok

Zásoby

-materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a tovar

Krátkodobý finančný majetok

-peniaze v hotovosti, rôzne ceniny (stravné lístky, telefónne karty, poštovné známky, kolky) peniaze uložené na účtoch v bankách bez výpovednej lehoty respektíve s výpovednou lehotou kratšou ako jeden rok, ale aj majetkové a dlhové cenné papiere s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok.

Krátkodobé pohľadávky

-sú to pohľadávky s lehotou splatnosti do jedného roka
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.