referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Zahranično-obchodná činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 225
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
Obchodná a platobná bilancia

Obchodná bilancia – zachytáva hodnotu vývozu a dovozu tovaru, služieb a práv za určité obdobie spravidla za jeden rok. Nezachytáva platby za tovary, služby a práva. Rozdiel medzi hodnotou vývozu a dovozu sa označuje ako saldo obchodnej bilancie.

Ak je vývoz väčší ako dovoz hovoríme o aktívnej obchodnej bilancií.
Ak je vývoz menší ako dovoz hovoríme o pasívnej obchodnej bilancií.
Ak sa vývoz rovná dovozu hovoríme o vyrovnanej obchodnej bilancií.

Platobná bilancia – zachytáva peňažné príjmy zo zahraničia a peňažné výdavky do zahraničia. Rozdiel medzi týmito príjmami a výdavkami sa označuje ako saldo platobnej bilancie.

Ak sú príjmy vyššie ako výdavky hovoríme o aktívnej platobnej bilancií (zvýšenie devízových rezerv).
Ak sú príjmy menšie ako výdavky hovoríme o pasívnej platobnej bilancií (zníženie devízových rezerv).
Ak sa príjmy a výdavky rovnajú hovoríme o vyrovnanej platobnej bilancií.

Obchodné zmluvy a obchodné dohody

Obchodné zmluvy:

-určujú základné pravidlá pre vzájomné hospodárske vzťahy
-prostredníctvom nich sa nadväzujú dvojstranné (bilaterálne) alebo mnohostranné (multilaterálne) obchodné kontakty medzi štátmi
-uzatvárajú sa na najvyššej úrovni, podpisuje ich hlava štátu (prezident)
-zvyčajne sa vyžaduje ich ratifikácia

Ratifikácia – je udelenie súhlasu vnútroštátneho orgánu príslušného štátu podľa ústavy a ratifikáciou nadobúda zmluva zmluva platnosť. Obchodné zmluvy ratifikuje prezident (po predchádzajúcom schválení v parlamente)

Obchodné dohody:

-pomocou nich sa konkretizujú podmienky vzájomnej výmeny tovarov a služieb
-vychádzajú z obchodnej zmluvy, podpisujú ich jednotliví ministri
-sú dvojstranné
-upravujú napríklad podmienky vzájomnej výmeny tovarov, udeľovanie licencií, používanie colných služieb a iné

Subjekty zahraničného obchodu

Subjektami môžu byť:

a.obchodné podniky špecializované na vykonávanie zahraničného obchodu
b.výrobné podniky vykonávajúce zahraničnoobchodnú činnosť pre vlastnú potrebu
c.používatelia tovaru z dovozu

Obchodný sprostredkovateľ – sú samostatní obchodníci, ktorí uskutočňujú činnosť v prospech svojho zákazníka:

a.vo vlastnom mene – komisionár
b.v cudzom mene - obchodný zástupca – trvalé obchodné spojenie
                           - maklér – obchodné spojenie nie je trvalé

Vývozná obchodná operácia

Prebieha v troch fázach:

1.prípravná fáza – pozostáva z niekoľých častí:

a.získanie všeobecných informácií o trhu a prieskum trhu – rozlišujeme prieskum trhu: teritoriálny (informácie o právnej úprave, daňových predpisoch, geografických a klimatických podmienkach) a komoditný (cena, konkurencia, kúpyschopnosť ...). Výsledkom prieskumu trhu je výber vhodného štátu, v ktorom sa budú výrobky dobre predávať.
b.akvizícia (získanie nových trhov a zákazníkov), robí sa dvoma spôsobmi: nepriama akvizícia (výstavy, veľtrhy, internet) a priama akvizícia (priame nadväzovanie kontaktov, osobné návštevy)
c.dopyt zo zahraničia – odozva na akvizíciu
d.predbežná kalkulácia – ide o predbežné stanovenie ceny, vychádza sa z výrobných nákladov, z ceny konkurencie, z ponuky a dopytu
e.ponuka – je kladnou odpoveďou na dopyt, môže byť: záväzná a nezáväzná

2.fáza zmluvného zabezpečenia

a.prijatie a potvrdenie objednávky – vývozca dostane od dovozcu objednávku. Mala by obsahovať všetky skutočnosti, na ktorých sa partneri dohodli. Vývozca objednávku potvrdí a môže zaslať dovozcovi návrh kúpnej zmluvy.
b.uzatvorenie kúpnej zmluvy – v kúpnej zmluve sa uvedú všetky podmienky, na ktorých sa partneri dohodli, podpíšu ju obidve strany.

3.realizačná fáza

a.dodanie tovaru, vystavenie a dodanie dokladov – vývozca odosiela tovaru a podľa dohodnutých dodacích podmienok plní ďalšie záväzky. Zároveň vyhotoví potrebné doklady.
b.prijatie platby – uskutoční sa podľa dohodnutých platobných podmienok.
c.výsledná kalkulácia – cieľom je zistiť skutočne vynaložené náklady a porovnať ich s plánovanými. Na základe tohto rozdielu sa vývozca rozhodne o ďalšom vývoze.

Dovozná obchodná operácia

Prebieha v troch fázach:

1.prípravná fáza – pozostáva zo štyroch častí:

a.rozbor potreby dovozu – dovozca by mal zistiť či sa potrebný tovar nenachádza vo vyhovujúcej kvalite a cene na domácom trhu.
b.vyhľadanie možných dodávateľov – možno ich získať z rôznych zdrojov (veľtrhy, výstavy, odborné časopisy, obchodní zástupcovia)
c.zaslanie dopytu zahraničným dodávateľom – dopyt je nezáväzný, cieľom je získať informácie o možnostiach a podmienkach dodávok.
d.vyhodnotenie ponúk a vypracovanie predbežnej dovoznej kalkulácie

2.fáza zmluvného (kontraktačného) zabezpečenia – pozostáva z dvoch častí:

a.zaslanie objednávky dodávateľovi – musí obsahovať podstatné náležitosti a ďalšie podmienky dodávky.
b.uzatvorenie kúpnej zmluvy – predávajúci potvrdí objednávku a zašle kúpnu zmluvu.

3.realizačná fáza – pozostáva z troch častí:

a.prevzatie dodávky – uskutočňuje sa podľa dohodnutých dodacích podmienok.
b.zaplatenie úhrady za dodaný tovar – uskutoční sa podľa podmienok v kúpnej zmluve.
c.výsledná kalkulácia – cieľom je zistiť skutočné náklady a porovnať ich s plánovanými. Zistené výsledky môžu ovplyvniť rozhodnutie o ďalšom dovoze.

Tender (verejná súťaž)

-je osobitnou formou dopytu
-je výzvou k predkladaniu ponúk
-vyhlasovateľ vopred určuje podmienky budúcej kúpnej zmluvy a predávajúci ich musia vo svojich ponukách rešpektovať
-pre uzatvorenie zmluvy sa potom vyberá najvýhodnejšia ponuka
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.