referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Zahranično-obchodná činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 225
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
Kúpna zmluva

-vzniká vtedy, ak sa partneri dohodnú na podstatných náležitostiach zmluvy

Podmienky pre vznik kúpnej zmluvy:

-spôsobilosť strán na uzatvorenie zmluvy (FO – nad 18 rokov, bezúhonnosť, právna spôsobilosť)
-forma vzniku zmluvy (najčastejšie je písomná)
-právny dôvod uzatvorenia kúpnej zmluvy (napr. záväzok kupujúceho odovzdať predávajúcemu peniaze za dodaný dovar)
-dovolený obsah kúpnej zmluvy
-možnosť plnenia
-musí byť prejavom vôle

Formy kúpnej zmluvy:

-vo forme listov
-kontrakt – má podobu jedného dokumentu, predtlačeného formuláru
-uzávierkový list
-záverečná nóta – je zjednodušenou formou uzávierkového listu

Obsah kúpnej zmluvy

Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy:

1.predávajúci a kupujúci (názov, sídlo, zástupcovia)
2.druh tovaru a kvalita
3.množstvo – rozlišujeme zmluvy s presne určeným množstvom alebo zmluvy s približne určeným množstvom. Ďalej musia byť určené množstevné jednotky (ks, t, ...) a hmotnosť brutto (tovar + obal), netto (tovar) a tara (obal)
4.cena tovaru – zmluvy môžu byť s presne stanovenou cenou alebo s nezáväznou cenou. Cena sa môže stanoviť priamo (pevnou sumou za jednotku množstva) alebo nepriamo (dohodnú sa presné pravidlá, podľa ktorých sa cena určí neskôr).

Z ceny môžu byť poskytnuté určité zľavy:

-skonto – cenová zrážka pri platení pred dohodnutým termínom
-rabať – je to zľava z ceny poskytovaná za určitých podmienok
-bonifikácia – je to zľava za drobné straty tovaru alebo pri dodávke tovaru nižšej kvality ako bolo dohodnuté.

Ďalšie nepodstatné náležitosti kúpnej zmluvy (ak sa na nich partneri dohodnú):

1.obal – ak nie je určený v zmluve použije sa bežný obal v krajine predávajúceho. Signo – súčasť obalu, návod na zaobchádzanie s tovarom vzhľadom na jeho vlastnosti (šípky smerom hore, dole, dáždnik, pohár...)
2.dodacia lehota – doba kedy sa má tovar dodať odberateľovi

Druhy obchodov podľa dodacej lehoty:

a.dodávkové (termínové) obchody – presne alebo približne určujú kedy sa má tovar dodať odberateľovi

-približné určenie dodacej lehoty – napr. do 6 mesiacov po zbere úrody
-presné určenie dodacej lehoty – napr. do 30. 11. 2007
-postupná dodacia lehota – v pravidelných intervaloch, určí sa začiatok a koniec dodávky
-dodacia lehota na odvolávku – odvolanie dodávok podľa potreby
-fixná dodacia lehota – neposkytuje náhradné plnenie

b.promptné obchody – okamžitá dodacia lehota, označenie „ihneď,“ „ihneď zo skladu,“ „promptné“ – rozumie sa tým do 8 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy

3.dodacie podmienky (dodacia parita)

-určujú miesto dodania tovaru
-upravujú prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho
-najpoužívanejšie sú medzinárodné pravidlá prijaté Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži pod názvom Incoterms. Obsahujú 13 doložiek, ktoré presne určujú rozdelenie a prechod nákladov a rizík medzi kupujúcim a predávajúcim.

4.platobné podmienky

-subjekty platenia
-miesto platenia
-mena, v ktorej sa bude platiť
-doba splatnosti
-spôsob platenia – platobné nástroje

Plnenie kúpnej zmluvy

Predávajúci:

1.odovzdá tovar kupujúcemu v súlade so zmluvou
2.umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru odovzdaním dospozičných dokumentov, ktoré svedčia o vlastníctve alebo fyzickým odovzdaním tovaru

Kupujúci: tovar prevezme a zaplatí

Poruchy v plnení kúpnej zmluvy:

1.zjavné chyby – dajú sa zistiť na prvý pohľad alebo bežnou prehliadkou. Reklamácia nasleduje ihneď po ich zistení.
2.skryté chyby – nedajú sa zistiť bežnou prehliadkou, reklamácia nasleduje v stanovených lehotách.

Reklamácia v zahraničnom obchode:

-je písomné oznámenie druhej zmluvnej strane o tom, že záväzok nebol splnený v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve

Najčastejšie poruchy v plnení kúpnej zmluvy:

-nedodržanie druhu alebo kvality tovaru
-nedodržanie množstva tovaru, dodacej lehoty
-neprevzatie tovaru bez uvedenia zjavného dôvodu
-nezaplatenie za tovar včas alebo vôbec
-chyby v dokladoch a iné
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.