referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Štvrtok, 20. januára 2022
Podnik a podnikateľská činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 674
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 
Konkurz

-sa vyhlási na majetok podniku ak tento podnik nie je schopný uhrádzať svoje záväzky. Takýto postup sa nazýva aj bankrot podniku. Majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu. Účastníkmi konkurzu sú veritelia, ktorí si uplatňujú svoje nároky a dlžník. Pred vyhlásením konkurzu môže dlžník podať návrh na vyrovnanie, v ktorom uvedie aké vyrovnanie ponúka svojim veriteľom. Podnik zaniká vymazaním z obchodného registra alebo zánikom živnostenského oprávnenia.

Faktory podnikateľskej činnosti podniku

Podstata podnikateľskej činnosti je v tom, že podnik nakupuje výrobné faktory, ktoré použije na výrobu výrobkov alebo služieb a tie potom predá.

Podnikový transformačný proces

-je to proces premeny výrobných vstupov na výrobné výstupy. Podnik musí hľadať najvhodnejšiu kombináciu výrobných faktorov a optimalizovať vzťah medzi vstupmi a výstupmi. Podnikový transformačný proces sa skladá z troch fáz:

1.Zabezpečenie podnikovej činnosti výrobnými faktormi
2.Tvorba podnikových výkonov
3.Odbyt ( predaj )

Výrobné faktory možno rozčleniť :

1.Dispozitívne – zabezpečujú podnikový transformačný proces z organizačnej stránky. Patrí sem:

-plánovanie
-organizovanie
-rozhodovanie
-kontrola

Sú to vlastne zložky riadiaceho procesu.

2.Elementárne – sú základnými prvkami podnikového transformačného procesu. Patrí sem:

-dlhodobý majetok – software
-krátkodobý majetok – peniaze
-produktívne pracovné sily

Majetok sú teda hmotné a nehmotné zložky podnikania.

Dlhodobý majetok podniku

V podniku sa používa počas viacerých časových období (dlhšie ako 1 rok). Člení sa:

1.Dlhodobý hmotný majetok

– je to majetok, ktorého cena je vyššia ako 30 tisíc a doba použitia dlhšia ako 1 rok. Patrí sem aj drobný hmotný majetok, ktorého cena je menšia alebo rovná 30 tisíc a doba použitia dlhšia ako 1 rok.

2.Dlhodobý nehmotný majetok

-je to majetok, ktorého cena je vyššia ako 50 tisíc a doba použitia dlhšia ako 1 rok. Patrí sem aj drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého cena je menšia alebo rovná 50 tisíc a doba použitia dlhšia ako 1 rok.

3.Dlhodobý finančný majetok

Majetok sa používaním opotrebúva. Opotrebenie sa prejavuje ako postupná zmena a strata pôvodných úžitkových vlastností. Rozlišujeme opotrebenie:

1.Fyzické opotrebenie – prejavuje sa znižovaním výkonnosti strojov, chátraním budov
2.Morálne opotrebenie - prejavuje sa vplyvom technického zastarávania (existujú výkonnejšie stroje a zariadenia) a rastu produktivity práce pri jeho výrobe.

Ekonomickým vyjadrením opotrebenia sú odpisy. Pre potreby odpisovania sa potom majetok zaraďuje do určitej odpisovej skupiny. Podnik si potom zvolí niektorú z metód odpisovania. Rozlišujeme:

-Zrýchlené odpisovanie
-Rovnomerné odpisovanie

Keď podnik obstaráva určitý majetok, potrebuje poznať jeho cenu. Vyjadrenie hodnoty majetku v peňažných jednotkách označujeme pojmom oceňovanie. Podnik môže majetok oceňovať rôznymi cenami:

-Obstarávacia cena – cena majetku + náklady spojené s obstaraním
-Reprodukčná cena – je to cena akú majetok má v čase, keď potrebujeme túto cenu poznať
-Zostatková cena – je to rozdiel medzi obstarávacou cenou a odpismi
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.