Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnik a podnikateľská činnosť

Charakteristika podniku

Podnik je samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov, vyrába výrobky alebo poskytuje služby, určené na predaj. Fungovanie podniku si vyžaduje takzvanú ekonomickú samostatnosť. To znamená, že štát nezasahuje priamo do činnosti podniku, ale určuje len všeobecné pravidlá, v rámci ktorých sa môže uskutočňovať podnikanie. Podniku sú právnymi subjektmi, to znamená, že majú právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektmi. Zároveň však sú podniky zodpovedné zo záväzky, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv a zákonov.

Podniky možno rozčleniť:

1.Trhové subjekty – ich hlavným cieľom je dosahovanie zisku
2.Podniky, ktoré nie sú trhovými subjektmi – bývajú čiastočne alebo úplne financované zo štátneho rozpočtu.

Podľa toho sa potom delia:

1.Rozpočtové organizácie – odvádzajú všetky svoje príjmy do štátneho rozpočtu a ich výdavky sa v plnej miere kryjú zo štátneho rozpočtu.
2.Príspevkové organizácie – svoje príjmy využívajú na krytie svojich výdavkov, ale vlastné príjmy im obyčajne nestačia, a preto sú odkázané aj na príspevky zo štátneho rozpočtu.

Obchodný názov a obchodný register

-jednotlivé podniky sa od seba odlišujú obchodným názvom. Pod týmto názvom sú zapísané v obchodnom registri

Zákon umožňuje vytvárať 3 druhy obchodných názvov:

1.osobné obchodné názvy – názov firmy je meno podnikateľa (Ján Novák) – majú ho väčšinou živnostníci
2.vecné obchodné názvy – názov firmy je podľa predmetu podnikateľskej činnosti – majú ho väčšinou obchodné spoločnosti a družstvá
3.zmiešané obchodné názvy – kombinácia predchádzajúcich dvoch – majú ho väčšinou živnostníci

Súčasťou obchodného názvu je aj právna forma (a. s., s.r.o.). Jednotlivé údaje týkajúce sa podnikateľských organizácii sa potom zapisujú do obchodného registra.
Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:

-obchodný názov a sídlo právnických osôb a bydlisko fyzických osôb
-identifikačné číslo organizácie (IČO)
-predmet podnikania
-právna forma právnickej osoby (a. s., s. r. o.)
-meno a bydlisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom podniku- tí ktorí jednajú a konajú v meno spoločnosti
-meno prokuristu a jeho bydlisko- ten kto má splnomocnenie konať v meno spoločnosti

Rokovanie v mene podniku

-ak je podnikateľom fyzická osoba, koná v mene podniku osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Právnické osoby rokujú prostredníctvom štatutárnych orgánov alebo za nich rokujú zástupcovia. Štatutárnymi orgánmi podniku sú tí pracovníci, ktoré sú oprávnení konať menom podniku vo všetkých veciach. Môže to byť jednotlivec ( napríklad riaditeľ ) alebo kolektív ( predstavenstvo ). V právnych úkonoch môže podnik zastupovať aj iné osoby na základe splnomocnenia. Splnomocnením označuje podnik určitú osobu za svojho zástupcu.

Rozlišujeme dva druhy splnomocnení:

1.špeciálne – iba v určitých prípadoch
2.generálne – týka sa všetkých právnych úkonov

Zvláštnym druhom splnomocnenia je prokúra. Podnikateľ splnomocňuje prokuristu, na vykonávanie všetkých právnych úkonov (s výnimkou likvidácie podniku ) súvisiacich s činnosťou podniku.

Podnikové ciele

Činnosť každého podniku je podriadená jeho cieľom. Stanovenie týchto cieľov ovplyvňuje okolie podniku, ktoré nazývame podnikateľské prostredie. V rámci podnikateľského prostredia vznikajú potom dvojaké vzťahy:

1.horizontálne vzťahy – sú to vzťahy s inými podnikmi
2.vertikálne vzťahy – vznikajú pôsobením štátu

Pri vytyčovaní podnikových cieľov musí brať podnik do úvahy jednotlivé záujmové skupiny, ktoré sa vyskytujú v jeho prostredí. Rozlišujeme dva druhy záujmových skupín:

1.interné (vnútorné) – napríklad vlastníci, manažéri
2.externé (vonkajšie) – dodávatelia, odberatelia, štát

Najdôležitejší spomedzi podnikových cieľov je vrcholový cieľ. Najčastejšie to býva dosiahnutie zisku. Na dosiahnutie vrcholového cieľa však treba obvykle vytýčiť niekoľko čiastkových cieľov.

Ciele možno členiť:

1.z časového hľadiska

-dlhodobé ciele – 3 až 5 rokov
-krátkodobé ciele – 1 až 3 roky

2.podľa obsahu

-ekonomické – súvisia s ekonomickou činnosťou podniku, patria sem: výška výnosov, výška zisku, objem vyrobených výrobkov, ich kvalita, likvidita – platobná schopnosť
-sociálne – sú podriadené ekonomickým cieľom, pretože plnenie ekonomických cieľov vytvára predpoklad na plnenie sociálnych cieľov, starostlivosť o zamestnancov

Založenie a vznik podniku

Na začiatku každého podnikania býva obyčajne dobrý nápad, ktorý umožní využiť existujúce možnosti na trhu. Dobrý nápad treba prepracovať do podoby podnikateľského zámeru. Treba sa zamerať na:

1.na vecno-technickú stránku – musíme nájsť vhodný predmet podnikania, zvoliť vhodnú technológiu výroby.
2.na právno-organizačnú stránku – musíme zvážiť či bude a. s., s.r.o.
3.na ekonomickú stránku – aké budú náklady podniku, výnosy, aký by mal byť zisk

Súčasťou podnikateľského zámeru by mal byť zakladateľský rozpočet. Ten by mal obsahovať:

-rozpočet nákladov, výnosov a zisku
-rozpočet potreby dlhodobého a krátkodobého majetku
-rozpočet zdrojov financovania

Podnik môže potom vzniknúť zápisom do obchodného registra alebo získaním živnostenského oprávnenia.

Zrušenie a zánik podniku

Dôvody na zrušenie podniku môžu byť:

-uplynutie doby, na ktorú bol podnik založený
-dosiahnutie účelu, na ktorý bol podnik založený
-rozhodnutie podnikateľa o dobrovoľnom zrušení
-rozhodnutie súdu
-vzájomná dohoda spoločníkov
-vyhlásenie konkurzu

Zrušenie podniku môže prebehnúť bez likvidácie alebo s likvidáciou. Bez likvidácie sa podnik ruší vtedy, ak ide o jeho dobrovoľné zrušenie a podnik má svojho právneho nástupcu. V procese likvidácie sa rozpredáva majetok podniku, a takto získané peniaze sa použijú na uhradenie záväzkov podniku. Ak po uspokojení nárokov veriteľov zostane likvidačný zostatok rozdelí sa medzi majiteľov podniku.Konkurz

-sa vyhlási na majetok podniku ak tento podnik nie je schopný uhrádzať svoje záväzky. Takýto postup sa nazýva aj bankrot podniku. Majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu. Účastníkmi konkurzu sú veritelia, ktorí si uplatňujú svoje nároky a dlžník. Pred vyhlásením konkurzu môže dlžník podať návrh na vyrovnanie, v ktorom uvedie aké vyrovnanie ponúka svojim veriteľom. Podnik zaniká vymazaním z obchodného registra alebo zánikom živnostenského oprávnenia.

Faktory podnikateľskej činnosti podniku

Podstata podnikateľskej činnosti je v tom, že podnik nakupuje výrobné faktory, ktoré použije na výrobu výrobkov alebo služieb a tie potom predá.

Podnikový transformačný proces

-je to proces premeny výrobných vstupov na výrobné výstupy. Podnik musí hľadať najvhodnejšiu kombináciu výrobných faktorov a optimalizovať vzťah medzi vstupmi a výstupmi. Podnikový transformačný proces sa skladá z troch fáz:

1.Zabezpečenie podnikovej činnosti výrobnými faktormi
2.Tvorba podnikových výkonov
3.Odbyt ( predaj )

Výrobné faktory možno rozčleniť :

1.Dispozitívne – zabezpečujú podnikový transformačný proces z organizačnej stránky. Patrí sem:

-plánovanie
-organizovanie
-rozhodovanie
-kontrola

Sú to vlastne zložky riadiaceho procesu.

2.Elementárne – sú základnými prvkami podnikového transformačného procesu. Patrí sem:

-dlhodobý majetok – software
-krátkodobý majetok – peniaze
-produktívne pracovné sily

Majetok sú teda hmotné a nehmotné zložky podnikania.

Dlhodobý majetok podniku

V podniku sa používa počas viacerých časových období (dlhšie ako 1 rok). Člení sa:

1.Dlhodobý hmotný majetok

– je to majetok, ktorého cena je vyššia ako 30 tisíc a doba použitia dlhšia ako 1 rok. Patrí sem aj drobný hmotný majetok, ktorého cena je menšia alebo rovná 30 tisíc a doba použitia dlhšia ako 1 rok.

2.Dlhodobý nehmotný majetok

-je to majetok, ktorého cena je vyššia ako 50 tisíc a doba použitia dlhšia ako 1 rok. Patrí sem aj drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého cena je menšia alebo rovná 50 tisíc a doba použitia dlhšia ako 1 rok.

3.Dlhodobý finančný majetok

Majetok sa používaním opotrebúva. Opotrebenie sa prejavuje ako postupná zmena a strata pôvodných úžitkových vlastností. Rozlišujeme opotrebenie:

1.Fyzické opotrebenie – prejavuje sa znižovaním výkonnosti strojov, chátraním budov
2.Morálne opotrebenie - prejavuje sa vplyvom technického zastarávania (existujú výkonnejšie stroje a zariadenia) a rastu produktivity práce pri jeho výrobe.

Ekonomickým vyjadrením opotrebenia sú odpisy. Pre potreby odpisovania sa potom majetok zaraďuje do určitej odpisovej skupiny. Podnik si potom zvolí niektorú z metód odpisovania. Rozlišujeme:

-Zrýchlené odpisovanie
-Rovnomerné odpisovanie

Keď podnik obstaráva určitý majetok, potrebuje poznať jeho cenu. Vyjadrenie hodnoty majetku v peňažných jednotkách označujeme pojmom oceňovanie. Podnik môže majetok oceňovať rôznymi cenami:

-Obstarávacia cena – cena majetku + náklady spojené s obstaraním
-Reprodukčná cena – je to cena akú majetok má v čase, keď potrebujeme túto cenu poznať
-Zostatková cena – je to rozdiel medzi obstarávacou cenou a odpismiKrátkodobý majetok podniku

Pôsobí v podnikovom transformačnom procese krátkodobo (do 1 roka) a celý sa v ňom spotrebúva. Člení sa:

1.Peňažné prostriedky - pokladničná hotovosť, ceniny, vkladové účty v bankách
2.Zásoby – sem patria materiály, nedokončená výroba, výrobky

-Materiály – členia sa na 2 skupiny – sú to výrobkové materiály a technologické materiály
-Nedokončená výroba – sú to produkty, ktoré už prešli určitými výrobnými stupňami, ale ešte nie sú hotovými výrobkami. Napr. šitie šiat
-Výrobky – sú hotové výsledky výroby podniku určené na predaj

3.Pohľadávky – vznikajú voči odberateľom, predstavujú určitý nárok podniku voči svojim dlžníkom. Môžu vzniknúť aj voči zamestnancom, štátu a pod.
4.Krátkodobý finančný majetok - sa často spája s peňažnými prostriedkami. Patria sem cenné papiere obstarané za účelom obchodovania s nimi (vlastné akcie, nakúpené dlhopisy)

Charakteristickým znakom krátkodobého majetku je jeho ustavičný pohyb, v ktorom sa mení z jednej formy na druhú. Nazývame to kolobeh krátkodobého majetku.

Pracovná sila

-je súhrn fyzických a duševných schopností človeka.

Práca je činnosť, pri ktorej sa fyzické a duševné schopnosti pracovných síl využívajú na tvorbu nových výrobkov a služieb. Množstvo vynaloženej práce sa meria dĺžkou odpracovaného času alebo počtom pracovníkov. Pre podnik je však zaujímavá produktivita práce. Najčastejšie sa vyjadruje ako vzťah množstva vyrobenej produkcie k času spotrebovanému na jeho výrobu.

Q
Pp = ľľ
T

Q = množstvo vyrobenej produkcie
T = čas potrebný na jeho výrobu
Pp = produktivita práce

Prevrátená hodnota produktivity práce je prácnosť, ktorá vyjadruje spotrebu času na výrobu jedného výrobku.

T
P = ľľ
Q
P = prácnosť

Pracovníkovi patrí za vykonanú prácu mzda. Mzda je teda cenou práce jednotlivých pracovníkov podniku. Rozlišujeme niekoľko foriem miezd:

-časová mzda – závisí od odpracovaného času
-úkolová mzda – závisí od dosiahnutého výkonu pracovníka
-podielová mzda – je určená ako určitý podiel z dosiahnutých výkonov

Ďalej je nutné odlíšiť pojem hrubá mzda. Vypočítava sa pracovníkovi v závislosti od odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Čistú mzdu vyplatí podnik pracovníkovi po odpočítaní dane a povinných príspevkov. Mzda vyjadrená v peniazoch je nominálna mzda. Reálna mzda vyjadruje množstvo tovarov, ktoré si môže pracovník za svoju mzdu kúpiť.

Zabezpečenie výrobných faktorov

Investičná činnosť podniku


Úlohou investičnej činnosti podniku je zabezpečiť pre podnik potrebný dlhodobý majetok, nazývame investovanie. Výdavky, ktoré súvisia s obstarávaním a modernizáciou jednotlivých zložiek dlhodobého majetku sa označujú investície. Možno ich rozdeliť:

1.Podľa účelu

-Čisté – spájajú sa s rozširovaním hospodárskej činnosti podniku (nový majetok)
-Obnovovacie – slúžia na obnovu opotrebovaného dlhodobého majetku (oprava starého)

2.Podľa druhu majetku

-Hmotné
-Nehmotné
-Finančné

Ak má byť investičná činnosť efektívna vyžaduje si podrobnú prípravu, treba je plánovať – investičné plánovanie.Zásobovacia činnosť podniku

Úlohou zásobovania je zabezpečiť podnikový transformačný proces potrebným materiálom a tovarmi, v požadovanom množstve, kvalite a sortimente. Zásobovacia činnosť zahŕňa nákup, prepravu a skladovanie. Nákup spravidla vykonáva poverený pracovník, pričom treba zvoliť najvhodnejších dodávateľov, najvhodnejší spôsob dodávok. Pri preprave zásob môže podnik používať vlastné dopravné prostriedky alebo môže využiť služby prepravných organizácii. Všetkým týmto činnostiam však musí predchádzať plánovanie zásob.

Personálna činnosť podniku

-Sa zameriava na získavanie a zamestnanie pracovníkov potrebných v podnikovom transformačnom procese. Tejto činnosti musí predchádzať plánovanie potreby pracovníkov.

Pracovníkov možno rozdeliť:

1.robotníci

-výrobní – pôsobia priamo vo výrobnom procese, zúčastňujú sa výroby
-pomocníci – pôsobia v pomocných výrobných procesoch alebo v obslužných procesoch

2.technickí, administratívni a riadiaci pracovníci – zúčastňujú sa na riadení alebo vykonávajú administratívne činnosti
3.ostatní pracovníci

Podniky získavajú pracovníkov buď vlastným výberom alebo pomocou úradov práce (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Vzájomné vzťahy medzi podnikom a zamestnancami sú predmetom kolektívneho vyjednávania. Toto vedie k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy. Pracovný pomer vzniká uzatvorením pracovnej zmluvy. Tá musí obsahovať:

-druh práce
-miesto výkonu
-deň nástupu do práce
-ďalšie podmienky (mzda, skúšobná doba...)

Podnik je povinný prideľovať pracovníkovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu, vytvárať podmienky pre úspešné plnenie pracovných povinností. Pracovníci sú povinný vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy a dodržiavať predpisy týkajúce sa vykonanej práce. Pracovný pomer sa môže rozviazať viacerými spôsobmi:

-dohodou – musí to byť písomne
-výpoveďou zo strany pracovníka alebo zo strany podniku – písomne podnik musí uviesť dôvod
-okamžitým zrušením – porušenie pracovnej disciplíny
-zrušením v skúšobnej dobe – bez udania dôvodu
-smrťou pracovníka alebo zánikom podniku

Tvorba podnikových výkonov

Výkonmi podniku sa zabezpečuje hospodárne využitie výrobných faktorov pri dosahovaní podnikových cieľov. Za optimálnu kombináciu sa považuje taká kombinácia, ktorou sa požadované množstvo výrobkov vyrobí s minimálnymi nákladmi.

Kombinácia výrobných činiteľov

Niekedy sa proces tvorby podnikových výkonov označuje ako výrobný proces. Výrobný proces možno posudzovať z troch hľadísk:

1.vecného hľadiska - je to proces premeny výrobných faktorov na požadované výrobky a služby
2.z hľadiska organizácie - je to proces, v ktorom podnik kombinuje navzájom výrobné faktory
3.z hodnotového hľadiska - je to proces zhodnocovania vloženého kapitálu (dosiahnuť zisk)

Podobne ako iné činnosti, aj podnikové výkony treba plánovať - plánovanie podnikových výkonov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk