referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Štvrtok, 8. decembra 2022
Systém sociálneho zabezpečenia
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 058
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Zdravotné poistenie

-základnou právnou normou je zákon č. 580/2004 Z. z. o Zdravotnom poistení, platnosť má od 1. 1. 2005 a už bol doplnený aj od roku 2006 o určité zmeny

Obsah:

1.zdravotné poistenie
2.právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia
3.prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie rozdeľujeme:

1.verejné zdravotné poistenie
2.individuálne zdravotné poistenie – uskutočňuje sa podľa osobitých predpisov

Verejné zdravotné poistenie:

Patrí sem – poistenie FO, ktoré majú trvalý pobyt na území SR, bez trvalého pobytu, ale pracujú alebo podnikajú na území SR, zahraniční študenti, ktorí študujú na území SR (na základe medzinárodnej zmluvy)

Zahrňuje:

-ambulantnú starostlivosť
-ústavnú zdravotnú starostlivosť
-rehabilitáciu
-starostlivosť o chronicky chorých (prehliadky 2 x ročne u špecialistov)
-prevenciu ochorení (pravidelné prehliadky u lekára u chronicky chorých 2 x ročne u ostatných preventívne)
-poskytnutie liečiv
-poskytnutie zdravotných pomôcok
-doprava chorých
-náhrada cestovných nákladov
-kúpeľná starostlivosť
-osobitná starostlivosť (napr. niekto s vážnym zdravotným stavom musí brať drahé lieky, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa, tak jeho špecialista navrhne zdravotnej poisťovni, aby mu drahý liek preplatila)

Vznik verejného zdravotného poistenia:

-narodením (pre občanov SR)
-pre cudzincov dňom nástupu do zamestnania na území SR
-pre cudzincov dňom začatia podnikania pokiaľ by podnikali
-pre zahraničných študentov dňom nástupu na štúdium v SR

Treba podať prihlášku, podáva sa len do jednej zdravotnej poisťovne a zmena môže byť len k 1. januáru každoročne.

Zánik verejného zdravotného poistenia:

-smrťou (pre občanov SR)
-zánikom trvalého pobytu v SR
-pre zahraničných študentov pri ukončení štúdia na území SR
-pre pracujúcich, ak ukončia pracovný pomer alebo ukončia podnikateľskú činnosť

Poistné:

-platia zamestnanci
-zamestnávatelia
-štát
-samostatne zárobkovo činná osoba

Štát platí za osoby bez príjmu, alebo keď je ich príjem je nižší ako minimálna mzda (dôchodcovia, nezamestnaní, študenti do 25 rokov)

Ak sa nezaplatí poistné za 3 mesiace v kalendárnom roku, poskytne sa len neodkladná zdravotná starostlivosť podľa osobitých predpisov.

Sadzba poistného:

-pri zdravotnom poistení vymeriavacím základom je hrubá mzda
-je určené percento koľko musí zamestnanec prispieť a to 4 % z vymeriavacieho základu, zamestnávateľ 10 % a samostatne zárobkovo činná osoba 14 %

Do vymeriavacieho základu sa nepočíta:

-odstupné
-cestovné náhrady
-odmeny pri pracovných a životných jubileách
-odmeny pri odchode do starobného dôchodku

Rozhodujúcim obdobím pri zdravotnom poistení je jeden kalendárny rok.

Právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia

Práva poistenca:

-výber zdravotnej poisťovne
-právo na úhradu zdravotnej starostlivosti
-právo na neodkladnú zdravotnú starostlivosť aj bez zmluvy poistenca s poskytovateľom
-právo na vrátenie preplatku pri ročnom zúčtovaní poistného

Povinnosti poistenca:

-uhradiť náklady, ak porušil liečebný režim alebo užíval návykové látky
-ročné zúčtovanie, uhradiť nedoplatok
-oznamovacia povinnosť (treba ohlásiť zmenu mena, priezviska, bydliska, zmenu platiteľa poistného)

Prerozdeľovanie poistného:

Platí tu:

-poistený je povinný mesačne uhradiť najmenej 95 % z hodnoty povinného poistného
-zdravotná poisťovňa sleduje úhrady a do 20-teho v kalendárnom mesiaci musí oznámiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou:

1.celkovú sumu poistného, ktoré malo byť vybrané
2.skutočnú vybranú sumu poistného
3.počet poistencov podľa pohlavia a veku (od narodenia do 80 rokov, sú rozdelení do 5 ročných skupín)

Nemocenské poistenie

-v ekonomicky vyspelých štátoch je zákonom určená povinnosť štátu poskytovať peňažné dávky v prípade straty zárobku pre chorobu, tehotenstvo, starostlivosť o dieťa a pri ošetrovaní člena rodiny

Nemocenské poistenie sa týka:

1.zamestnancov – vznikne dňom uzavretia pracovnej zmluvy
2.samostatne zárobkovo činných osôb – vznikne dosiahnutím určitej výšky príjmu
3.dobrovoľne nemocensky poistených osôb – vznikne podaním prihlášky na nemocenské poistenie (napr. ľudia žijúci v zahraničí)

-dávky všeobecne vypláca inštitúcia nemocenského poistenia
-teraz sa volá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
-treba predložiť lekárske potvrdenie o práceneschopnosti
-prvých 10 dní PN platí zamestnávateľ (prvé 3 dni je to 25 % z priemernej dennej mzdy a za ďalšie dni 55 % z priemernej dennej mzdy)
-z priemernej dennej mzdy za posledný štvrťrok práce (napr. chorý v januári, tak sa to počíta z priemernej mzdy za posledný štvrťrok)
-maximálne sa to môže počítať z 472,279 Sk
-zamestnanec a zamestnávateľ vypláca 1,4 % z hrubej mzdy

Dôchodkové poistenie

Delí sa na:

-starobné
-invalidné

-každý zamestnanec prispieva spolu 7 %, do invalidného 3 % a do starobného 4 %
-zamestnávateľ prispieva spolu 21,75 %

Pozostáva z troch pilierov:

1.pilier – priebežný systém financovania
2.pilier – kapitalizačný systém financovania, dôchodkové sporenie
3.pilier – doplnkový dôchodkový systém sporenia

1. pilier:

-v rámci 1. piliera sa akceptuje princíp zásluhovosti (dôchodok sa vypočíta podľa určitých kritérií):

1.priemerný osobný príjem jednotlivca
2.počet odpracovaných rokov
3.aktuálna dôchodková hodnota – je to určité stanovené číslo, ktoré závisí od priemernej mzdy v národnom hospodárstve

O 1. pilier sa stará sociálna poisťovňa, štát garantuje vyplácanie dôchodku. Tento 1. pilier je povinný.

2. pilier:

-prostriedky, ktoré sa sústreďujú v 2. pilieri spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti, a to tak, že vedú osobné účty klientom
-odvody do fondov dôchodkového poistenia zhromažďuje Sociálna poisťovňa, a potom ich prevedie na osobné účty dôchodkových správcovských spoločností
-každý klient si môže vybrať správcovskú spoločnosť, inak mu ju pridelia
-dovolenie na vykonávanie správcovskej činnosti udeľuje Úrad pre finančný trh a zároveň vykonáva dozor

DSS vytvárajú tri druhy fondov:

1.rastový fond – najrizikovejší
2.vyvážený fond – stredne rizikový
3.konzervatívny fond

-DSS posielajú raz do roka výpis z osobného účtu v nej
-úspory vypláca Životná poisťovňa

3. pilier:

-je založený na dobrovoľnom princípe, volá sa doplnkové dôchodkové sporenie
-podmienky, dohľad priamo má Ministerstvo financií a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.