Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Národné hospodárstvo a jeho štruktúra

Národné hospodárstvo

– je to komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej krajine. Tieto oblasti sú úzko späté (prepojené) a vzájomne závislé. Medzi jednotlivými subjektami vrámci národného hospodárstva teda existujú určité väzby a vzťahy. Národné hospodárstvo je teda ekonomikou príslušnej krajiny. Môžeme teda hovoriť o národnej ekonomike.

Súhrn všetkých národných hospodárstiev na svete tvorí potom svetové hospodárstvo.

Proces vzájomného približovania sa a spájania ekonomík do väčších celkov na základe spoločných záujmov a cieľov sa označuje ako ekonomická integrácia.

Štruktúra národného hospodárstva

1.odvetvová štruktúra národného hospodárstva

– odvetvie tvoria podniky s rovnakým alebo príbuzným zameraním. Jednotlivé odvetvia možno potom ďalej členiť na pododvetvia. Rozlišujeme:

a.výrobné odvetvia – priemysel, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, výrobné služby, nákladná doprava...
b.nevýrobné odvetvia – školstvo, kultúra, zdravotníctvo, nevýrobné služby, osobná doprava...

2.sektorová štruktúra

– jednotlivé odvetvia sa v procese ekonomického rozvoja nevyvíjali rovnako. V dôsledku toho sa vytvorilo viacero sfér – sektorov ekonomickej činnosti. Rozdiely medzi nimi sú v tempe vedecko-technického pokroku, v raste produktivity práce, v investičnej náročnosti a pod. Rozlišujeme:

a.Primárny sektor – tvoria ho odvetvia produkujúce základné suroviny a materiály (ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo, lesníctvo). Charakteristickým znakom tohto sektora je nízke tempo vedecko-technického pokroku, pomalý rast produktivity práce, vysoká investičká náročnosť, relatívne malá ziskovosť. O tieto odvetvia nemá veľký záujem súkromný sektor.

b.Sekundárny sektor – tvoria ho odvetvia spracovateľského priemyslu a stavebníctvo (potravinársky, elektronický, textilný, odevný priemysel). Tento sektor sa vyznačuje rýchlym tempom zavádzania vedecko-technického pokroku, rýchlym rastom produktivity práce, rýchlou obmenou sortimentu s čím súvisí pomerne vysoká investičná náročnosť.

c.Terciárny sektor – zahŕňa všetky druhy služieb, obchod, dopravu a spoje. Ide o najrýchlejšie sa rozvíjajúci sektor. Je tu najnižšia investičná náročnosť, rýchle tempo vedecko-technického pokroku, vysoký rast produktivity práce.

d.Quarciárny sektor – tento sektor tvoria oblasť vedy a techniky, výskum, školstvo a zdravotníctvo. Patria sem finančne náročné činnosti, na ich rozvoji sa podieľa štát. Je tu vysoká zamestnanosť.

3.Oblastná štruktúra – vyplýva z územno-správneho členenia danej krajiny (doplniť VÚC, kraje, okresy, priemysel v nich, HDP)

4.štruktúra národného hospodárstva z hľadiska klasifikácie produkcie – je tu členenie na základe Európskeho štandardu pre členské krajiny EÚ. Slúži na kategorizáciu výrobkov a služieb.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk