referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Utorok, 29. novembra 2022
Daňová sústava a druhy daní
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 576
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 

- daň je povinná zákonom určená spravidla sa opakujúca platba, ktorú odovzdávajú PO alebo FO štátu v určenej výške a v stanovenej lehote
- daňová sústava SR je tvorená:

1. nepriame dane (DPH, spotrebné dane)
2. priame dane (daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností)

Štátny rozpočet

- je to centralizovaný fond peňažných prostriedkov v rukách štátu
- z účtovného hľadiska je štátny rozpočet bilanciou príjmov a výdavkov (bilancia = rovnováha)
- na strane príjmov sa zachytávajú jednotlivé druhy príjmov, ktoré plynú do štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu sa zabezpečujú úlohy štátu v rôznych oblastiach
- súhrn prác, ktoré súvisia so štátnym rozpočtom na príslušný kalendárny rok sa označuje ako rozpočtový proces; pozostáva z týchto etáp:

1. vypracovanie návrhu štátneho rozpočtu – robí ho ministerstvo financií na základe požiadaviek jednotlivých rezortov, výsledkov minulého obdobia a očakávaných výsledkov budúceho obdobia
2. schválenie návrhu štátneho rozpočtu – návrh sa posúdi vo vláde, prerokuje sa v komisiách parlamentu a schváli sa na schôdzi parlamentu
3. plnenie štátneho rozpočtu a kontrola plnenia štátneho rozpočtu – sleduje sa plnenie podľa jednotlivých príjmov a výdavkov a v prípade nepriaznivej situácie sa prijímajú opatrenia
4. vypracovanie a schválenie štátneho záverečného účtu – ministerstvo financií vypracúva záverečnú prácu o plnení príjmov a výdavkov
- štátny záverečný účet schvaľuje parlament
- konečný výsledok hospodárenia môže byť:

- vyrovnaný rozpočet
- prebytkový rozpočet
- schodkový rozpočet

Rozpočtové nástroje v oblasti príjmov

- sústava daní
- colné nástroje
- správne, súdne a miestne poplatky
- štátne dlhopisy a obligácie

Rozpočtové nástroje v oblasti výdavkov

- financovanie nevýrobnej sféry
- dotácie do výrobnej sféry
- financovanie verejných prác
- splácanie štátnych dlhov

Daňové zásady

1. zásada spravodlivosti, proporcionality – je zabezpečená rovnou daňou 19%
2. zásada neutrálnosti – dane by mali platiť všeobecne pre všetkých, bez množstva výnimiek a oslobodení
3. zásada vylúčenia duplicity zdanenia – príjem, dôchodok alebo majetok má byť zdaňovaný len raz a to v momente, kedy dochádza k jeho tvorbe, spotrebe...
4. zásada jednoznačnosti a jednoduchosti – každý daňovník by mal byť informovaný, z čoho a v akej výške má platiť daň
- spôsob výpočtu výberu daní by mal byť jednoduchý
5. zásada účinnosti – dane by mali viesť daňovníka k tomu, aby ich zaplatil, nemali by ho motivovať k daňovým únikom

Základné daňové náležitosti

- subjekt dane – je to FO alebo PO
- rozlišujeme:

a) daňovník – je to subjekt dane, ktorého daň v skutočnosti zaťažuje (napr. FO platiaca daň z nehnuteľností)
b) platiteľ – je zodpovedný za odvedenie dane správcovi - daňové zaťaženie však neznáša (nenesie) (napr. DPH)

- objekt dane (predmet dane) – je to, z čoho sa určitá daň vyrubuje (napr. príjem, zisk, majetok)

- základ dane – je to kvantitatívne vyjadrenie predmetu dane, z ktorého sa vypočítava daňová povinnosť

- sadzba dane – je to nástroj pomocou, ktorého sa vypočíta výška daňovej povinnosti zo základu dane
- môže byť určená pevnou sumou alebo pohyblivo

- vedľajšie (doplnkové) daňové záležitosti:

- správca dane
- oslobodenie od dane
- splatnosť dane

Priame dane

1. Daň z príjmov fyzických osôb

- predmet dane:

-príjmy zo závislej činnosti a funkčné pôžitky (príjmy z pracovno-právneho vzťahu, príjmy za prácu členov družstiev)
-príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy zo živnosti)
-príjmy z kapitálového majetku (úroky, výnosy z cenných papierov)
-príjmy z prenájmu
-ostatné príjmy (výhry v lotériách)

- daňovník:

1. skupina

– sú to osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko na území SR a nezdržiavajú sa tu aspoň 183 dní v roku
- tieto osoby sa zdaňujú len z príjmov na území SR

2. skupina

– sú to tie osoby, ktoré majú na území SR trvalý pobyt alebo sa tu zdržiavajú dlhšie ako 183 dní v roku
- tieto osoby sa zdaňujú z príjmov na území SR aj z príjmov dosiahnutých v zahraničí
- základ dane – vo všeobecnosti je to suma, o ktorú príjmy presahujú výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržiavanie príjmov
- ak má daňovník 2 alebo viac druhov príjmov je základom dane súčet čiastkových základov dane
- takto vypočítaný základ dane sa musí upraviť o nezdaniteľnú časť o 6376,– SK na mesiac
- takto vypočítaná daň sa upravuje o daňový bonus vo výške 400,– SK na dieťa
- sadzba dane – je 19%
- oslobodenie od dane – uvádza zákon
- zdaňovacie obdobie – kalendárny rok

2. Daň z príjmov právnických osôb

- subjekt dane:

1. skupina

– právnické osoby, ktoré boli zriadené na podnikanie a vykonávajú podnikateľskú činnosť

2. skupina

– právnické osoby, ktoré neboli zriadené na podnikanie ale vykonávajú určitú podnikateľskú činnosť
- predmet dane – osoby zaradené v prvej skupine sa zdaňujú zo všetkých príjmov
- osoby zaradené v druhej skupine sa zdaňujú len z príjmov z podnikateľskej činnosti
- základ dane – je to výsledok hospodárenia – rozdiel medzi konečnými stavmi účtov nákladov a účtov výnosov
- platí to u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva
- tatko vypočítaný základ dane sa ešte upraví o pripočítateľné a odpočítateľne položky
- sadzba dane – 19%
- oslobodenie od dane – uvádza zákon
- zdaňovacie obdobie – kalendárny rok; ak to zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak

3. Daň z nehnuteľností

- má 3 časti:

-daň z pozemkov
-daň zo stavieb
-daň z bytov

Daň z pozemkov

- subjekt dane – je to vlastník alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku
- predmet dane – sú to pozemky na území SR:

-orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady
-záhrady
-rybníky s chovom rýb
-zastavané plochy a nádvoria

- základ dane – je to výmera pozemku v metroch štvorcových krát cena za meter štvorcový
- sadzba dane – je určená percentom zo základu dane
- určuje ju vyšší územný celok
- oslobodenie od dane – uvádza zákon
- zdaňovacie obdobie – kalendárny rok

Daň zo stavieb

- subjekt dane – je to vlastník alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku
- predmet dane – sú stavby spojené so zemou pevným základom:

-rodinné domy
-chaty
-garáže

- základ dane – je výmera zastavanej plochy v metroch štvorcových
- sadzba dane – určuje ju vyšší územný celok
- oslobodenie od dane – uvádza zákon
- zdaňovacie obdobie – kalendárny rok

Daň z bytov

- subjekt dane – je to vlastník alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku
- predmet dane – byty a nebytové priestory
- základ dane – celková výmera bytu v metroch štvorcových
- sadzba dane – určuje ju vyšší územný celok
- oslobodenie od dane – uvádza zákon
- zdaňovacie obdobie – kalendárny rok

4. Daň z motorového vozidla

- subjekt dane – je to FO alebo PO, ktoré je zapísaný v dokladoch vozidla ako držiteľ
- v medzinárodnej premávke je daňovníkom vodič
- predmet dane – vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo a používa sa na podnikanie (týka sa to len tých osôb, ktoré využívajú vozidlo na podnikanie)

- základ dane – pri úžitkových vozidlách a autobusoch je to celková hmotnosť a počet náprav
- pri osobných automobiloch je to zdvihový objem motora v centimetroch kubických
- sadzba dane – sa určuje podľa základu dane
- pri vozidlách v medzinárodnej premávke veľkosť sadzby ovplyvňuje časové obdobie počas ktorého sa takéto vozidlo zdrží na danom území
- je určená podielom z ročnej tuzemskej sadzby
- oslobodenie od dane – určuje zákon
- zdaňovacie obdobie – kalendárny rok pre vozidlá evidované v tuzemsku
- v medzinárodnej premávke je to colný úrad

Daňové oázy, raje, offshore

- daňové oázy – sú miesta vo svetovom hospodárstve, ktoré podnikateľom poskytujú pre ich činnosť oveľa výhodnejšie podmienky pre podnikanie ako ich materské krajiny
- výhody:

-nízke alebo nijaké dane
-vysoký stupeň bankového a obchodného tajomstva
-nijaká kontrola zahraničných vkladov cudzích mien
-moderné komunikačné zariadenia

- vďaka týmto výhodám podnikatelia z celého sveta presúvajú niektoré svoje transakcie do týchto oáz
- daňové oázy sú: Bahamy, Bermudy, Filipíny, Monako, Spojené Arabské Emiráty
- problémy:

-znižovanie daňových príjmov iných krajín
-opatrenia smerujúce priamo proti daňovým oázam

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.