referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Streda, 30. novembra 2022
Formy controllingu
Dátum pridania: 19.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Aurora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 862
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.2
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 15m 20s
Pomalé čítanie: 23m 0s
 
Úvod

V rozvinutých zahraničných ekonomikách je pojem controlling jedným z kľúčových nástrojov na vytvorenie podmienok pre dosiahnutie krátkodobej aj dlhodobej prosperity každej kvalitnej spoločnosti. Controlling, ako jeden zo základných podsystémov systému riadenia, si zároveň s príchodom zahraničného kapitálu na náš trh získava stále viac pozornosti, pretože podniky pociťujú tlak zo strany konkurencie a zvyšovania cien základných vstupov a bez neustáleho zdokonaľovania systému vnútorného riadenia je nemožné v tejto súťaži uspieť.

Controlling slúži na dosiahnutie očakávaných výsledkov tým, že umožňuje hodnotenie a korekciu daného stavu. Hodnotenie je založené na rozpočtovaní dohodnutých ukazovateľov, zabezpečení a porovnaní skutočných a plánovaných hodnôt kontrolných ukazovateľov. Korekcia daného stavu vychádza z analýzy príčin vzniku odchýlok a premieta sa do návrhov na operatívne opatrenia, prípadne až do nového návrhu. Z uvedeného vyplýva, že controlling ako nástroj riadenia plní významnú funkciu koordinácie, t.j. uvedenia do súladu plánovaného a výsledkov kontrolného procesu na základe pragmaticky štrukturovanej informačnej podpory

Prečo controlling?

Podnikateľské prostredie sa v súčasnom období trhového hospodárstva vyznačuje veľkým rozsahom problémov, ktoré môžeme čoraz ťažšie riešiť obvyklými prostriedkami. Stúpajúce náklady, nestabilná ekonomická situácia, dravé konkurenčné prostredie na domácich a zahraničných trhoch tvoria len malú časť týchto problémov.

Podnik je nútený ustavične zdokonaľovať svoje vnútorné procesy a systémy riadenia a reagovať na nové situácie novými funkciami riadenia, ktoré by umožňovali:

-hodnotiť, ako sa plnia plánované ciele podniku
-odhaľovať riziká, upozorňovať na hroziace a reálne odchýlky od žiaduceho vývoja
-analyzovať a hodnotiť efekty podnikateľských aktivít a rozhodnutí
-plánovať a programovať vývoj podniku v súhrnných a analytických ukazovateľoch
-inšpirovať vedenie podniku k odhaľovaniu nových podnikateľských aktivít prinášajúcich ekonomický efekt

Dôležitým nástrojom, ktorý pomáha podnikom tieto úlohy plniť, je controlling. Controlling je súhrn pravidiel, ktorý pomáha dosiahnuť podnikové ciele, zabraňuje prekvapeniam a v prípade, že objaví nebezpečenstvo, ktoré si vyžaduje prijať v riadení účinné opatrenia na jeho elimináciu, včas „rozsvieti červenú“.

Z hľadiska času rozdeľujeme controlling zameraný na dlhodobé riadenie – strategický controlling, a na krátkodobé riadenie – operatívny controlling. Operatívny controlling môžeme ďalej rozdeliť na vnútropodnikový, finančný a investičný controlling.

Operatívny controlling

Vnútropodnikový controlling – Úlohou vnútropodnikového conntrollingu je vybudovať nákladový a kalkulačný systém informácií o štruktúre nákladov podľa miesta a príčin vzniku vnútri podniku. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať riadeniu zisku.

Finančný controlling - Finančný controlling je zameraný na riadenie peňažných tokov podniku, t.j. zabezpečenie likvidity a udržanie platobnej schopnosti podniku.

Investičný controlling – Účelom investičného controllingu je riadiť investičný proces v súlade s vytýčenými cieľmi podniku.

Operatívny controlling je zameraný na súčasnosť. Podstatou je sformulovať systém riadenia zisku. Na to sú nevyhnutné informácie získavané porovnávaním plánu a skutočnosti za krátke časové obdobie (mesiac), ktoré umožňujú uplatniť riadiace protiopatrenia včas, aby bolo možné splniť ročný plán. Ide o vnútropodnikové riadenie, ktoré využíva ekonomické kategórie, ako sú náklady, výdavky, výnosy, príjmy, výnosovosť, likvidita. Ide o riadenie nákladov, ktoré ovplyvňujú všetky ostatné ukazovatele. Controlling pritom predpokladá kalkulovanie nákladov a informácie o ich štruktúre podľa miesta vzniku a podľa účelu.

Cieľom operatívneho controllingu je optimalizácia vecných, časových a hodnotových parametrov podnikateľských aktivít.

Vychádza z aktuálnych kapitálových zdrojov personálnych. Orientácia dovnútra podniku. Je záležitosťou vnútropodnikového účtovníctva a controllingu, ktoré treba chápať ako integráciu účtovníctva nákladových stredísk, výkonov, kalkulácií výkonov, sledovania HV, ziskovosti jednotlivých výrobkov, pričom controling predpokladá členenie nákladov na fixné náklady a na variabilné náklady a zaoberá sa analýzou PNU fixných nákladov a zisku. Zameriava sa aj na analýzu rôznych podnikateľských plánov.

Hlavné nástroje:

-analýza ABC (vzťah medzi množstvom a hodnotou)
-analýza PNU - príspevok na úhradu (členenie podnikových nákladov na FN a VN)
-analýza kritických bodov
-stanovenie bezpečnej miery zisku
-analýza XYZ (členenie podľa štruktúry spotreby)
-kombinácia analýzy ABC a XYZ

Strategický controlling

Strategický controlling je orientovaný na budúcnosť. Jeho úlohou je, aby sa dnes urobili opatrenia, ktoré napomôžu v budúcnosti zabezpečeniu existencie podniku. Znamená systematické sledovanie budúcich príležitostí a ohrození.

Zameriava sa na podnety vonkajšieho prostredia, ktoré by mohli ovplyvniť podnikovú činnosť. Rešpektuje pritom aj vnútorné možnosti podniku. V plánoch sa náklady a výnosy nahrádzajú pojmami príležitosti a ohrozenia, t.j. strategický controlling berie do úvahy faktory z vonkajšieho prostredia skôr, ako sa prejavia v nákladoch a výnosoch.

V strategickom controllingu sa strategické plánovanie dopĺňa o základné prvky controllingu – informácie, analýzu, kontrolu a riadenie. Tvorí tak integrovaný rozhodovací systém.

Odhaľuje budúcu šancu a riziká na základe prognózy externých a interných zmien. Počíta s budúcimi potenciálnymi firmami, s moderným zariadením, novým, resp. systematickým školením personálu. Je orientovaný externe, pričom sa využívajú informácie z vnútorného prostredia podniku.

Hlavné nástroje:

-analýza silných a slabých stránok (SWOT)
-analýza strategických potenciálov a strategických medzier
-analýza rizika
-strategická bilancia
-nástroje prognózovania (scénare)
-strategické plánovanie
-portfóliové plánovanie

Rozdiel medzi strategickým controllingom a operatívnym controllingom:

-je v časovom hľadisku, v cieľoch, zdrojoch informácií (externé, interné).
-opodstatnenie strategického controllingu je v nutnosti zamerať sa na riešenie dlhodobých úloh lepšie ako u konkurencie

Strategický controlling a operatívny controlling nie je možné od seba oddeliť.

Rozdiel medzi úlohami operatívneho a strategického controllingu:

Zameranie:krátkodobé              stredné/dlhodobé
Orientácia:finančná                   finančná/nefinančná
Monitorovanie:realizácia            strategické plánovanie

Operatívny controlling

-Plánovanie – Budget 1 rok
-Reporting – porovnanie plánu a skutočnosti
-Vyhodnocovanie odchýlok – analytická činnosť
-Opatrenia na odstránenie odchýlok – zavádzanie nástrojov controllingu do praxe

Zameranie:stredné/dlhodobé
Orientácia:finančná/nefinančná
Monitorovanie:strategické plánovanie

Strategický controlling

-Vízia
-Misia – trh,k valita, výroba, zamestnanci, informácia, životné prostredie, financie,okolie
-Business plán – strednodobý plán na 5 rokov /začiatok včasného zahájenia zmien v oblasti produktov,zdrojov, dodávateľov, zákazníkov prostredníctvom ohodnotenia metodikou SWOT/

Operatívny controlling

Finančný controlling

Definícia: Finančný kontrolling patrí medzi moderné metódy riadenia v rámci podnikového IS. Ide o procesy spracovania informácií, analýzy, tvorby plánov a kontroly - teda zasahuje všetky úrovne riadenia. Zdokonaľuje tak celkový systém riadenia. Na rozdiel od kontroly, ktorá predstavuje iba konečnú fázu riadenia, controlling predstavuje celkový proces.

Základnou úlohou finančného controllingu je riadenie finančných prostriedkov potrebných na krytie platieb vznikajúcich v podnikovom výrobnom procese. Prejavuje sa v troch základných sférach:

•získavanie finančných zdrojov,
•správna alokácia finančných zdrojov,
•správa finančných zdrojov.

Jeho ťažiskom je teda kontrola vývoja a predikcia základných ukazovateľov finančnej analýzy. Ďalej sú to cenotvorba a finančné kalkulácie spojené s plánovaním, kontrolou a evidovaním plnenia plánu, následným vypracovaním úprav pre vyššie stupne riadenia, modelovanie vzniku rôznych situácií s možnými dosahmi na hospodárstvo spoločnosti. V neposlednom rade do pôsobnosti finančného controllingu patrí sledovanie disponibilnej hotovosti s kalkuláciou zhodnotenia voľných prostriedkov.

Fázy finančného controllingu:

1.Plánovanie – v pláne sú obsiahnuté položky, ktoré sú vopred dané (úvery, leasing, daňové povinnosti, nájom, opravy a údržba, ...), prognózy finančných tokov (prognóza nákladov a výnosov), opatrenia na vyrovnanie schodkov alebo prebytkov
2. Realizácia plánu
3. Kontrola – porovnanie plánu so skutočnosťou, analýza odchýlok, opatrenia do budúcna s cieľom zvýšiť kvalitu plánu
4.Riadenie.

Finančný controlling má tri základné stupne:

1.zameraný na dodržiavanie predpisov
2.zameraný na kontrolu hospodárenia a analýzu
3.zameraný na systém plánovania a regulácie podnikových aktivít (inovácie)

Finančný controlling obsahuje: plánovanie a kalkulácie, analýza, zabezpečenie finančných zdrojov, investícií.

Význam:

-znižuje riziko podnikania
-odhaľuje úzke miesta vo firme
-určuje vývoj finančných ukazovateľov
-predstavuje základ úspešnosti pre rasti podniku
-zabezpečuje finančnú rovnováhu podniku

Časťou finančného controllingu je operačný controlling, ktorý je zameraný na controlling prevádzkového kapitálu a controlling priebežnej - dennej likvidity.

Controlling likvidity sa prevádza nielen za celý podnik, ale aj za jednotlivé bankové kontá, výrobky…. Takýto controlling zabezpečuje, aby sa podnik vyhol meškaniu úhrad záväzkov, optimálne využil úvery, nedovolí prekročiť úverové hranice, zabráni stratám z nečinnosti peňažných prostriedkov, reguluje rýchlosť toku financií.

Controlling PK - jeho súčasťou je controlling pohľadávok, úverovej politky, controlling zásob apod. Ide o monitorovanie pohľadávok a úverov, kde sa menovite sleduje: úverový limit, pohľadávky po dobe splatnosti, údaje o odberateľoch, kontrola platobných podmienok, analýza úverových vzťahov, objem pohľadávok, doba splatnosti pohľadávok, viazanosť kapitálu v pohľadávkach…. využívanie množstevných zliav, zniženie nákladov na objednávku zvýšeného objemu zásob, zníženie rizika na poistné zásoby, rovnomernejšie využitie zásob.

Investičný controlling

Investičné rozhodovanie prestavuje veľmi dôležitý proces umožňujúci podniku realizovať svoje strategické ciele. Význam investícií vyplýva z ich úlohy, ktorú zaujímajú v procese adaptácie podniku a zvyšovania jeho konkurencieschopnosti. Dôležitosť investičných rozhodovacích procesov pre rozvoj podniku je daná predovšetkým dlhodobými účinkami investícií na materiálno-technickú základňu a finančno-ekonomickú pozíciu podnikov.

Investičné rozhodnutia sú prostriedkom na dosiahnutie podnikových cieľov. Účelom investičného controllingu je riadiť investičný proces v súlade s vytýčenými cieľmi, ktoré sú obvykle prezentované cieľovými veličinami v podobe zisku, rentability, likvidity, podielu na trhu, rizík, technických parametrov, nákladov, termínov a pod.

Investičný controlling je rozsiahly komplex analytických, plánovacích a kontrolných činností. Výkon týchto činností je do značnej miery ovplyvnení disponibilitou a kvalitou potrebných technicko-ekonomických informácií. Z organizačného hľadiska je dôležité jasne vymedziť jednotlivé controllingové úlohy, priradiť kompetencie a zodpovednosť. Medzi centralizáciou a decentralizáciou prípravy a vyhodnocovaním investičných projektov by mal byť zabezpečený vyvážený pomer.

S cieľom zabezpečiť kvalitu prípravy, implementácie a kontroly investičných procesov v podniku sa zameriavame na preverenie predovšetkým:
- úplnosti a správnosti údajov tvoriacich údajovú základňu pre vyhodnocovanie investičných zámerov
- úplnosti a správnosti východiskových predpokladov,
- miery rizík spojených s investičným programom podniku,
- kapitálových potrieb (preverenie výdavkov v oblasti neobežného a obežného majetku vrátane potreby kapitálu pre nadväzujúce projekty),
- krytie finančnými zdrojmi (preverenie disponibility finančných zdrojov čo do výšky a časového okamihu disponibility),
- odbytu (preverenie množstva a cien predajov, kvality výrobkov, trhových pomerov, platobných podmienok, odbytových kanálov, propagačných výdavkov atď.),
- výrobných faktorov (preverenie vplyvu na náklady, kvalitu a predaje),
- nákladov, výnosov, výdavkov a príjmov (preverenie výšky, spôsobov zisťovania),
- dodržiavania predpisov a pod.

Výsledkom implementácie procesu controllingu v zmysle požiadaviek zadávateľa sú zvyčajne tieto výstupy:

- vypracovanie investičných rozpočtov,
- vyhodnotenie efektívnosti investičných projektov
- prepočty odhadovaných hotovostných tokov,
- analýza podnikateľského rizika,
- výpočet vnútornej výnosovej miery, čistej súčasnej hodnoty,
- vypracovanie odpisovej politiky podniku vychádzajúcej z:

• daňových odpisov,
• účtovných odpisov,
• lízingových odpisov,
• kalkulačných odpisov.

- kontrola realizácie investičného zámeru

• náklady a výnosy,
• analýza nulového bodu,
• analýza citlivosti

Vnútropodnikový controlling

Vnútropodnikový controlling je chápaný ako systém, ktorého zmyslom je skvalitnenie riadenia podniku na základe objektívnej evidencie a hodnotenia všetkých ekonomických udalostí podniku. Controlling je nástroj riadenia, ktorý má riadiacich pracovníkov podporovať pri ich rozhodovaní. Ani v malom podniku intuitívne riadenie bez plánovania a kvalitného rozhodovania nemá perspektívu. Každý manažér, či podnikateľ sa dostane do situácie, keď musí hľadať odpoveď na otázky:

- Ako hodnotiť efektívnosť výroby, výrobného strediská, marketingu, ...?
- Kedy je zákazka akceptovateľná?
- Ako prispieva k tvorbe podnikového zisku stredisko, konkrétny výrobok či zákazka?
- Aké náklady musia byť z krátkodobého hľadiska uhradené, aby mala výroba zmysel?

Za základný cieľ vnútropodnikového controllingu sa považuje – napomáhať riadenie zisku. Požiadavku na riadenie zisku treba chápať ako predĺženie, resp. transformáciu požiadavky zabezpečenia plánovanej výšky peňažných tokov podniku. Vnútri podniku neexistuje “trh v čistej podobe”. Sú určité vyššie typy organizačných štruktúr podniku, napr. divizionálny tap, resp. riadenie závodov, kde aspoň z časti možno uplatniť i riadenie prostredníctvom peňažných tokov.

Vnútri podniku sú základným problémom, a teda aj ťažiskom ekonomického riadenia, náklady. O riadení zisku má zmysel hovoriť len pri tých vnútropodnikových útvaroch, kde možno bezprostredne priradiť nielen ich náklady, ale aj ich výnosy. Vo vnútropodnikovej ekonomickej štruktúre len k niektorým činnostiam možno bezprostredne priradiť náklady aj výnosy. Väčšina stredísk nemá svoje priamo priraditeľné výnosy. Ide tu napr. o odbytové strediská, ktoré realizujú nielen svoje výsledky, ale aj výsledky predvýrobných, výrobných, zásobovacích, teda v podstate všetkých existujúcich stredísk.

Záver

Controlling je schopný dokonale popísať skutočný stav, v ktorom sa momentálne organizácia nachádza, zladiť všetky „výkazy“, ktoré má k dispozícii, zachytiť a pomôcť formulovať ciele podniku, zozbierať všetky údaje, či už z vonkajšieho alebo z vnútorného prostredia, pomôcť vybrať ľudí, ktorí sú schopní realizovať ciele, finančné aktíva, ktoré zverili organizácii akacionári ochrániť a najlepšie využiť, pomôcť manažérom pri riadiacej i vedúcej funkcii a nakoniec kontrolovať, strážiť dodržiavanie plánov, zistiť aké sú odchýlky a navrhovať korekcie.

Controlling je orientovaný na budúcnosť, zameraný na ciele, zameraný na „úzke hrdlá“ výroby, a keď ho považujeme za strategický, tak potom je orientovaný prevažne do vonkajšieho prostredia, do prostredia, v ktorom sa pohybujeme, do prostredia trhu, konkurencie. Operatívny controlling na druhej strane zachytáva súčasnosť, s krátkodobým výhľadom do budúcnosti a je zameraný na interné zložky (vlastne predstavuje vnútropodnikové hospodárenie).

Nevyhnutnou podmienkou prežitia a úspešného podnikania na trhu je vidieť veci komplexne, v zložitosti, v detailoch i z nadhľadu. Na to je controlling. Controlling v širšom význame je controllingovou nadstavbou, ktorá sa zaoberá modelovaním, plánovaním, rozpočtovaním, analýzou a hodnotením odchýlok. Controlling v tomto význame sa dotýka prakticky všetkých funkčných oblastí podniku, ako sú logistika, personalistika, zásobovanie, financie a ostatné.
 
Zdroje: , , , Alžbeta Foltínová, Ľudmila Kalafutová – Vnútropodnikový controlling
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.