Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kontrolovanie

- explicitné kontrolné mechanizmy
- kontrola nadriadenými

- dôraz kontroly na individuálne výsledky
- limitovaná kontrola kvality a dôraz na kontrolu zisku

- explicitno-implicitné kontrol-né mechanizmy
- kontrola v prevažnej väčšine nadriadenými
- kontrola kolektívnych i individuálnych výkonov
- kontrola kvality, nákladov a zisku a znižovania nákladov

- implicitné kontrolné mechanizmy
- kontrola spolupracovníkmi

- orientácia kontroly na kolektívne výkony
- rozsiahla kontrola kvality

Manažment je proces, v ktorom riadiaci pracovníci pomocou vedeckých poznatkov, ale najmä praktických odporúčaní, vedia vykonávať základné manažérske funkcie za účelom určovania a dosahovania podnikateľských cieľov organizácie.

Základné podoby manažmentu: práca ľudí (deľba práce medzi riadiacimi a výkonnými pracovníkmi) ; funkcia (riadiaca funk. )

Kontrolovanie

Zahŕňa meranie a korekciu prevedenia ako individuálnych, tak aj celkových aktivít organizácie, s cieľom dosiahnuť istotu, že budú v súlade s plánom. Týka sa merania dosiahnutých výsledkov vzhľadom k cieľom a plánom, aby bolo možné zistiť výskyt odchýlok od štandardov, a tak môže prispieť k ich odstráneniu. Jednoducho povedané, kontrolné prostriedky umožňujú realizáciu plánov. Plány vedú manažérov k tomu, ako využívať zdroje pre dosiahnutie špecifických cieľov, teda ich činnosti sú kontrolované s cieľom zistiť, či odpovedajú plánom. Kontrolné činnosti sa vo všeobecnosti vzťahujú k meraniu úspešnosti. Každá kontrolná činnosť meria a ukazuje, či práca bola vykonaná a ako, v prípade dlhodobej resp. veľmi výraznej odchýlky nasleduje uplatnenie odpovedajúcich korekčných opatrení.

Aby bolo možné závažné udalosti prispôsobiť plánu, je potrebné poveriť pracovníkov zodpovedných za výsledky, ktoré sa odchyľujú od plánu a zároveň definovať spôsob resp. návod k napraveniu neželaného stavu do úrovne čo najviac sa približujúcej stanovenému cieľu. Samozrejme k správnemu posúdeniu, ako sa stav vyvíja oproti zadanému cieľu sú potrebné správne informácie na správnom mieste a v správny čas. Kontrolovanie ako manažérska funkcia musí ako ostatné spĺňať faktor časopriestoru, a to v tom zmysle kedy a na ktorých miestach musí existovať kontrola, kedy a kde sa uplatnia následné korekčné opatrenia a pod.


Kontrolovanie výkonu marketingovej stratégie

Medzi plánovaním ako určovaním cieľov a kontrolovaním ako porovnávaním pôvodných predstáv so skutočne dosiahnutým výsledkom musí prebiehať cyklus spätnej väzby. Medzi najhlavnejšie atribúty kontrolného procesu patria:

- presnosť,
- včasnosť,
- objektívnosť,
- nepretržitosť,
- spätná väzba.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk