referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fridrich
Piatok, 5. marca 2021
Vplyv vývoja cien na kúpyschopnosť obyvateľstva SR
Dátum pridania: 17.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 568
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 

I. Vplyv ceny

"Cena je čiastka, za ktorú je tovar, služba alebo myšlienka vymieňaná alebo ponúkaná na predaj, bez ohľadu na ich dôležitosť a hodnotu pre potenciálnych kupujúcich. Ceny samy o sebe, hlavne tie celkové, vplývajú na politické a ekonomické procesy, a politici, ekonómovia, štátni úradníci, kritici a vedecké štúdie komentujú a pokúšajú sa o vplyv na činnosti okolo ceny." 

Tento záujem pochádza z kľúčovej úlohy, ktorú cena hrá vo výmennom procese medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Hoci môže byť peňažná náhrada alebo hodnota pripočítaná, ceny môžu zahrňovať vymieňaný tovar, napr.: obchodovanie s autami alebo podobné obchody. V rámci klasickej ekonomickej teórie sa k cenám dospieva relatívne určujúcou metódou, ktorá vzniká vzájomným pôsobením ponuky a dopytu: množstvo tovarov, ktoré si ľudia v kto-romkoľvek čase kúpia, závisí od ceny.

"Dopyt predstavuje množstvo tovaru, ktoré sú spotrebitelia ochotní kúpiť za určitú cenu. Dopyt tvoria domácnosti – spotrebitelia, ktorí uspokojujú svoje potreby prostredníctvom trhu." 

Vystupujú ako kupujúci.

"Veľkosť dopytu po tovare je daná viacerými činiteľmi, ako sú cena daného tovaru, cena tovarov substitútov a cena komplementárnych tovarov, výška dôchodku obyvateľov, počet domácností, t. j. rozsah trhu, preferencie spotrebiteľov, ostatné faktory ako napríklad počasie." 

Krivka dopytu vyjadruje vzťah medzi cenou tovaru a požadovaným množstvom tovaru.

"Krivka dopytu je klesajúca. Vyplýva to zo všeobecného zákona dopytu, podľa ktorého pri raste ceny požadované množstvo klesá, a naopak, pri poklese ceny
požadované množstvo rastie. Hovoríme o zákone klesajúceho dopytu."

Naša krivka dopytu sa môže posúvať pomocou kúpyschopnosti obyvateľstva. Ak sa zvýši celkový objem kúpnej sily, teda ak sa zvýšia dôchodky obyvateľstva, alebo sa zvýši počet kupujúcich, môžu si títo nakúpiť väčšie množstvo tovaru za danú cenu. V tomto prípade sa krivka dopytu posúva doprava. Pri znížení dopytu sa krivka dopytu posúva doľava.

"Ponukou rozumieme množstvo tovarov, ktoré podniky vyrábajú a predávajú na základe slobodného rozhodnutia." 

Ponuku tvoria výrobcovia, ktorí vystupujú ako predávajúci. "Na veľkosť ponuky, respektíve rozsah výroby vplýva niekoľko činiteľov. Cena tovaru, s ktorým prichádza výrobca na trh, ceny nakupovaných výrobných faktorov, rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, ceny alternatívnych výrobkov, ktoré môže výrobca vyrábať s danými
výrobnými faktormi, organizácia trhu (teda či je trh monopolizovaný alebo nie), zmeny rôznych výrobných podmienok, ako napríklad počasie, nálada." 

"Platí zákon ponuky, podľa ktorého s rastom ceny výroba tovaru, a teda aj ponúkané množstvo stúpa, a opačne, pokles ceny vyvolá pokles výroby. Krivka ponuky má stúpajúci priebeh, a preto hovoríme o zákone rastúcej ponuky." 

Pri zdokonalení technologických postupov sa obyčajne zvyšuje produktivita práce, znižujú sa výrobné náklady, znižujú sa ceny výrobných faktorov, čiže výrobcovia budú vyrábať lacnejšie. Preto sú pri danej cene ochotní dodať väčšie množstvo tovaru, čím sa ponuka zvyšuje a krivka ponuky sa posúva doprava. V prípade, že sa zvýšia ceny výrobných činiteľov, prípadne klesne produktivita práce a výrobné náklady sa zvýšia, v tejto situácii dané množstvo tovarov budú ochotní výrobcovia dodávať na trh za vyššie ceny. Krivka ponuky sa v tomto prípade posúva doľava.

"Trh je v rovnováhe vtedy, keď ponúkané množstvo tovarov sa rovná požadovanému množstvu. Cena, za ktorú sa tovar vymieňa v prípade tejto nerovnosti, sa nazýva rovnovážna cena. Cena, ktorá vzniká na trhu pri aktuálnom vzťahu ponuky a dopytu sa nazýva trhová cena."

Podstatou mnohých debát o cene je pojem „férová“ alebo „spravodlivá“ cena. Pre predávajúceho je spravodlivá cena pravdepodobne tá, ktorú musí ponúknuť, aby mu priniesla primeraný zisk. Pojem primeraný zisk, ako taký, by mal byť prediskutovaný, pretože existujú viaceré spôsoby prístupu k nemu. Spravodlivá cena sa z pohľadu zákazníka týka určitej všeobecnej predstavy o finančnej dostupnosti tovarov v spojení s ich skutočnou hodnotou, s predchádzajúcimi skúsenosťami a príplatkovou zložkou. Obe strany sa pri vzájomnej výmene usilujú dosiahnuť z nej určitú mieru zisku. Predávajúci chcú dosiahnuť vyššie príjmy ako náklady, kým kupujúcim ide o vyššiu mieru uspokojenia z tovarov alebo služieb, než z držby peňazí alebo z iného nákupu.

"Z grafu vidieť, že krivka ponuky a dopytu sa pretínajú v bode E (Ekvilibrium – bod rovnováhy). Tento bod hovorí o tom, že dopyt a ponuka na trhu sú v rovnováhe pri cene 3 za jednotku. To znamená, že ide o rovnovážnu cenu, pri ktorej sú výrobcovia ochotní vyrábať a predávať 10 jednotiek tovaru a spotrebitelia sú zasa ochotní toto množstvo za cenu 3 nakupovať. "

Potreba urobiť rozhodnutia o cenách nastáva pri množstve špecifických okolností pre rôzne druhy výrobkov a služieb. Pre existujúcu značku alebo výrobok môže toto rozhodnutie zahrňovať zvýšenia, zníženia a udržanie ceny. Ak uvádzacie ceny sú vysoké, pravdepodobne zapríčinené veľkou reklamou, ktorá sa využíva pri vstupe na trhu, tak kúpyschopnosť obyvateľov je veľká. Nielen reklama zabezpečuje vysokú kúpyschopnosť, ale aj kvalita výrobku, obal výrobku, dizajn, informácie o výrobku, možnosť reklamácie, ochutnávky a podobne. Pre predávajúceho je veľmi nákladné, aby predávané výrobky dostali titul úplné výrobky, ale na druhej strane takýmto spôsobom prilákajú zákazníkov od konkurencie schopnej firmy. Upozornenia na hrozbu zvyšovania cien sú bežným trikom predavačov, aby tým zvýšili objem predaja a upevnili vzťahy so zákazníkmi. Uvádzacie ceny majú nebezpečia, ktoré spôsobujú krátkodobé nákupné činnosti, no nezaručujú zákaznícku vernosť a imidž výrobku môže v zákazníkových očiach upadnúť.

Vzťah medzi cenou a kvalitou je, že pre mnohých kupujúcich je cena indikátorom kvality.

Kupujúci využívajú cenu ako ukazovateľ kvality tovaru alebo služby. Pouvažujte nad tým, koľkokrát ste niečo odmietli alebo zavrhli kvôli cene, ktorá podľa vášho názoru nepredstavovala pravdivý obraz kvality tovaru. Pravdepodobne bola cena stanovená vysoko a vám sa zdá ten tovar neprimerane drahý, alebo je cena veľmi nízka pre danú úroveň kvality, ktorú vám sľubuje predávajúci. Môžete urobiť dobre, ak odmietnete takú vec, ale môžete prísť o skutočne výhodnú kúpu jednoducho preto, lebo cena nie je presvedčivá, alebo z nej nemáte dobrý pocit. Keď je cena nesprávne stanovená, tak ju potenciálni zákazníci môžu považovať za neskutočnú alebo za neuveriteľnú vo vzťahu ku konkrétnemu tovaru alebo službe. Pri stanovovaní ceny sa musí rátať s odhadom ľudského vnímania hodnoty a požadovaná cena musí presne odrážať vnímania pozitívne hodnoty peňazí, ktoré sú držbe cieľového trhu bez ohľadu na to, aký iracionálny sa ich názor môže zdať.

Občania očakávajú, že cena výrobku bude hlavným komunikátom v rámci podnikového marketingového mixu, zvláštna pozornosť sa musí venovať spôsobu reakcií spotrebiteľov na určité ceny. Spotrebitelia už môžu mať vlastné vnímania a očakávania, a aby akceptovali podnikovú cenu, budú tieto potrebovať zmenu. Čiže už dopredu vedia, aj keď sa s takýmto výrobkom ešte nestretli, že bude pre nich nepodstatný, nepoužiteľný, a preto si ho vôbec ani nekúpia. Domácnosti neposkytujú peniaze len za tovar alebo služby, ale tiež aj za čas vynaložený na hľadanie a nákup, za dopravu, inštaláciu, za náklady spojené s používaním a náklady spojené s opravami.

Veľkosť a rozdelenie príjmov v rámci ekonomiky často obmedzujú veľkosť trhu výrobkov a množstvo peňazí, ktoré si kupujúci môžu dovoliť dať na platby. Sociálna trieda krajiny môže byť veľká, ale zarába pomerne málo, a preto členovia tejto triedy nie sú schopní kúpiť určitý výrobok, akým je televízia. V inej krajine môže byť táto sociálna trieda menšia, ale jej členovia dosahujú vyššie príjmy, ktoré im umožňujú kúpu takýchto výrobkov. Predsa, ak je výrobok, či spotrebič nevyhnutný v domácnosti, existuje riešenie, ktoré ponúka ľuďom nakupovať.

"Netradičná forma financovania pod názvom leasing znamená, že zákazník na dohodnutej veci na základe zmluvy výrobok prenajíma a prenajímateľ poskytne výrobok nájomcovi na používanie, a to na dohodnuté obdobie a za stanovenú cenu. Predmetom leasingu môžu byť hnuteľné a nehnuteľné veci."

Pri nákupoch a platení pri pokladniach si už ani neuvedomujeme, že za každý výrobok, ktorý prejde registračnou pokladnicou, platíme už aj daň. Každý občan platí dane. Daň je povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú daňovníci štátu v určenej výške a v stanovených lehotách. Ku základu dane, čiže z toho, čo vyrubujeme daň, napríklad kusy cigariet, výmera u pozemkov, pripočítame sadzbu dane v percentách a dostaneme výšku daňovej povinnosti. V súčasnosti je jednotná sadzba 19 %.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.