referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fridrich
Piatok, 5. marca 2021
Základy marketingu
Dátum pridania: 16.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 355
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 

1. Čo je podstatou marketingu?

– je pomocou nástrojov marketingu nájsť určitú skupinu zákazníkov, ktorí majú určit. potrebu vyrobiť daný produkt, nielen vyrobiť, ale aj predať a dosiahnúť zisk.

2. Čo je to marketing?

- je spoločenský a riadi proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom výmeny produktov a hodnôt, to čo potrebujú a chcú.

3. Základné pojmy marketingu

- 1. potreby-stav pociťovania po niečom,,ak ju nemôžeme uspokojiť–– musí zredukovať svoju potrebu...
- 2. želania- sú podmienené vonkajším prostredím, vo forme stimulov...
- 3. dopyt- ľudia majú kopu želaní, ale majú obmedzené zdroje, želania nakúpiť tovar, produkt, ktoré sú podložené kúpnou silou, sa stavajú dopytom...
- 4. produkt-čokoľvek, čo dokáže uspokojiť naše potreby,želania(výrobok,služba..
- 5. výmena-vzniká vtedy, ak sa ľudia rozhodnú uspokojiť ľud.potreby-peňažná,bartrová.... 6.hodnota-
- 7. trh-je miesto, kde sa stretáva ponuka s dopytom,...
- 8. podnik-všetko, čo podnikateľ vlastní a čo slúži pre jeho podnikanie.

4. Vývojové etapy marketingu

- 1.obdobie jednoduchého obchodu-trvala do r. 1850 a siahala do úplného počiatku ľudstva. Neskôr-vznik výmenného obchodu-medzi sprostredkovateľmi-vznik peňazí. Už v 15. stor.-známky o reklame. R. 1840-v anglicku a 1848 v USA –prví špecialisti, ktorí začali propagovať tovar....
- 2.výrobná éra- siahala do 20. rokov minul. storočia a začiatok okolo r. 1850 (zač. priemysel. revolúcie v USA).- firmy sa zameriavali na výrobu, jednoduchý spôsob myslenia „čo vyrobím, predám“.
- 3.predajná éra-do r.1950–zmena v myslení firiem–dôraz na predaj- firmy bojujú o zákazníka - uplatňuje sa tu marketing v plnej miere.
- 4.éra oddelení marketingu- trvala do r.1960, - snaha prepájať činnosti podniku navzájom. 
- 5.obdobie marketing. spoločnosti- je až po súčasnosť- všetko úsilie podniku je zamerané na dosahovanie spokojnosti zákazníka a dosahovanie zisku..-veľký význam marketing. koncepcie-dlhodobý spôsob plánovania na 10 a viac rokov.

5. Druhy marketingu podľa market. aktivít:

- 1.makromarketing-rieši problémy realizácii tovaru a služieb na úrovni národ. hospodárstva
- 2.mikromarketing-rieši problémy realizácii tovaru a služieb na úrovni podnik a spotrebiteľ.

6. Rozpory medzi výrobcami a spotrebiteľmi

-1.oddelenie v priestore-výrobcovia a spotrebit. sú od seba oddelení geograficky
- 2. oddelenie v čase- spotrebitelia nemusia chcieť daný tovar presne vtedy, keď ho výrobcovia vyrobia
- 3.oddelenie informačné-výrobcovia nevedia, kto, čo, kedy, kde a za akú cenu potrebuje a spotrebitelia nevedia o existencii nejakých výrobkov
- 4.rozdielne hodnoty- výrobcovia oceňujú výrobky a služby na základe nákladov a cien konkurencie a spotrebitelia zas podľa ekonomic. úžitku, ktorý produkt prinesie a podľa kúpyschopnosti
- 5.rozdiely vo vlastníctve- výrobcovia vlastnia výrobky a služby, ktoré sami nechcú spotrebovať a spotrebitelia nevlastnia tieto výrobky a služby, ale chcú ich spotrebovávať
- 6.rozdiely v kvantite- výrobcovia dávajú prednosť výrobe a predaju vo veľkom množstve, spotrebitelia nakupujú zas menšie množstvo.
- 7.rozdiely v sortimente- výrobcovia sa snažia zužovať svoj sortiment a na druhej strane spotrebitelia chcú čo najširší sortiment.

7. Vymenujte 5 univerzálnych funkcií marketingu

- nákup, predaj,doprava, skladovanie, štandardizácia a klasifikácia, financovanie, preberanie rizika, informácie o marketingu.

8. Vymenujte 5 základných princípov marketingu

1.segmentácia- pomocou vhodného výskumu musí každý podnik rozdeliť svojich zákazníkov do skupín, v skupinách budú zákazníci, ktorí majú jednotlivé potreby,
2.výber cieľového trhu-podnik nemôže pokryť svojimi výrobkami všetky skupiny zákazníkov, preto sa orientuje len na 1 alebo len na niektoré skupiny
3.trhová pozícia-podnik si vytvorí trhovú pozíciu na cieľovom trhu. Produkt, ktorý bude vyrábať, prispôsobí max. vybraným skupinám zákazníkov
4.komplexnosť-marketing musí vyť záležitosťou celého podniku, všetkých jeho pracovníkov. Musí zasahovať do všetkých podnik. činnosti od výskumu po predaj
5.diferencovanosť-rôzne prístupy pre rôzne odvetvia
6.dynamickosť-marketing musí reagovať dynamicky na zmeny trhových podmienok

9. vymenujte 5 základných zásad marketingu

1.vyrábať výrobky, ktoré žiada trh,
2.nevyrábať prepadáky,
3.využívanie vedecko-tech. prostriedkov,
4. zvyšovanie a využívanie duševného vlastníctva,
5. diverzifikácia výrob. programu.

10.
Čo je model BCG a popíšte na čo slúži

- model BCG analyzuje výrobky.. hviezdy–otázniky/hore/, dojné kravy–pes/dole/.. v lavo-tempo rastu trhu , dole-relatívny podiel na trhu

11. Riadenie marketing. činnosti

- je to proces, ktorý smeruje k zhode medzi cieľmi a zdrojmi firmy na jednej strane a príležitosťami a obmedzeniami na strane druhej.

12. Kroky procesu riadenia market. činnosti

- 1.stanovenie cieľov podniku-vychádzajú z poslania podniku. Môže ich stanoviť správ. rada alebo vláda. Ciele- stanovenie zisku, návratnosť investícii, spoločensko-humánne ciele.
- 2.stanovenie úloh marketingu- podnik definuje úlohy, ktoré sa majú prostre. marketingu dosiahnúť. Úlohy- uspokoj. potrieb zákazníka, získanie výhod pred konkurenciou, zvýšenie podielu na trhu.
- 3.analýza spotrebiteľa a konkurencie- zahrňuje celú radu faktorov, ktoré určujú spôsob rozhodovania sa spotrebiteľa. Získanie potrebných info o súčasnej konkurencii, ale rovnako aj o potenciálnej, ktorá môže vzniknúť alebo vzniká.
- 4.plánovanie- je jadrom riadiacého procesu. Spočíva vo vymedzení strategic. výrobku, v analýze portfólia výrobkov/metóda BCG/, v stratégii rastu tržieb. ..
- 5.realizácia programov marketingu- to, čo sa naplánovalo, sa uvádza do skutočnosti
- 6.hodnotenie a kontrola-týmto krokom sa završuje proces riadenia market. činnosti.-tu sa hodnotia a kontrolujú dosiahnuté výsledky a príjmajú určité opatrenia.

13. Čo je zmyslom analýzy makroprostredia, čo ho tvorí- vonk. prostredie je tvorené:

- 1.sociálnym prostredím-je tvorené spôsobmi, vzormi, modelmi správania sa jednotlivcov a skupín, ktorí sú motivovaní postojmi a potrebami.
- 2.demografické prostredie- je dané počtom, štruktúrou a pohybom obyvateľstva, skladbou obyvateľstva podľa veku, pohlavia, rasy, zamestnania.
- 3.technické/technologické prostredie- toto prostredie má najväčší vplyv na vývoj spoločnosti. –pokrokové technológie nahradzajú staršie, nové technológie vytvárajú nové trendy a možnosti
- 4.ekonomické prostredie- skladá sa z faktorov, ktoré ovplyvňujú kúpnu silu obyvateľstva a štruktúru ich výdavkov. – celková kúpna sila závisí od príjmov, cien, výšky úspor, úverov, vývoja inflácie, od miery nezamestnanost
- 5.politické a právne prostredie- vývoj politic. a práv. prostredia, zasahuje priamo, alebo nepriamo do rozhodnutí podniku (zákony,SOI.../,
- 6.ekologické prostredie- je vymedzené životným prostredím, ktoré podnik svojou činnosťou ovplyvňuje, a ktoré naopak pôsobí na podnik.

14. Čo je zmyslom analýzy mikroprostredia, čo ho tvorí

- je tvorené interným mikroprostredím, a externým mikroprostredím.

Interné- je tvorené podnikom a jeho org. šruktúrou, toto prostredie vie firma kontrolovať a ovplyvniť: Tvorí ho:

1.oddelenie nákupu,
2.oddelenie výskumu,
3. oddelenie ľud. zdrojov,
4.výroba,
5.oddelenie evidencie,
6.oddel. financií,
7.marketingové oddelenie.

Externé-

1.dodávatelia,
2.marketingoví sprostredkovatelia,
3.zákazníci,
4.konkurenti,
5.verejnosť.

15. Čo je to SWOT analýza a na čo slúži-identifikujú sa ňou silné a slabé stránky podniku

SW-analyzuje svoje vnútorné prostriedky, OT-analyzuje svoje príležitosti a hrozby.

16. Čo je to trh, vymenujte a popíšte trhy z hľadiska predmetu kúpy a predaja, podľa počtu sledovaných tovarov a z hľadiska účastníkov trhu-

Trh je miesto, kde sa stretáva ponuka s dopytom. Z hľadiska predmetu kúpy a predaja- trh výrobkov a služieb, trh výrobných faktorov, finančné-peňažný, kapitálový, devízový, trh drahých kovov. Podľa počtu sledovaných tovarov- čiastkový trh- len 1 tovar, agregátny trh- rôzne tovary.., Z hľadiska účastníkov trhu- spotrebiteľský trh- je tvorený jedincami a domácnosťami nakupujúcimi výrobky a služby, za účelom osobnej spotreby., trh organizácii- sú tvorené obchodnými, finančnými a štát. org., ktoré nakupujú výrobky a služby a užívajú ich v priebehu svojej hosp. činnosti.

17. Čo je to správanie sa spotrebiteľa+faktory

-mentálne a sociálne procesy, ktoré prebiehajú: -pred nákupom, počas nákupu, po nákupe. Faktory určujúce správanie sa spotrebiteľa:

1.kultúrne faktory,
2.spoločenské,
3.osobné,
4.psychologické

18. Ktoré z faktorov majú najväčší vplyv na správanie sa spotrebiteľa

- psychologické

19. Čo je to proces rozhodovania sa v nákupe, vymenujte a popíšte jednotlivé kroky tohto procesu

-je to postupnosť krokov, ktorými prechádza spotrebiteľ pri kúpe produktu. Tento proces začína skôr ako je produkt kúpený a trvá ešte aj po okamžiku kúpy.

Kroky procesu:

1.vnem potreby-začína proces rozhodovania sa,
2.zhromažďovanie info,
3.hodnotenie alternatív-spotrebiteľ vyhodnotí zozbierané info a vníma produkt ako komplex vlastností,
4.rozhodnutie kúpiť-v tomto kroku spotrebiteľ väčšinou kúpi tovar, pokiaľ sa nerozhodne svoj zámer odložiť alebo zrušiť
5.správanie sa po nákupe-spotrebiteľ pocíti po nákupe určitú spokojnosť alebo nespokojnosť. Pokiaľ je spotrebiteľ nespokojný s kúpou, tak môže poškodiť podnik.

20. Trh organizácii je tvorený 3 trhmi-

1.trh výrobnej sféry-tvoria jednotlivci a podniky, ktorí nakupujú produkty na ďalšie spracovanie s cieľom vytvoriť nové produkty. Tento trh je najväčší a rozhodovanie na tomto trhu závisí od typu nákupnej situácie.
2.trh spotrebiteľov /obchodné trhy/-tento trh tvoria jednotlivci a organiz., ktoré nakupujú tovar, s cieľom ďalšieho predaja,,,
3. štátny trh- tento štátny trh je tvorený vládnymi inštitúciami-krajskými, okresnými, miestnými, ktoré nakupujú alebo prenajímajú výrobky a služby, na zabezpečenie výkonu svojich funkcii.

21.Vymenujte a popíšte základ. nákup. situácie na trhoch výrob. sféry

-1.nová úloha-zákaznik nakupuje prvý krát, zbiera info o jednotlivých dodávateľoch, a potom si vyberie dodávateľa,
-2.opakovaný nákup-táto situácia je najbežnejšia nákup. situácia, -nákup je rutinnou situáciou. Dodávateľ a produkt sú známe.
-3.zmenený opakovaný nákup-zákazník vyžaduje zmeny týkajúce sa produktu, ceny, kvality...

22. Zákl. nákup. situácie na trhoch sprostredkovateľov-

1.ponuka nového produktu-tu môže obchodník odmietnúť nový produkt,
2.výber najlepšieho dodávateľa,
3.hľadanie lepších dodacích podmienok-lepšia cena, dodacie termíny

23. Základné formy verejného obstarávania-

1.verejná súťaž,
2. užšia súťaž,
3. rokovacie konanie so zverejnením,
4.rokovacie konanie bez zverejnenia

24. Čím je tvorený marketingový mix a vymenujte a popíšte 3 úrovne produktu-

Tvorí ho:

1.produkt,
2.cena,
3.distribúcia/miesto/,
4.komunikácia..  

3úrovne produktu:

1.jadro produktu-neide o konkrétny výrobok, ale ide o ten úžitok z nich, 
2.základný produkt-je tvorený-značkou,obalom,dizajnom,kvalitou...
3.rozšírený produkt-niečo navyše-napr. zľava...

25. Fázy životného cyklu produktu

-1.vývoj produktu-nápad, myšlienka a následne proces vývoja produktu,
-2.uvedenie na trh-zisk z predaja je dosť malý, lebo sú vysoké náklady spojené s uvádzaním produktu na trh,
-3.rast-v tejto fáze predaj produktu rýchlo rastie a s ním rastie aj zisk,
-4.fáza zrelosti-dochádza k spomaleniu rastu predaja, trh sa začína nasycovať, zisk je stabilný alebo mierne klesá.
-5.fáza poklesu- objem predaja klesá, s ním klesá aj zisk.

26. Čo predstavuje cena pre spotrebiteľa, čo pre výrobcu a vymenujte a popíšte interné faktory pôsobiace na podnik pri rozhodovaní, aké ceny stanový pre svoje produkty

-Cena pre spotrebiteľa predstavuje fin. prostriedky, ktorých sa musí vzdať výmenou za produkt. Cena pre výrobcu zasa predstavuje kľúčové rozhodnutie, lebo cena je jediným marketing. nástrojom, ktorý tvorí príjmy.

Interné faktory

1.ciele marketingu-prežitie, maximalizácia bežného zisku, maximalizácia bežného zisku, vodcovstvo v kvalite,
2.stratégia marketingového mixu-cena je len jedným z nástrojov, ktorými podnik dosahuje svoje marketing. ciele,
3.náklady-vymedzujú dolnú hranicu ceny, ktorú môže podnik žiadať za svoj produkt,fixné,variabilné,
4.organizácia tvorby cien-manažment musí rozhodnúť, kto bude v rámci podniku určovať ceny.

27. Ktoré externé faktory ovplyvňujú tvorbu cien, vymenujte a popíšte typy cenovej politiky

1.dopyt-o cenách rozhodujú spotrebitelia,
2.konkurencia-o cenách rozhoduje konkurencia,
3.ekonomické faktory-inflácia, výška príjmov, nezamestnanosť.

Typy cenovej politiky:

- politika cenovej flexibility- ponúkať rovnaký výrobok rôznym spotrebiteľom za rôzne ceny,
- politika cenovej hladiny-ceny sa upravujú podľa životného cyklu, v ktorom sa práve produkt nachádza,
- politika zliav- množstevné zľavy, kumulatívne , sezónne

28. Vymenujte, od čoho závisí voľba distribučnej cesty a vymenujte a popíšte jednotlivé distribuč. cesty

-distribučné cesty-priame a nepriame. Od čoho závisia

1.od povahy produktu,
2.od spôsobu jeho nákupu,
3.od požiadaviek služieb poskyt. pri kúpe,
4.od požiadaviek na vylúčenie vplyvu konkurencie,
5.od možnosti kontroly predaja

29. Čo je podstatou marketing. komunikácie a vymenujte a popíšte metódy tvoriace komunikačný mix

-znamená na jednej strane informovať o výrobkoch a službách a na druhej strane vedieť aj počúvať a reagovať na požiadavky spotrebiteľa. Jej podstatou je ovplyvňovať nákupné správanie sa spotrebiteľa.

Metódy tvoriace komunikačný mix

1.reklama-je to akákoľvek forma neosobnej komunikácie o výrobkoch a službách umiestnená v TV , rozhlase
2.podpora predaja-je to nemediálna reklamná kampaň-predvádzanie výrobkov
3.public relation-publicita- jedná sa o stimulovanie záujmu médii o významné správy, týkajúce sa podniku, alebo jeho výrobkov bez toho, aby sa za to muselo platiť , 4.osobný predaj-forma komunikácie tvárou tvár

30. Nakreslite a popíšte schému procesu komunikácie

 
Podobné referáty
Základy marketingu SOŠ 2.9837 773 slov
Základy marketingu SOŠ 2.9867 1254 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.