referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oliver
Štvrtok, 7. júla 2022
Účtová osnova pre podnikateľov
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: richidz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 853
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 
0 – DLHODOBÝ MAJETOK
01 – Dlhodobý nehmotný majetok
011 Zriaďovacie náklady
012 Aktivované náklady na vývoj
013 Softvér
014 Oceniteľné práva
015 Goodwill
019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
02 – Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný
021 Stavby
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
025 Pestovateľské celky trvalých porastov
026 Základné stádo a ťažné zvieratá
029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok
03 – Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný
031 Pozemky
032 Umelecké diela a zbierky
04 – Obstaranie dlhodobého majetku
041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
043 Obstaranie dlhodobého finančného majetku
05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
053 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
06 – Dlhodobý finančný majetok
061 Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
063 Realizovateľné cenné papiere a podiely
065 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
066 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
067 Ostatné pôžičky
069 Ostatný dlhodobý finančný majetok
07 – Oprávka k dlhodobému nehmotnému majetku
071 Oprávky k zriaďovacím nákladom
072 Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
073 Oprávky k softvéru
074 Oprávky k oceniteľným právam
075 Oprávky ku goodwillu
079 Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
081 Oprávky k stavbám
082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí
085 Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
086 Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
089 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku
09 – Opravné položky k dlhodobému majetku
091 Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku
092 Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
093 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
094 Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
095 Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
096 Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku
097 Opravná položka k nadobudnutému majetku
098 Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

1 - ZÁSOBY
11 - Materiál
111 Obstaranie materiálu
112 Materiál na sklade
119 Materiál na ceste
12 – Zásoby vlastnej výroby
121 Nedokončená výroba
122 Polotovary vlastnej výroby
123 Výrobky
124 Zvieratá
13 - Tovar
131 Obstaranie tovaru
132 Tovar na sklade a v predajniach
139 Tovar na ceste
19 – Opravné položky k zásobám
191 Opravná položka k materiálu
192 Opravná položka k nedokončenej výrobe
193 Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby
194 Opravná položka k výrobkom
195 Opravná položka k zvieratám
196 Opravná položka k tovaru

2 – FINANČNÉ ÚČTY
21 - Peniaze
211 Pokladnica
213 Ceniny
22 – Účty v bankách
221 Bankové účty
23 – Bežné bankové úvery
231 Krátkodobé bankové úvery
232 Eskontné úvery
24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci
241 Vydané krátkodobé dlhopisy
249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
25 – Krátkodobý finančný majetok
251 Majetkové cenné papiere na obchodovanie
252 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
253 Dlhové cenné papiere na obchodovanie
255 Vlastné dlhopisy
256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti
257 Ostatné realizovateľné cenné papiere
259 Obstaranie krátkodobého finančného majetku
26 – Prevody medzi finančnými účtami
261 Peniaze na ceste
29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
291 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

3 – ZÚČTOVACIE VZŤAHY
31 - Pohľadávky
311 Odberatelia
312 Zmenky na inkaso
313 Pohľadávky za eskontované cenné papiere
314 Poskytnuté preddavky
315 Ostatné pohľadávky
32 – Záväzky
321 Dodávatelia
322 Zmenky na úhradu
323 Krátkodobé rezervy
324 Prijaté preddavky
325 Ostatné záväzky
326 Nevyfakturované dodávky
33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia zdravotného poistenia
331 Zamestnanci
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 Pohľadávky voči zamestnancom
336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
34 – Zúčtovanie daní a dotácií
341 Daň z príjmov
342 Ostatné priame dane
343 Daň z pridanej hodnoty
345 Ostatné dane a poplatky
346 Dotácie zo štátneho rozpočtu
347 Ostatné dotácie
35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
351 Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie
354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
358 Pohľadávky voči účastníkom združenia
36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu
361 Záväzky v rámci konsolidovaného celku
364 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
368 Záväzky voči účastníkom združenia
37 – Iné pohľadávky a iné záväzky
371 Pohľadávky z predaja podniku
372 Záväzky z kúpy podniku
373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
374 Pohľadávky z nájmu
375 Pohľadávky z vydaných dlhopisov
376 Nakúpené opcie
377 Predané opcie
378 Iné pohľadávky
379 Iné záväzky
38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
381 Náklady budúcich období
382 Komplexné náklady budúcich období
383 Výdavky budúcich období
384 Výnosy budúcich období
385 Príjmy budúcich období
39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
391 Opravná položka k pohľadávkam
395 Vnútorné zúčtovanie
398 Spojovací účet pri združení

4 – KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
41 – Základné imanie a kapitálové fondy
411 Základné imanie
412 Emisné ážio
413 Ostatné kapitálové fondy
414 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
415 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
416 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
417 Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
418 Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
419 Zmeny základného imania
42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
421 Zákonný rezervný fond
422 Nedeliteľný fond
423 Štatutárne fondy
427 Ostatné fondy
428 Nerozdelený zisk minulých rokov
429 Neuhradená strata minulých rokov
43 – Výsledok hospodárenia
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
45 - Rezervy
451 Rezervy zákonné
459 Ostatné rezervy
46 – Bankové úvery
461 Bankové úvery
47 – Dlhodobé záväzky
471 Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
472 Záväzky zo sociálneho fondu
473 Vydané dlhopisy
474 Záväzky z nájmu
475 Dlhodobé prijaté preddavky
476 Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478 Dlhodobé zmenky na úhradu
479 Ostatné dlhodobé záväzky
48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
481 Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
49 – Fyzická osoba - podnikateľ
491 Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

5 – NÁKLADY
50 – Spotrebované nákupy
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
504 Predaný tovar
505 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
51 - Služby
511 Opravy a udržiavanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby
52 – Osobné náklady
521 Mzdové náklady
522 Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
524 Zákonné sociálne poistenie
525 Ostatné sociálne poistenie
526 Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa
527 Zákonné sociálne náklady
528 Ostatné sociálne náklady
53 – Dane a poplatky
531 Daň z motorových vozidiel
532 Daň z nehnuteľnosti
538 Ostatné dane a poplatky
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
542 Predaný materiál
543 Dary
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 Odpis pohľadávky
547 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť
549 Manká a škody
55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
553 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
557 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
56 – Finančné náklady
561 Predané cenné papiere a podiely
562 Úroky
563 Kurzové straty
564 Náklady na precenenie cenných papierov
565 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok
567 Náklady na derivátové operácie
568 Ostatné finančné náklady
569 Manká a škody na finančnom majetku
58 – Mimoriadne náklady
582 Škody
588 Ostatné mimoriadne náklady
59 – Dane z prímov a prevodové účty
591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
592 Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
593 Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
594 Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
595 Dodatočné odvody dane z príjmov
596 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
597 Prevod nákladov na hospodársku činnosť
598 Prevod finančných nákladov

6 - VÝNOSY
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
601 Tržby za vlastné výrobky
602 Tržby z predaja služieb
604 Tržby za tovar
61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
611 Zmena stavu nedokončenej výroby
612 Zmena stavu polotovarov
613 Zmena stavu výrobkov
614 Zmena stavu zvierat
62 - Aktivácia
621 Aktivácia materiálu a tovaru
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
642 Tržby z predaja materiálu
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
65 – Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
657 Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
66 – Finančné výnosy
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov
662 Úroky
663 Kurzové zisky
664 Výnosy z precenenia cenných papierov
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku
667 Výnosy z derivátových operácií
668 Ostatné finančné výnosy
68 – Mimoriadne výnosy
682 Náhrady škôd
688 Ostatné mimoriadne výnosy
69 – Prevodové účty
697 Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
698 Prevod finančných výnosov

7 – UZÁVIERKOVÉ ÚČTY A PODSÚVAHOVÉ ÚČTY
70 – Súvahové uzávierkové účty
701 Začiatočný účet súvahový
702 Konečný účet súvahový
71 – Výsledkový uzávierkový účet
710 Účet ziskov a strát
75 až 79 – Podsúvahové účty

8 a 9 – VNÚTROORGANIZAČNÉ ÚČTOVNÍCTVO

AKTÍVA
PASÍVA
NÁKLADY
VÝNOSY

Pama Design 2007
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.