referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Poisťovníctvo
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 871
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

1.definujte pojmy: poistenie, poistník, poisťovateľ
2.rozčleňte a popíšte poistné odvetvia
3.aplikujte problematiku poisťovníctva na konkrétnom príklade:
Podnikateľka Anna Sivá je majiteľkou kaderníctva. Zamestnáva ďalšie dve pracovníčky
a)uveďte možnosti poistenia majetku podnikateľky
b)vymenujte odvody zrážané z hrubej mzdy na jednotlivé druhy sociálneho poistenia u zamestnanca
c)uveďte ktoré ďalšie odvody musí platiť zamestnávateľ za svojich zamestnancov
4.zaúčtujte:
a)doúčtovanie odpisov stroja v dôsledku škody spôsobenej živelnou pohromou/povodňou/ vo výške 55 000,-
b)vyradenie stroja z evidencie vo výške vstupnej ceny 50 000,- na základe zápisu o vyradení
5.vysvetlite pojmy psychohygiena, duševné zdravie, záťažové situácie /stres, deprivácia, frustrácia/
6.analyzujte spôsoby predchádzania nehodovému správaniu a úrazom na pracovisku z hľadiska psychohygieny

Poisťovníctvo

-nevýrobné odvetvie, kt. sústreďuje a vytvára poistné fondy, spravuje ich a využíva
-je špec. odvetvím peňažných služieb, kt. poskytovatelia poskytujú FO a PO
-v trhovej ekonomike plní úlohu stabilizátora
-ide o špecifický druh tovaru
-na trhu ponúka svoj tovar – resp. peňažné služby – poistenie

Poistenie

-je právny vzťah medzi 2 zmluvnými stranami
-jedna strana poisťuje, za čo dostáva poistné a je ochotná odškodniť poisteného v prípade poistnej udalosti
-druhá strana je povinná platiť poistné
-je špecifickým druhom tovaru, ktorý sa predáva
-uskutočňuje sa na základe poistnej zmluvy, alebo vyplýva zo zákona
-základnou úlohou je krytie škody

Poistník

-FO a PO, kt. s poisťovňou uzavrela zmluvu
-je povinná platiť poistné a jej práva sú uvedené v zmluve

Poisťovateľ

-v našich podmienkach je to poisťovňa, kt. má licenciu na vykonávanie, dojednávanie poistenia, na jeho spravovanie
-v prípade poistnej udalosti musí poisteného odškodniť

Poistenec

-subjekt, ktorému vyplýva zo zmluvy nárok na poistné plnenie /mama – dieťa/
-nemusí byť poistníkom

Oprávnená osoba

–je oprávnená rokovať s poisťovňou a pobrať poistné plnenie;

Druhy poistenia

1.podľa záväznosti vzniku poistenia

a)zákonné – zákon ustanovuje povinnosť poistenia aj všetky podmienky poistenia /choroby z povolania../
b)zmluvné-POVINNÉ – zákon ustanovuje povinnosť poistenia, poistenie sa musí konkretizovať v zmluve /škoda spôs. mot.vozidlom../
               -DOBROVOĽNÉ – závisí len od poistníka a poisťovateľa či uzatvoria zmluvu /poistenie majetku../

2.podľa doby platnosti

a)dlhodobé – doba poistenia presahuje 1 r.
b)krátkodobé – menej ako 1 r.

3.Podľa miery rizikovosti

a)rizikové-predstavujú poistenia s podmienečnou návratnosťou fin. zdrojov -zn. to, že existuje veľká neurčitosť, či vôbec nastane poistná udalosť, koľkokrát, v akom rozsahu /poistenie majetku../
b)rezervotvorné – poistenia, pri ktorých je jasné, že poistná udalosť nastane a poisťovňa bude realizovať poistné plnenie

4.Podľa poistných druhov

a)životné
b)neživotné

5.podľa spôsobu financovania a cieľa činnosti poisťovateľa

a)komerčné
b)nekomerčné

Poistné odvetvia

ŽIVOTNÉ POISTENIE

-spája sa s poistením osôb
-poistenie osôb zdôrazňuje skutočnosť, že ľudský život sa spája s množstvom rizikových situácií, dôsledkom je úmrtie, invalidita, choroba, zranenie
-predstavuje samostatné poistné odvetvie, kt. sa orientuje na krytie rizík spojených s pošk. zdravia, dožitím určitého veku
-riziká v ŽP:

-smrť poisteného
-dožitie sa určitého veku
-invalidita

-poistná suma: suma určená v poistnej zmluve ako poistné plnenie
-poistné v ŽP ovplyvňujú viaceré faktory:

a)subj.stránka: -vyplýva z toho ako sa stará, resp. nestará o svoje zdravie a predĺženie života
b)obj.stránka: -sú to črty, kt. možno merať a kvantifikovať /vstupný vek, doba trvania poistenia, pravdepodobnosť dožitia, úmrtia, úrazovosť../

-druhy ŽP:

-poistenie pre prípad úmrtia
-pre prípad dožitia
-dôchodkové poistenie

NEŽIVOTNÉ POISTENIE

-v našej praxi zahŕňa 2 druhy poistenia:

Poistenie majetku
Poistenie zodpovednosti za škodu

POISTENIE MAJETKU

-zameriava sa na škody, kt. môžu vzniknúť na majetku PO a FO
-riziká:

-zničenie
-poškodenie
-odcudzenie

-poistné:

-výška závisí od frekvencie výskytu škôd
-od rozsahu škôd
-rozsahu záväzkov prevzatých poisťovňou

-poist. majetku a vzťahuje na:

-poistenie pre prípad zničenia a poškodenia veci živelnou pohromou
-poistenia budov
-poistenia domácnosti
-strojov a strojných zariadení
-havarijné poistenie mot. vozidiel
-poistenie pre prípad odcudzenia
-poistenie poľnohospodárskych rizík
-poistenie proti škodám spôsobených atmosférickými zrážkami

-pois.zodpovednosti za škodu:

-zahŕňa škody spôsobené na živote a zdraví 3 osoby alebo za škody vzniknuté na veci 3 osoby

ÚRAZOVÉ POISTENIE

-je špecifickým druhom poistenia osôb, kt. sa podľa direktív EÚ zaraďuje medzi NP
-ide o druh rizikového poistenia
-predmetom je človek a jeho prac. schopnosť
-úraz: náhle a neočakávané poškodenie síl poisteného, kt. majú za následok trvalé alebo dočasné poškodenie zdravia alebo smrť
-môže sa vzťahovať na:

-len na pracovné úrazy
-len mimo pracovné úrazy
-na všetky druhy úrazov

-obyčajne sa realizuje ako:

-poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu
–pre prípad smrti následkom úrazu
-pre prípad času nevyhnutného liečenia následkom úrazu

 
Podobné referáty
Poisťovníctvo SOŠ 2.9707 5150 slov
Poisťovníctvo SOŠ 2.9364 13225 slov
Poisťovníctvo 2.9726 2497 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.