Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Komunikačná a distribučná politika

1.objasnite pojmy: komunikácia, komunikačná politika
2.popíšte jednotlivé nástroje komunikačnej politiky – reklama, podpora predaja, PR, osobný predaj
3.analyzujte funkcie reklamy, zamerajte sa na psychologickú stránku a manipulatívne pôsobenie reklamy
4.objasnite pojmy: distribúcia, distribučná politika
5.zhodnoťte problematiku komunikačnej a distribučnej politiky na konkrétnom príklade:

Ste marketingovou pracovníčkou obchodu s obuvou. Obuv je umiestnená na Svätoplukovej ulici v blízkosti Hlavnej ulici /centra/
a)navrhnite vhodný komunikačný mix pre zvýšenie popularity obchodu, rozšírenie klientely a zvýšenie obratu
b)nakreslite distribučný kanál, v ktorom táto predajňa bude predstavovať odbytový stupeň

6.popíšte postup pri vytváraní prezentácie pomocou programu Power Point, ktorá ma propagovať výrobok firmy, kde ste marketingovou pracovníčkou

Komunikácia

-proces, ktorý sprostredkuváva tok informácií medzi organizáciou, cieľovým trhom a verejnosťou
-komunikovať znamená správne odovzdávať informácie, správy
-informácie môžu byť odovzdané: slovom, písmom, symbolmi, znakmi

Komunikačná politika

-na jednej strane informuje a oboznamuje spotrebiteľov s výrobkami a na druhej strane prijíma požiadavky spotrebiteľov a reaguje na ne
-nestačí iba vyrobiť produkt, stanoviť cenu a sprostredkovať ho spotrebiteľovi
-je potreba komunikovať so zákazníkmi
-musí komunikovať so zákazníkmi, odberateľmi, verejnosťou, sprostredkovateľmi, dodávateľmi

Nástroje komunikačnej politiky

Reklama

-je cieľavedomé komunikačné pôsobenie na potenciálnych zákazníkov, ide o sprostredkovanie informácie, vyvolanie predstavy, dojmu
-plní funkciu:

a)komunikačnú

–cieľavedomé pôsobenie na potenciálnych zákazníkov

b)ekonomickú

–cieľom je podporiť predaj, tým zvyšovať obrat
-je zložkou propagácie
-musí byť pôsobivá, účinná, pravdivá, hospodárna
-druhy:

a)informatívna /pri uvedení nového produktu na trh/
b)presvedčovacia /v období konkurenčného tlaku/
c)pripomínacia /v štádiu zrelosti produktu/

-prostriedky reklamy: inzeráty, letáky, pútače, reklamné plagáty, prospekty, televízny šot, rozhlasová reklama, katalógy, cenníky, nálepky, svetelné reklamy,
výkladné skrine, reklama v kinách, na dopravných prostriedkoch, web stránky, chodiaca reklama

-úlohy reklamy: -zdôrazňovať rozlišovaciu schopnosť produktu /značku, jeho funkčnosť, účinnosť, dizajn/

Podpora predaja

-označenie pre akcie, ktoré majú za cieľ povzbudiť spotrebiteľa k tomu, aby vyskúšal, či používal určitý produkt, službu
-rozdiel: reklama podnecuje kúpu, podpora predaja vyvoláva kúpu
-akcie PP môžu byť zamerané na:

a)zlepšenie vlastnej predajnej činnosti /školenia predajcov/
b)podpora procesu predaja /prezentácia tovaru, zľava pri nákupe, skonto.../
c)podpora spotrebiteľov /vzorky, ochutnávky, kupóny, prémie, cenové balíčky, odmeny za vernosť, súťaže/

Public relations

-práca s verejnosťou
-chápe nielen vzťah k potenciálnym zákazníkom, ale vzťah k všetkým subjektom, kt. prichádzajú dú styku s podnikom
-hl. úlohou je zvýšenie dôvery, imidžu, značky podniku
-využíva prostriedky: tlač. konferencie, výstavy, módne prehliadky, večierky, podnikové noviny, časopisy, sponzoring

Osobný predaj

-je to osobná komunikácia predávajúceho s potenciálnym kupujúcim za účelom predaja produktu
-využíva sa pri produktoch, kde sa vyžaduje odborné vysvetlenie a poradenie
-ľudia, zaoberajúci sa osobným predajom, sú známi pod menami: predavači, obchodný cestujúci, poradcovia, zástupcovia, agenti, regionálni manažéri, distributéri

Distribúcia

-nástroj mkm mixu
-je systém, ktorý sprostredkováva cestu produktu od výrobcu k spotrebiteľovi
-cieľom je zabezpečiť presun produktu od výrobcu k odberateľovi tak, aby si ho mohol kúpiť v správnom čase, mieste, množstve, ako mu vyhovuje

Distribučná politika

-je rozhodovanie podniku, ktorého výsledkom je:

1.voľba distribučných ciest /závisí od veľkosti podniku, jeho sortimentu, fin. možností, veľkosti trhov, konkurencie, distribútorov.../
2.výber sprostredkovateľov /závisí od sortimentu/
3.voľba fyzickej distribúcie /doprava, rozvoz, spôsob objednávania, spôsob platieb../

Význam distribúcie

1.umožňuje umiestnenie produktov na trhu, aby si ich ľudia mohli kúpiť
2.odlišuje firmu od firmy

Distribučné kanály

-systém organizácií, ktoré sa zaoberajú presunom produktov k odberateľovi

1.priamy distribučný kanál

-predáva konečnému spotrebiteľovi bez sprostredkovateľov
-pri výrobe na zákazku, poskytovaní služieb, dodávkach pre podnik

2.nepriamy distribučný kanál

-medzi výrobcom a spotrebiteľom pôsobí sprostredkovateľ

-distribučný kanál môžeme charakterizovať podľa počtu úrovní /odbyt. stupňov/
-možnosti distribučných kanálov:

výrobca––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-sprostredkovateľ
výrobca––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––MOO–––––––-sprostredkovateľ
výrobca––––––––VOO–––––––––––––––––––––––––––-MOO–––––––-sprostredkovateľ
výrobca––––––––VOO––––––––––agent–––––––––––––MOO––––––––sprostredkovateľ

-bežný distribučný systém zahŕňa:

-preprava tovaru
-skladovanie
-predaj tovaru
-kompletizácia zakúpeného tovaru
-servis, poskytovanie úveru

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk