referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Náklady a výnosy
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 788
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
1.defunejte pojem: náklady, výnosy, výsledok hospodárenia na základe prípadovej štúdie:

Firma Dena a.s. je výrobcom dreveného nábytku. V roku 2006 dosiahla zisk po zdanení 3 000 000,-. Vo všetkých oblastiach činnosti podniku bol zaznamenaný kladný výsledok hospodárenia. Firma si stanovila cieľ v roku 2006 zvýšiť čistý zisk o 500 000,-

2.a)popíšte mechanizmus výpočtu výsledku hospodárenia
   b)navrhnite možnosti znižovania nákladov v tejto firme

3.rozhodnite o spôsobe rozdelenia disponibilného zisku

4.uveďte spôsob kontroly plnenia vytýčeného cieľa

5.formulujte náležitosti kúpnej zmluvy medzi firmou Dena a jej odberateľom

6.popíšte možné spôsoby stanovenia ceny nábytku touto firmou

Náklady

-na to, aby firma mohla uskutočňovať svoje ciele, musí vynakladať alebo spotrebúvať výrobné činitele, bez ktorých by sa výrobná činnosť nemohla uskutočňovať
-nákladmi podniku rozumieme peňažné vyjadrenie spotreby výrobných faktorov
-ide o spotrebu výrobných faktorov, ktoré slúžia na uskutočnenie výkonov

Druhové členenie nákladov

-je to delenie podľa ekonomicky rovnorodých druhov

a)materiálne
b)nemateriálne
c)mzdové
d)finančné

Členenie podľa zložiek KV

-všetky náklady sa rozdeľujú podľa ich vzťahu k výrobnému procesu
-aby sme vedeli vypočítať predajnú cenu tovaru

1.priamy materiál
2.priame mzdy
3.ostatné priame náklady
4.výrobná réžia
5.správna réžia
6.odbytové náklady
7.zisk

-môžeme ju zisťovať pred alebo po uskutočnení výkonu

Členenie podľa závislosti ich objemu

a)fixné

-stále, nepružné
-so zmenou objemu výroby sa nemenia
-nezávisia od výšky produkcie /nájomné, odpisy, úroky z úverov.../

b)variabilné

-premenlivé
-ich výška sa mení so zmenou objemu výroby

Členenie v účtovníctve

a)prevádzkové –súvisia s hlavnou činnosťou podniku /spotreba materiálu, mzdy, energia, odpisy../
b)finančné – vznikajú pri finančných operáciách /úroky, kurzové straty.../
c)mimoriadne – vznikajú s mimoriadnou činnosťou /manká, škody.../
                     - prevádzkové a finančné náklady sú náklady z bežnej činnosti

Rezervy znižovania nákladov

-sú to zistené nevyužité možnosti pri snahe pri podniku dosahovať čo najmenšie náklady na jednotku výkonu
-patria sem:-lepšie využívanie majetku, ukracovanie doby obratu obežného majetku, lepšie využívanie výrobnej kapacity, voľba vhodného sortimentu výroby, zlepšenie organizácie práce a riadiacej činnosti, zavedenie novej techniky a technológie, zvyšovania vzdelávania pracovníkov

Výnosy

-výsledkov výrobnej činnosti podniku je výkon
-najčastejšie sa vyrobené výkony realizujú na trhu, t.j. predávajú sa odberateľom
-výkony vyjadrené v peniazoch sa nazývajú výnosy

-môžu mať trojaký charakter:

1.tržby- sú to výkony, ktoré subjekt získal z predaja svojich výkonov zákazníkovi
2.vnútropodnikové výnosy- sú také výnosy, ktoré sa realizovali pri odovzdávaní výkonov medzi jednotlivými útvarmi podniku
3.ostatné výnosy- nevyplývajú z bežnej činnosti /výnosy z predaja materiálových zásob, výnosy z predaného majetku.../

-najväčšiu časť výnosov tvoria tržby z predaja výrobkov
-z ekonomického pohľadu sú to náklady, ktoré sa museli vynaložiť na výrobu zvýšené o zisk

Výnosy z bežnej činnosti

-najmä prevádzkové výnosy /z predaja výrobkov a služieb/
-vnútropodnikové výnosy /pri výrobe matrieálu pre seba/
-finančné výnosy /predaj cenných papierov, úroky z vkladov../

Mimoriadne výnosy

-vznikajú pri mimoriadnych činnostiach podniku a nemôže ich vopred naplánovať /prebytok v pokladnici, na ceninách, náhrady za zavinené manká, škody../
-ak spočítame všetky výnosy z prevádzkovej, finančnej a mimoriadnej činnosti, dostaneme celkové výnosy

Výsledok hospodárenia

-je rozdiel medzi nákladmi a výnosmi dosiahnutými za určité obdobie
-vypočítame ho tak, že od výnosov odpočítame náklady a dostaneme zisk alebo stratu
-zisk V vyššie ako N
-strata N vyššie ako V
-je základným ukazovateľom efektívnosti činnosti podniku, je syntetickým ukazovateľom, pretože v ňom sa odráža úroveň všetkej činnosti
-zdrojom informácií pre vyčíslenie je účtovníctvo

VH z hospodárskej činnosti
VH z finančných operácií
VH z mimoriadnej činnosti

Možnosti rozdelenia disponibilného zisku

-na tvorbu rezervného fondu
-na tvorbu ďalších fondov, ktoré si podnik vytvára /soc. fond/
-na vyplatenie dividend akcionárom
-na vyplatenie odmien funkcionárom
-na rozvoj podniku /nákup nového majetku, modernizáciu, rekonštrukciu/
-zostatok zisku sa prevedie do nasledujúceho roka ako nerozdelený zisk
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.