Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Personálny manažment

-tá časť manažmentu podniku, ktorá sa sústreďuje na problematiku zamestnancov – ľudské zdroje
-funkcie:

-personálne plánovanie
-analýza práce
-získavanie a výber pracovníkov
-rozmiestnenie a kariéra pracovníkov
-kvalifikačná príprava a rozvoj pracovníkov
-hodnotenie pracovníkov
-motivácia a stimulácia pracovníkov
-odmeňovanie pracovníkov
-pracovné vzťahy
-pracovné podmienky
-personálny-informačný systém

Pracovný proces

-viac pracovných úloh, ktoré sú založené na rovnakých pracovných operáciách

Zdroje získavania pracovníkov

-môžu byť:

-interné
-externé

Interné

-predstavujú vnútorné zdroje pracovníkov v samotnom podniku
-vznikajú v dôsledku organizačných zmien

Výhody

-znižujeme riziko omylu
-poznáme človeka, jeho schopnosti, vlastnosti
-zníži sa čas adaptácie
-ušetríme peniaze v súvislosti so získavaním, výberom, zapracovaním nových pracovníkov
-zvýši sa motivácia pracovníkov a ich pracovná morálka

Nevýhody

-neprinesie sa kreativita

Externé

-v malých podnikoch sú interné zdroje obmedzené
-v niektorých prípadoch môže byť vhodnejšie získať pracovníka z mimo samotného podniku
-ext. zdroje predstavujú najmä: absolventi škôl, voľné pracovné sily, pracovníci iných podnikov

Výhody:

-nové pohľady, názory, skúsenosti
-väčší počet vhodných uchádzačov

Nevýhody

-uchádzač je neznámy
-dlhší čas adaptácie
-možnosť konfliktu

Prípadová štúdia

-inzerát
-osobný dotazník, životopis, žiadosť, doklad o kvalifikácií, výpis z registra trestov, zdravotné potvrdenie, zápočtový list z predchádzajúcich zamestnaní, platový výmer, pracovná zmluva
-evidencia v priebehu: osobná karta, mzdový list, prihlášky do poisťovní
-pri ukončovaní PP: dohoda, výpoveď, zápočtový list

Faktory pracovného prostredia

-pracovné prostredie tvoria:

-vybavenie, náradie, prostriedky, technické vybavenie
-fyzikálne podmienky
-sociálne podmienky

-faktory PP:

-individuálne predpoklady
-soc.podmienky
-fyzikálne podmienky
-riadenie a organizácia práce
-odmeňovanie pracovníkov
-vlastná technológia práce
-psychologické aspekty výkonu:

a)vnútorné

-odborná kapacita /vzdelanie, prax, vedomosti, spôsobilosti, špeciílne znalosti.../
-fyzická kapacita /zdravotný stav, telesná zdatnosť../
-intelektová kapacita /IQ.../
-výkonnostná kapacita /pracovné tempo, unaviteľnosť.../
-osobnostná kapacita /morálny profil, zrelosť, temperament, vlastnosti.../
-spoloč.-interakčná kapacita /schopnosť nadväzovať kontakty, asociálne vzťahy, prispôsobivosť.../

b)vonkajšie

–sú dané pracovným prostredím
-nepriamo pôsobia na jeho pracovné správanie

Fyziologické podmienky

1.svetelné podmienky

-výrazne ovplyvňujú psychiku človeka, spoluurčujú kvalitu zrakového vnímania, kt. je hlavným zdrojom informácií človeka
-jednotkou svetelných podmienok je 1 lux, meradlo je luxmeter
-1 lux je množstvo svetla na danej ploche

Zásady osvetlenia

-nesmie oslňovať
-dostatok denného svetla doplnené bodovým svetlom
-nesmie vznikať ostré rozhranie medzi tmou a svetlom
-dopad svetla má byť spredu a zľava alebo zhora

Ergonomické zásady

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk