Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Manažérske funkcie

-zahŕňajú plánovanie, organizovanie, kontrolu, vedenie, rozhodovanie

Plánovanie

-proces stanovovania cieľov v podniku, ako aj spôsobu ich dosahovania
-prvky:

1.stanovenie cieľov – sú budúce stavy, ktoré sa majú dosiahnuť k určitému časovo vymedzenému okamihu, má byť:

-vecne vymedzený
-časovo ohraničený
-merateľný

2.stanovovanie prostriedkov

a)pracovné /všetky ľudské zdroje/
b)materiálne /materiál, polotovar../
c)kapacitné /stroje, zariadenia.../
d)finančné /vl.kapitál, zisk/

3.určenie ciest a spôsobov – ciele podniku je možné dosahovať rôznymi alternatívami

Organizovanie

–objekt, inštitúcia, v ktorej ľudia vykonávajú prac. činnosť, zameranú na dosiahnutie plánovaných cieľov
-organizačná štruktúra

-je hierarchické usporiadanie ľudí a útvarov
-odlišuje sa počtom stupňov riadenia a útvarov
-2 typy:

široká- malý počet stupňov riadenia, ale na jednotlivých stupňoch je veľa útvarov
vysoká- veľký počet stupňov riadenia a malý počet útvarov

-v súčasnosti sa využíva maticová /minimalizuje slabé stránky a maximalizuje silné stránky/

Kontrola

znaky:

-potrebná na meranie a hodnotenie výkonnosti organizácie
-je to dynamický a stále prebiehajúci proces
-týka sa všetkých stránok org.
-proces je stále rovnaký bez ohľadu na to, čo je jeho objektom a kto ju vykonáva

úloha:

-zisťuje skutočný stav a zisťuje konečný výsledok
-porovnáva skutočný vývoj s plánovaným, zisťuje odchýlky a ich príčiny
-vyvodzovanie záverov pre ďalšie rozhodovanie

môže byť:

-vnútorná a vonkajšia
-predbežná, priebežná, konečná

fázy kontrolného procesu:

-vypracovanie a stanovovanie štandardov
-meranie skutočného výkonu
-hodnotenie
-uskutočnenie opravy

Vedenie

-bezprostredné pôsobenie manažérov na podriadených s cieľom dosiahnuť želané správanie
-nadriadený ovplyvňuje podriadených mocou
-je najdôležitejšiou oblasťou v riadení
-druhy moci: donucovacia, odmeňovacia, zákonná, odborná, priradená
-štýl vedenia: vzťah vedúceho k podriadenému alebo ku celej skupine_

1.autoritatívny

-manažér trvá na svojich príkazoch za každých okolností, svoje názory presadzuje proti mienke podriadených
-uplatňuje prísny org. postup, hierarchiu funkcií, postup zhora na základe moci

2.participatívny

-založený na aktívnej účasti všetkých pracovníkov, medzi manežérom a podriadeným prevláda vzájomná dôvera
-do rozhodovania sa zapájajú podľa odbornosti, podnecuje aktivitu a iniciatívu prac.

3.demokratický

-manažér sa radí s pracovníkmi, počúva ich mienku, názor, a zároveň si necháva priestor pre vlastné rozhodnutie
-úspešnosť sa zakladá na dobrovoľnej podriadenosti a sebadisciplíne podr., formálny štýl

4.liberálny

-mäkký prístup manažéra, vyhýba sa nepopulárnym rozhodnutiam, nízka autorita
-vyhýba sa zodpovednosti a nevyužíva sankcie
-rozhodnutie ponecháva na podriadených, je tolerantný k chybám a nedostatkom pracovníkov
-nízka účinnosť

Komunikácia

-dôležitá časť vedenia ľudí
-prostriedok, pomocou ktorého sa ľudia spájajú na dosiahnutie spoločného cieľa
-proces prenášania jednej info k druhej

Efektívna komunikácia

-do procesu sú zapojení min. 2 ľudia
-informácia, ktorá je predmetom komunikácie
-prenos informácie

Hlavná funkcia kom.:

-informačná –poskytuje info jednotlivcom, skupinám, na rozhodovanie alebo konanie
-motivačná – motivuje ľudí k plneniu cieľov firmy
-kontrolná – kontroluje činnosť jednotlivcov alebo skupín
-emotívna – umožňuje vyjadriť cítenie a uspokojenie sociálnych potrieb

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk