Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Povinnosti začínajúceho podnikateľa

1)rozhodnutie o predmete podnikania

2)doloženie výpisu z registra trestov

-nie starší ako 3 mes.
-žiadosť sa podáva na prokuratúre (kolok 200Sk)

3)vybavenie živnostenského oprávnenia

-pri ohlasovacej činnosti vypísať a odovzdať tlačivo na obvodnom úrade, odbor živn. pod.
-k žiadosti doložiť výpis z reg. trestov, OP, doklady o vzdelaní a praxi
-na vydanie živnosti je potrebné preukázať nájomný alebo vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, kde sa bude vykonávať (list vlastníctva, nájomná zmluva)

4)autorizácia inšpekčnej knihy

-na autorizáciu je potrebný 50 Sk kolok
-zapisujú sa do nej živnosti a ďalšie orgány, záznamy o kontrole, dodrž. povinností a podm. prevázkovania

5)registrácia u príslušného správcu dane

-podnikateľ je povinný sa registrovať na daňovom úrade do 30 dní
-správca pridelí identifikačné daňové číslo-DIČ a vydá osvedčenie
-DIČ musí byť na všetkých daňových dokladov + registrácia elektronickej pokladnice

6)prihlasovacia povinnosť v zdravotnej a sociálnej poisťovni

-zo zákona vyplýva oznamovacia povinnosť, ktorú musí splniť do 8 dní
-oznámenie sa musí uskutočniť na tlačivách vydávaných poisťovňou

7)štátny zdravotný ústav (hygiena)

-potrebná žiadosť o obhliadku interiéru, predložiť projekt interiéru, a potom je možné podnikať

8)podnikateľský účet

-z účtu uhrádza všetky platby, ktoré budú súvisieť s podnikateľskou činnosťou
-je na rozhodnutí podnikateľa, koľko účtov a kde si založí

9)komerčná poisťovňa

-poistenie majetku podniku

10)mestský alebo obecný úrad

-potrebné požiadať o povolenie činnosti, povolenie prevádzkových hodín

11)pracovné zmluvy, zdravotný preukaz

-je potrebné, aby všetci zamestnanci mali zdravotné preukazy, ak ide o pohostinskú činnosť

12)uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi

-elektrina, plyn, voda, odpad, podnájom


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk