referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Arnold
Sobota, 1. októbra 2022
Trh a trhový mechanizmus
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 108
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
TRH

-miesto, kde sa vymieňajú tovary a služby medzi jednotlivými ek. subjektami, čiže miesto ponuky a dopytu
-súhrn nástrojov, foriem, mechanizmov a soc.-ek. vzťahov, ktoré umožňujú výmenu tovarov a služieb
-nikto ho nevymyslel, vznikol v priebehu vývoja tovarovej výroby

TRHOVÝ MECHANIZMUS

-sú to vzťahy medzi výrobcami a spotrebiteľmi
-predstavuje súhrn vzťahov a procesov, ktoré napomáhajú v koordinácií slobodných rozhodnutí ek. subjektov pri sústredení výrobných faktorov, cenách tovarov, a to na základe informácií, ktoré sprostredkuje cena
-funguje samočinne za pomoci ceny, ponuky a dopytu
-prostredníctvom neho kupujúci a predávajúci navzájom ovplyvňujú množstvá a ceny realizovaných tovarov
-má tendenciu ustavične obnovovať a nastoľovať ekonomickú rovnováhu
-hlavné prvky TM: trhové subjekty, trhová konkurencia, ponuky, cena, dopyt
-v TM sú podstatné tieto procesy:

1.Proces tvorby ceny
2.Proces tvorby ponuky
3.Proces tvorby dopytu

DRUHY TRHOV

1.Z územného hľadiska

a)miestny trh – je to objem kúpy alebo predaja na určitom mieste
b)národný trh – vzniká spojením niekoľkých miestnych trhov, zahŕňa výmenu medzi jednotl. miestnymi trhmi
c)medzinárodný trh – ide o prepojenie vnútorných trhov niekoľkých krajín
d)svetový trh – objem kúpy a predaja medzi partnermi všetkých krajín sveta v určitom období

2.Z vecného hľadiska (predmet kúpy a predaja)

a)trh tovarov a služieb – tu sa kupujú a predávajú hmotné materializované tovary a nehm. nemater.statky -je určujúci pre správanie sa subjektov a všetkých ostatných trhov
b)trh výr.faktorov – trh práce, trh pôdy, trh kapitálu
c)finančný trh – delíme na peňažné, kapitálové, devízové, trhy cenných papierov, poistné trhy

3.Podľa počtu sledovaných tovarov

a)čiastkový – kupuje a predáva sa len 1 druh tovaru
b)agregátny – trh všetkých tovarov a služieb

4.Podľa stupňov organizovanosti

a)organizovaný – napr. burza
b)neorganizovaný – napr. susedské výpomoci za úhradu alebo protislužbu

5.Podľa zákonodarstva

a)legálny
b)nelegálny

TRHOVÉ SUBJEKTY

1.Domácnosti

-subjekty, ktoré vstupujú na trh, aby si kúpili tovary alebo služby
-vstupujú na trh aj ako predávajúci, ponúkajú na trhu výrobné faktory

2.Firmy

-na trhu výrobných faktorov vystupujú ako kupujúci
-na trhu tovarov a služieb ako predávajúci

3.Štát

-je špecifickým subjektom na trhu
-vystupuje ako kupujúci, aj ako predávajúci
-jeho hlavnou úlohou je vytvárať podmienky pre fungovanie trhu

Ďalšie prvky trhového mechanizmu

PONUKA

-vyjadruje množstvo tovaru, ktoré sú predávajúci ochotní predať v závislosti od ceny
-charakterizuje výrobcov ako predávajúcich
-krivka ponuky vyjadruje vzťah medzi cenou a ponúkaným množstvom, ktoré sú výrobcovia daného tovaru ochotní vyrobiť a predať
-smeruje doprava a nahor, čím vyššia cena tovaru, tým vyššie ponúkané množstvo
-platí zákon rastúcej ponuky, čím vyššia cena, tým väčšie množstvo vyrobí
-medzi cenou a množstvom je priamo úmerný vzťah
-stúpa cena, zvyšuje sa množstvo ponúkaného tovaru
-ponuku rozlišujeme:

Individuálnu: ponuka 1 výrobku, množstvo výrobkov vyrobených týmto výrobcom
Čiastková: predstavuje ponuku 1 výrobku rôznymi výrobcami
Agregátna: súhrn všetkých tovarov, kt. sú výrobcovia ochotní vyrábať v závislosti od ceny

DOPYT

-predstavuje množstvo tovaru, ktoré sú ochotní kupujúci kúpiť v závislosti od ceny
-tvorí vzájomnú závislosť medzi množstvom požadovaných tovarov a služieb a ich cenou
-čím nižšia je cena, tým väčšie je požadované množstvo a naopak
-krivka dopytu predstavuje vzťah medzi trhovou cenou tovaru a požadovaným množstvom tovaru, čiže za akú cenu sú spotrebitelia ochotní kúpiť určité množstvo tovaru
-platí tu zákon klesajúceho dopytu
-pri analýze dopytu je potrebné rozlišovať:

Individuálny: dopyt 1 kupujúceho, resp. 1 výrobku
Čiastkový: dopyt všetkých spotrebiteľov po jednom výrobku
Agregátny: súčet dopytu na všetkých čiastkových trhoch

CENY A ICH ÚLOHA V TRHOVEJ EKONOMIKE

-cena, ktorá vzmiká na trhu pôsobením ponuky a dopytu, sa nazýva trhová cena
-priesečník krivky dopytu a ponuky je bodom trhovej rovnováhy

Rovnovážna cena

-môžeme charakterizovať ako cenu, pri ktorej sa ponúkané množstvo tovaru rovná požadovanému množstvu tovaru
-pri rovn. cene nevzniká ani nedostatok, ani prebytok tovaru

Trhová nerovnováha

-znamená nerovnováhu medzi ponukou a dopytom
-pri cene vyššej, ako je rovnovážna cena, je na trhu prebytok tovaru a naopak

KONKURENCIA

Trhová konkurencia

- je proces, v ktorom sa stretávajú rôzne subjekty trhu, pričom každý z nich má rôzne ek. záujmy

Druhy:

1.Podľa subjektu trhu

-konku. medzi ponukou a dopytom- záujmy výrobcov a spotrebiteľov sú protichodné – spotrebitelia chcú kupovať lacno a výrobcovia majú záujem draho predať
-k. na strane dopytu- konkurencia medzi spotrebiteľmi je motivovaná záujmom nakúpiť čo najviac a čo najlacnejšie, a to hoci aj na úkor ostatných spotrebiteľov. Najviac sa prejavuje vtedy, keď dopyt prevyšuje pon.
-k. na strane ponuky- k. medzi výrobcami je motivovaná záujmom predať čo najviac a čo najvýhodnejšie. Cieľom každého výrobcu je dosiahnuť čo najvyšší zisk aj na úkor ostatných výrobcov.

2.Podľa formy prejavu

-cenová konkurencia- výrobcovia znižujú ceny, snažia sa získať spotrebiteľov a ovládnuť trh
-necenová konkurencia- výrobcovia lákajú spotrebiteľov inými nástrojmi ako cenou (zlepšovaním kvality a parametrov tovarov, poskytovaním služieb, predajom na úver, dokonalejším servisom..)

3.Podľa trhových podmienok

-dokonalá konkurencia- je teoretická abstrakcia a predstavuje ideálny model fungovania trho. ekonomiky. Jej základom sú rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov trhu:

-na trhu sa stretáva veľký počet výrobcov a kupujúcich, z ktorých žiadny nemá takú ekon. silu, aby mohol zaplniť trh a diktovať cenu
-všetci výrobcovia vyrábajú rovnaký výrobok, kt. sa neodlišuje od výrobkov u ostatných výrobcov
-každý výrobca má možnosť voľného vstupu do odvetvia alebo výstupu z odvetvia
-jedinou formou konkurenčného boja je znižovanie nákladov

-nedokonalá konkurencia-vzniká vtedy, keď tovar vyrába obmedzený počet výrobcov, ktorí majú možnosť určitým spôsobom ovplyvňovať ceny predávaného tovaru
-prejavuje sa v týchto formách:

-monopolistická konkurencia
-oligopol
-monopol
 
Podobné referáty
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9424 1491 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9724 1220 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9515 559 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9867 735 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9709 1138 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 3.0042 1119 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9625 1099 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9732 875 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 3.0063 837 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.