Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Financovanie podniku

-vznik podniku, fungovanie a zánik sú spojené s pohybom peňaž. prostriedkov podnikového kapitálu a fin. zdrojov

Podnikové financie

-
zobrazujú pohyb peňazí, kap. a fin. zdrojov, pri ktorom sa podnik dostáva do rôznych peňažných vzťahov s inými podnikmi, zamestnancami, fin. inštit. trhu, štátom

Finančné riadenie

-
aktívna činnosť finančných manažérov, zameraná na získavanie potrebného objemu peň. prostr. a kapitálu z rôznych zdrojov, ich rozloženie /alokáciu/ do rôznych zložiek aktív a rozdelenie zisku v súlade s cieľmi fin. plánu

Úlohy fin. manažéra:

a)investičné rozhod.- koľko a do akých aktív bude podnik investovať a s akou výnosnosťou /alokácia/
b)finančné roz.- kde, za akých podmienok a za akú cenu podnik získa peň. prostr. a kapitál /financovať/
c)finančná analýza- rozbor fin. situácie trhu
d)finančné plánovanie- stanovovanie plánov vo fin. oblasti

FINANČNÉ ZDROJE PODNIKU

-podnik na financovanie svojej činnosti môže využívať širokú škálu fin. zdrojov
-členíme ich z rôznych hľadísk:

1.FZ podľa účelu
2.FZ podľa vlastníctva
3.FZ podľa doby splatnosti
4.FZ podľa zdroja plynutia

FZ podľa účelu

1.FZ ako kapitál = slúžia na investovanie do nových budov, strojov, na modernizáciu
2.FZ ako peniaze = slúžia na zabezp. kátkodo.potrieb, platobnej schopnosti a likvidity

FZ podľa vlastníctva

1.Vlastné FZ = vklad majiteľa, zdroje z podnikovej činnosti /zisk,odpisy../, zdroje získané z nepeňažných zložiek majetku /predaj zásob, nepotrebných strojov../
2.Cudzie =úvery, pôžičky, záväzky

FZ podľa doby splatnosti

Krátkodobé /do 1r./
Strednodobé a dlhodobé /nad 1r./
Trvalé

FZ podľa zdroja plynutia

Interné - zdroje získané z vlastnej podn. činnosti - zisk, odpisy, ostatné
Externé - všetky ost. zdroje získané mimo vnútornej podn. činnosti - úvery, dotácie, vklady vlastníkov, osobitné formy financovania

Interné zdroje financovania

-financovanie podniku pomocou interných fz sa nazýva samofinancovanie
-rozlišujeme samofinancovanie:

a)v užšom zmysle: iba zisk, resp. časť zisku po uhradení daní, dividend, tantiém..
b)v širšom zmysle: zisk, odpisy majetku

ZISK

-najdôležitejší interný zdroj
-rozsah financovania zo zisku závisí najmä od platných leg. úprav rozdeľovania majetku
-po zdanení sa rozdeľuje zisk takto:

a)pridelí fondom

-zákonný rez. fond
-soc. fond
-ost. fondy

b)ost. použitie zisku

-dividendy
-tantiémy

c)nerozdelený zisk

-tá časť dosiahnutého výsledku hospodárenia, kt. tvorí fin. zdroj, na financovanie rozvoja podniku

ODPISY

-sú peňažným vyjadrením opotrebovaného dlhodobého majetku
-nie sú účelovo viazané, podnik ich môže využívať na rôzne účely

OST. INT. ZDROJE

-zdroje z predaja nepotrebného majetku, rez. fondy /ak nie sú v danom období potrebné na financovanie účelu, pre kt. boli vytvorené a právna úprava ich použitie neobmedzuje/

Externé zdroje financovania

-nie sú výsledkom podn. činnosti
-väčšinu z nich podnik získava na fin. trhoch

1.Vklady vlastníkov

-základný ext. fin. zdroj
-zahŕňa vklady na začiatku podnikania i dodatočné vklady
-forma vkladu závisí od právnej formy podniku

2.Úvery

-charakt. sa ako návratné peňažné vzťahy založené na zmluvnom charaktere
-zákl. kritériom je čas =

krátkodobé /do 1r./
strednodobé /od 1r. do 4-6r./
dlhodobé /od 4-6r./

Dlhod. a strednod. úvery:

a)obligácie

-cenné papiere, kt. vyjadrujú záväzok dlžníka /emitenta/ voči majiteľovi /veriteľovi/
-emitent získa zdroje fin. tým, že svoje obligácie predá na kapitálovom trhu za minim. hodnotu
-do doby splatnosti vypláca emitent veriteľovi iba úroky z obligácie a až v termíne splatnosti vyplatí nominálnu hodnotu obligácie pri spätnom odkúpení od veriteľa
-nedávajú právo veriteľovi podieľať sa na rozhodovaní v podniku

b)finančné úvery

-poskytujú sa i prijímajú sa v peňažnej forme na základe úverovej zmluvy medzi veriteľom /bankou/  a dlžníkom /podnik/
-ide spravidla o úvery poskytnuté na financovanie rozvoja podniku
-hl. formou fin. úveru je termínová pôžička, kt. sa označuje aj ako investičný úver
-spláca sa postupne v priebehu celého obdobia trvania dlhu pravidelnými splátkami
-je zabezpečený zábezpekou

c)dodávateľské úvery

–majú stredn. charakter, kt. poskytujú dodávatelia strojov a zariadení odberateľom vo forme výrobkov

Krátkodobé úvery:

a)obchodný úver

– dodávateľ dodá odberateľovi tovar s tým, že odber zaplatí až po uplynutí dohodnutej lehoty

b)stále a nestále pasíva

–sú to spontánne vznikajúce úverové zdroje, kt. má podnik bezúročne na krytie svojich potrieb
-najvýzn. sú:

-záväzky voči zamestnancom /vznik. z dôsledku vykonania živej práce a výplaty mzdy/
-záväzky voči št. rozpočtom a miestnym rozpočtom

c)preddavky od odberateľov 

- uplatňujú sa pri výrobkoch, pri kt. si výroba vyžaduje dlhú dobu

d)bankové úvery

–podniky môžu získať od obch. bánk KBÚ v tých hl. formách:

kontokorentný
eskontný
lombardný
krátk. účelová pôžička

3.Dotácie

-sú nenávratným zdrojom financovania
-sú ek. nástrojom, prostredníctvom ktorého štát alebo iný územný celok podporujú realizácie spoločensky prospešných cieľov
-napr. podpora pri realizácií ekol. projektov, projektov so soc. zameraním, rozvoj malých a stredných podnikov

4.Osobitné formy financovania

-leasing
-factoring
-forfaiting

LEASING

-na základe uzavretej leasingovej zmluvy prenecháva prenajímateľ za úplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval
-druhy:

1.OPERATÍVNY-je to nájom, keď po ukončení nájmu dochádza k navráteniu prenajatého predmetu späť k prenaj.
2.FIN. LEASING –ide o nájomné vzťahy, kt.končia odkúpením prenajatej veci nájomcom
                        -vlastnícke práva prenajatej veci prechádzajú po ukončení nájmu na nájomcu

-leasing realizujú špecializované firmy alebo bankové inštitúcie

-výhody:

-zariadenie zarába v priebehu splácania na pokrytie svojej nadobúdacej ceny
-plánovanie nákladov je zrozumiteľné
-náklady na nadobudnutie majetku sú rozložené na dlhšiu dobu
-kryje veľkú časť nadobúdacej ceny, tým pádom nemusíme použiť ako zdroj nadob. majetku svoj zdanený zisk
-šetrí čas pri obstaraní úveru

-nevýhody:

-v leasing. splátkach je zahrnutá finančná služba a zisk leasin. spoločnosti
-nadobudnutie na leasing býva drahšie než za hotovosť
-niektoré vlastnícke práva sú prenášané na nájomcu
-pri akýchkoľvek úpravách predmetu je nutný súhlas prenajímateľa
-nájomca nemôže vypovedať zmluvu, ak áno s vysokým penále
-riziko nastátia situácie, že leas. spol. sa dostane do zlej fin. situácie

FACTORING

-ide o odkúpenie krátkodobých pohľadávok faktorom /bankou, špec. spoloč./ od pôvodného majiteľa pohľadávok /veriteľa/ pred lehotou ich splatnosti bez spätného postihu majiteľa pohľadávky

Predávajúci Faktor Kupujúci

1.predávajúci dodá tovar alebo službu a vyfakturuje ich, čím mu vznikne pohľadávka
2.predavajúci predá pohľadávku faktorovi
3.pohľadávku od kupujúceho vymáha faktor, pričom znáša riziko z jej nezaplatenia

FORFAITING

-odkúpenie stredo. a dlhodobých pohľadávok, kt. vznikajú pri dodávkach strojov, zariadení, investičných celkov

Postup pri získavaní úveru

-klient si vyberie banku na základe informácií o podmienkach úveru /úroky, doba platnosti, výška úveru/
-predloží banke písomnú žiadosť, banka ju skontroluje a požiada o doplnenie údajov
-banka analyzuje žiadosť a vyhodnotí riziko
-prerokuje s klientom podmienky úveru a záruky
-pripraví návrh rozhodnutia o úvere
-kompetentný pracovník banky rozhodne o poskytovaní úveru
-pri podpísaní zmluvy banka otvorí účet na čerpanie úveru
-poverený pracovník kontroluje čerpanie a splácanie úveru
-pri porušení účelovosti môže banka od zmluvy odstúpiť
-pri nesplácaní banka stanoví opatrenia podľa podmienok v zmluve


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk