Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zahraničný obchod

Deľba práce

-
je osamostatnenie rozlič. druhov prác, kt. zvyšuje produktivitu práce, je základom pokroku

Medzin. deľba práce

-
je pokrač. spoloč. deľby práce, kt. prekračuje hranice krajín
-každá krajina vyrába také tovary, pre ktoré má najlepšie prepoklady

Vznik a rozvoj MDP

-
 sú spojené s medzinár. obchodom

Medzinár. obchod

-je súhrn všetkých obchodov všetkých krajín sveta
-základom je MDP, v rámci ktorej sa vymieňajú tovary medzi krajinami

Podstata a význam ZO

-predstavuje tú časť obehu tovaru a služieb krajiny, kt. prekračuje hranice krajiny a spája jej národné hospodárstvo so svetovým
-predstavuje obeh tovaru formou vývozu a dovozu
-jednotlivé krajiny majú rôzne vnútorné a vonkajšie podmienky na zapojenie sa do DP

Vnútorné podmienky

-surovinové a pôdne hospodárstvo
-klimatické podmienky
-priemyselný potenciál krajiny
-veľkosť vnútorného trhu a podmienky

Vonkajšie podmienky

-vyspelosť ekonomík susedných krajín, ich vzťah, záujem o hosp. spoluprácu
-geografická poloha

Význam ZO

-zabezpečuje dovoz tých výrobkov, ktoré nie je možné vyrábať vo vlastnej krajine
-krajina sa môže zapojiť do MDP, čo zn. špecializáciu nár. ekonomiky na výrobu takej produkcie, pre ktorú má najvýhodnejšie podmienky
-tým, že sa získavajú poznatky o úrovni tovarov a služieb v zahraničí, môže krajina porovnávať úroveň vlastnej produkcie, čo má vplyv na výrobu a rozšírenie sortimentu

Nevýhody ZO

-nevýhody môže mať vtedy, ak je závislá od trhu v určitej oblasti

Formy ZO

Podľa smeru tovaru:

-exportný (vývozný)
-importný (dovozný)
-tranzitný (iba prechádza krajinou)

Podľa org. predaja:

-priamy (výrobca exportuje bez domáceho vývozcu, priamo odoberá tov.)
-nepriamy (keď sa do exportu a importu zapojí sprostredkovateľská firma)

V praxi sa priamy alebo nepriamy ZO môže uskutočniť rôznymi formami:

-môžu ho uskutočňovať distribučné systémy samotného výrobcu
-samostatný obch. zástupcovia, kt. pracujú v mene a v prospech podniku
-môžu ho uskut. komisionári, kt. predávajú vo svojom mene na cudzí účel
-samostatné obchodné podniky

Obchodná a platobná bilancia

-cieľom ZO-politiky každej krajiny je udržanie stabilných a rovnovážnych vzťahov s ost. krajinymi
-zahraničné styky prebiehajú v podobe materiálnej výmeny tovarov a služieb
-vývoj tovarovo-peňaž. vzťahov sa skúma prostredníctvom pohybu peňazí, eviduje sa v sústave plat. bilancií
-plat. bilancia zahŕňa viacero špecifických bilancií, najvýznamnejšia je obchodná bilancia

Obchodná bilancia

-vyjadruje vzťah medzi celkovou hodnotou vývozu a dovozu za určité obdobie(1r.),
-rozdiel medzi hodnotou vývozu a dovozu sa nazýva saldo obchodnej bilancie
-podľa vzájomného vzťahu dováž. a vyváž. tovaru rozoznávame:

aktívnu bilanciu- hodnota vývozu je vyššia ako dovozu, rozdiel je aktívne saldo
pasívnu bilanciu- hodnota vývozu je nižšia ako dovozu
vyrovnaná bilancia-dovoz sa rovná vývozu, saldo sa rovná nule

Platobná bilancia

-štatistika všetkých platieb, kt. prechádzajú cez hranice štátu
-vyjadruje rozdiel medzi peň. príjmami a peň. výdavkami a stav účtu vzhľadom na ostatné krajiny
-podľa vzájomného vzťahu príjmov a výdavkov rozoznávame:

aktívna bil.- príjmy sú vyššie ako výdavky, ide o prebytok platobnej bilancie
pasívna bil.- príjmy sú nižšie ako výdavky, hovoríme o deficite platobnej bilancie
vyrovnaná bil.- príjmy sa rovnajú výdavkom

-účet platobnej bilancie má 2 časti:

a)účet bežných platieb-zahŕňa hmotný obchod (dov., výv.), nehmotný obchod (slu.), prevod platieb
b)účet kapit. platieb-premietajú sa sem dlhodobé investície

Riziká ZO

1.Komerčné

a)riziko trhu- riziko nájdenia alebo nenájdenia optimálneho trhu -3 zákl. podoby- riziko dopytu, nákupu, cenových relácií
b)riziko neprevzatia- odber. odmietne prevziať tovar, zruší obj., alebo zmení tak, že mu nemôže vyhovieť
c)riziko nesplnenia dodávky- postihuje importéra, tovar mu nedodá alebo v rozpore so zmluvou
d)riziko transportné- počas prepravy môže sa tovar poškodiť, zničiť, odcudziť
e)riziko nezaplatenia- importér nechce alebo nemôže zaplatiť

2.Politické

-vzťahuje sa na hospodársku alebo politickú situáciu v krajine
-najčastejšie je to bojkot, vojna, štrajky, revolúcie, občianske vojny

3.Osobitné

a)kurzové- spočíva v zmenách kurzov medzi menami zml. partnerov
b)právne- základný problém je, aké právo sa použije v medzinárodnom styku
c)riziká prír. a tech. katastrof- nemožno ovplyvňovať a predvídať, hrozba tech. pohrôm sa odvíja od výrobných síl, mzdy, techniky

Postoj podnikateľa k riziku

Averzia k riziku-podnikateľ nebude podstupovať riziko, volí stabilné projekty aj na úkor nižšieho zisku
Neutrálny postoj k riziku
Sklon k riziku-podnikateľ vyhľadáva také projekty, ktoré môžu viesť k vysokému zisku, zároveň sú však spojené s veľkým nebezpečenstvom strát až bankrotu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk