referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimír
Streda, 24. júla 2024
Živnosť
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 812
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
-je sústavná činnosť, vykonávaná samostatne, vo vl. mene, na vl. zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených živnostenským zákonom

Živnosťou nie je:

-prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo PO určenej osobitným prepisom
-využívanie výsledkov duševnej činnosti chránených osob. zákonmi (hudba, spev, socha)
-povolania lekár, advokát, logopéd, lekárnik, veterinár, audítor, maklér, geodet, reštaurátor

Podmienky prevádzkovania živností:

-môžu vykonávať PO a FO, ak splnia podmienky tohoto zákona
-všeob. podm. sú:

18r.
Bezúhonnosť
Spôsobilosť na právne úkony

-za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s predmetom podnikania

-osobitné podm.:

-odborná alebo iná spôsobilosť, ak ju živn. zákon vyžaduje
-je to súhrn teoret. vedomostí, prakt. schopností a ovládanie technol. postupov pri výkone povolania
-odborná spôsobilosť sa získava vyučením v odbore
-ak podnikateľ nespĺňa predpoklady pre výkon činností, je povinný ustanoviť zástupcu
-zástupca je FO ustanovená podm., ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živností
-zástupca musí spĺňať všeobecné aj osobité podmienky

Subjekty oprávnené prevádzkovať živnosť:

-prevádzkovať môže PO a FO, ak splnia podmienky
-vzniká dňom zápisu do OR, PO ktoré sa do OR nezapisujú
-FO ohlasovacie živn:

-vznikajú dňom ohlásenia (ak je neskorší dátum, tak týmto dňom)
-konč. dňom doručenia koncesnej listiny

Preukazom živn. oprávnenia je:

-živnostenský list
-koncesná listina
-výpis zo živnostenského registra

Živnostenský register:

-register, do kt. sa zapisujú podnikatelia, kt. majú živnosť na územnom obvode pôsobenia živnosti
-zapisuje sa tu: ident. údaje FO: obch. meno, miesto podnikania,..
-ident. údaje PO: obch. meno, sídlo, bydl.a meno osôb, kt.sú štatutárnym orgánom
-predmet podn., prevádzka, dátum vzniku, čas, na ktorý sa vydáva živn. oprávnenie
-pozastavenie a zánik ŽO, vrátane živn. listu a koncesnej listiny

Delenie podľa predmetu činnosti:

1.Obchodné

-kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotr., alebo inému živnostníkovi /pohostinská činnosť/

2.Výrobné

-činnosti súvisiace so zabezp. výroby finálneho výrobku /montáž, údržba, oprava výr., zhotov. strojov/

3.Poskytujúce služby

-oprava a údržba vecí,preprava osôb, poskyt. malého občerstvenia, iné služby pre uspok. zákazníkov/

DRUHY ŽIVNOSTÍ

Ohlasovacie – prevádzkujú sa na základe ohlásenia, pri splnení podmienok
Koncesované- na základe koncesie

OHLASOVACIE ŽIVNOSTI

Remeselné

-podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
-zamočníctvo, hodinárstvo, kamenárstvo, udenárstvo, mäsiarstvo, kozmetické služby, holičstvo
-odb. spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o ukončení odboru a dokladom o vykonaní najmenej 3 r. praxe v odbore

Viazané

-podmienkou získania je odborná spôsobilosť získaná inak ako vyučením
-montáž, opravy tlakových zdvíhacích zariadení a vykonávanie revízií, letecká škola, vyuč. cudzích jazykov, prevádzkovanie CK, masér
-podmienkou prevádzkovania je získanie osvedčenia

Voľné

-nie je ustanovená žiadna spôsobilosť, potrebné je splnenie všeob. podmienok

-preukazom splneia podmienok vykonávania ohlas.živností je živnostenský list
-ŽL u FO obsahuje: os.údaje,obch.meno,IČ,predmet,miesto podn.,doba,dátum vydania ŽL
-kto chce vykonávať živnosť musí ohlásiť začiatok živností na živn.úrad, miesto bydliska
-do 7 dní vydá ŽL (1000sk kolok)

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

-vykonávajú sa na základe koncesie
-na rozdiel od ohlas., u kt. podnikateľ realizuje nárok na živn. oprávnenie riadnym ohlásením
-na výkon konc. živn. nárok nie je a musí žiadať o povolenie
-predaj zbraní a streliva, výskum, sprac. výbušnín, zmenárne, taxi, veterina, zasielateľstvo
-odb. spôsobilosť je upravená osobitnými podmienkami v prílohe č.3
-osob. podmienkou je spoľahlivosť, kt. sa posuduje vo vzťahu k predmete podnikania so zreteľom na ochrani zdravia, života, majetku a verejných záujmov
-živn. úrad rozhodne do 30 dní (2000sk kolok)

Obchodné

-sú najmä kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotr. (MOO), alebo iným prevádz. živn. (VOO)
-v zákone sú presne opísané aj doplnkové činnosti, kt. smie vykonávať, prevažovať musia obchodné
Výrobné
-vlastná výroba a predaj vlastných výrobkov
-ide o vykonávanie súboru nadväzujúcich činností súvisiachi so zabezpečením výroby finálneho výr.

Poskytujúce služby

-vykonávanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné veci na uspok. potrieb

ZÁNIK ŽIVNOSTÍ

-smrťou FO
-zánikom PO
-uplynutím času
-rozhodnutím ŽÚ
-ak to ustanoví osobitný zákon
-uplynutím lehoty povolenia prechodného alebo trvalého pobytu, alebo jeho zrušením
-pri ohlas. živn. dňom ohlásenia ukončenia ŽO
 
Podobné referáty
Živnosť SOŠ 2.9903 1316 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.