Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Národné hospodárstvo

-je to vytvorený komplex jednotlivých oblastí ek. činnosti v určitej krajine
-tieto oblasti sú úzko prepojené a vzájomné závislé
-hospodárstvo jednej firmy závisí od nových firiem
-ekonomika každej firmy je súčasťou národného hospodárstva
-synonymom pre národné hospodárstvo je ekonomika
-medzi jednotlivými subjektmi NH existujú určité väzby a vzťahy

Svetové hospodárstvo

-je to súhrn všetkých NH, na svete tvorí SH
-NH každej krajiny je neoddeliteľnou súčasťou SH, v rámci ktorého má určité postavenie nielen z hľadiska regionálneho zaradenia, ale aj vzhľadom na ekonomickú úroveň a celkovú vyspelosť každej krajiny

Ekonomická integrácia

-proces vzájomného približovania sa a spájania sa ekonomík do väčších celkov na základe spoloč. záujmov a cieľov
-napr. Európska únia...

Hospodársky cyklus

-vývoj hospodárstva nie je pravidelne vzostupný, ale mení sa
-striedanie fáz vývoja nazývame cyklický pohyb
-vlna cyklického pohybu sa nazýva hosp. cyklus

Recesia

-dochádza k celkovému poklesu aktivity, obmedzuje sa výroba, rastie nezam., rastie inflácia, podniky krachujú, majú málo kapitálu, znižuje sa kúpyschopnosť obyvateľstva
-dochádza k masovému znehodnocovaniu fungujúceho kapitálu – KRÍZA

Depresia

- najnižší pokles výroby, najvyššia nezam., úr. miera je nízka, krátkodobý kapitál je lacný – DNO

Expanzia

– rast dopytu po VF, rozšíruje sa výroba, zvyš. sa zame., zvyš. sa produktivita práce-BOOM,OŽIVENIE

Konjunktúra

– výroba dosahuje maximum, zvyšuje sa úr. miera, znižujú sa ceny, lebo vzniká problém s odbytom tovaru

Členenie NH

1.ODVETOVÁ ŠTRUKTÚRA
-ekonomika sa člení na jednotlivé odvetia podľa charakteru konečných výsledkov podniku
-odvetvie: tvoria ho podniky s rovnakým alebo príbuzným zameraním
-základné delenie odvetvia je:

1.výrobné odvetvie – poľnohosp., priemysel, stavebníctvo
2.nevýrobné odvetvie – školstvo, kultúra, zdravot.

2.SEKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

-jednotlivé odvetvia sa nevyvíjali rovnako, preto sa tvorilo viacero sektorov ek. činnosti

a)primárny sektor

- najvýzn.sektor
-tvoria ho odvetvia produkujúce základné suroviny a materiály /ťažobný, plyn, energ., lesníctvo/
-charakteristické je nízke tempo vedeckého pokroku, pomalý rast prod. práce, nízka získovosť
-majú rozhodujúci význam pre ďalší vývoj ekonomiky, treba jej venovať pozornosť

b)sekundárny sektor

-patria sem odvetvia spracovateľského priemyslu a stavebníctvo
-charak. rýchlym tempom, zavádzaním ved.-tech. pokroku, rastom prod. práce, rýchlou obnovou sortimentu, vysoká investičná náročnosť
-neustále prehlbuje deľba práce, spôsobuje väčšiu špecial. a väčšiu závisl. jednotl. výrobkov

c)terciárny sektor

- zahŕňa všetky druhy služieb, obchod, dopravu a spoje
-je najrýchlejšie rozvíjajúci sa sektor
-najväčšia investičná náročnosť, rýchle tempo ved.-tech. pokroku a rast prod. práce

d)kvarciárny sektor

-oblasť vedy,techniky, výskumu, školstvo, zdrav.
-vyznač. sa rýchlym vývojom vedy, rast vzdelanosti, zvyšov. kvalif. a rozvoja zdravotníctva

3.ŠTRUKTÚRA NH Z HĽADISKA KLASIFIKÁCIE, PRODUKCIE

-poľnohosp.produkcia, priemselná prod., stavebníctvo, obchod, hotel a rešt. služby, doprava a spoje, peňažníctvo a poisťovníctvo, verejná správa, školstvo, zdravotníctvo, súkromné domácnosti, ost. verejné, soc. a osobné služby, služby v oblasti nehnut., prenájmu počítačov, výskumu

4.REGIONÁLNA ŠTRUKTÚRA

-NH každej krajiny možno členiť podľa územných celkov, kt. vyplývajú z územno-správneho čl. danej krajiny
-z poznania územnej štruktúry NH by mala vychádzať regionálna politika ako súčasť hosp. pol. štátu

Hospodárska politika štátu

-je to súhrn opatrení štátu v danom období
-vymedzuje sa ako súhrn cieľov, nástrojov, rozhod. procesov a opatrení štátu v jednotl. oblastiach ek.

Nástroje HP:

1.monetárna politika- ide o nástroje súvisiace s emisiou peňazí, množstvom peňazí a úverov
2.fiškálna politika- nástroje súvisiace so štátnym rozpočtom
3.dôchodková politika- súvisí s rozdeľovaním dôchodkov, vývojom dôchodkov a majetku
4.zahranično-obch. politika- súvisí s medzinár. obchodom, medzinár. platbami a pohybom kapitálu

Monetárna politika

-zameraná na kontrolu množstva peňazí v obehu a na reguláciu úrok. sadzieb a podmienok úveru
-konečným cieľom je stabilizácia ekonomiky pomocou cenovej stability a dostatočnej zamestnanosti
-prostredníctvom centrálnej banky uplatňuje štát priame i nepriame nástroje monet. politiky

Priame nástroje:

a)regulácia investičnej činn.: banka poskyt. úver len na základe povolenia št. orgánu a určí si úverový limit
b)regulácia spotrebného úveru: št.orgán určuje maximálnu dobu splatnosti

Nepriame nástroje:

a)určovanie výšky diskontnej sadzby: ak chce centr. banka rozšíriť úverové možnosti komerč. bánk, bude disk. sadzbu znižovať a naopak, pri zvýšení disk. sadzby sa jej úverové možnosti obmedzia
b)stanovenie min. miery rezerv:ak sa zníži miera rezerv, komerč. bankám sa zvýšia úverové možnosti, ak sa zvýši miera rezerv, banky budú mať nižšie úverové možnosti
c)operácie na voľnom trhu: nástroj, pri ktorom centr. banka nakupuje a predáva cenné papiere

Fiškálna politika

-činnosť štátu spojená so štátnym rozpočtom, zameraná na stabilizáciu ekonomiky
-št. orgány pôsobia na ekonomiku prostredníctvom zmien v štruktúre a výške rozpočtových príjmov a výdavkov

Dôchodková politika

-cieľom je ovplyvňovať dôchodky

Zahranično-obchodná politika

–prostredníctvom nej sa reguluje pohyb tovaru a služieb cez hranice štátu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk