Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mikro a makroekonómia

1. Ich predmet skúmania

Mikroekonómia

– z gréckeho slova „mikros“ – malý;
- skúma mikrosféru, správanie sa firiem, domácnosti, používa také kategórie ako je hraničný zisk, hran. nákl.
- skúma správanie sa jednotlivcov (prečo uprednostňujú ten-ktorý statok, ako sa rozhodujú pri voľbe statkov pri rôznych obmedzeniach), podnikov (prečo ponúkajú určitý druh tovarov, čo ovplyvňuje ich výrobu, aké má podnik ciele).

Zaoberá sa vytváraním cien jednotlivých druhov tovarov, prečo vzniká nezamestnanosť, ako funguje trh, aký vplyv má monopolné postavenie jednotlivých subjektov na trhu, aký vplyv má na prácu výška daní zo mzdy a pod.

Makroekonómia

– z gréckeho slova „makros“ – veľký;
- skúma prácu, skúma zamestnanosť z pohľadu hospodárstva ako celku, z hľadiska všetkých domácností, všetkých firiem
- skúma správanie sa ekonomiky ako celku, t.j. celkový dopyt a ponuku tovarov a služieb, mieru inflácie, mieru nezamestnanosti, národohospodárske výsledky, úlohu štátu v ekonomike, medzinárodné ekonomické vzťahy, aká je závislosť medzi spotrebou a investíciami, ako vplýva menová a rozpočtová politika na hospodársky vývoj v krajine a pod.

Základom reálnej ekonomiky je mikroekonómia.

Makro skúma túto ekonomiku z hľ. celku ako štátu

2. Vzájomná prepojenosť a spojitosť

Hranice medzi mikro a makroekonómiou nie sú veľmi presné. Existuje veľa oblastí, kde sa navzájom prekrývajú alebo sú tesne prepojené. Takého členenie ekonómie je užitočným prostriedkom na utriedenie poznatkov a myšlienok týkajúcich sa ekonomických problémov a hospodárskej politiky.

3. Kolobeh v ekonomike

(trh TaS, trh VF, domácnosti, firmy, finančný trh – úspory, úvery, vláda – dane a poplatky, štátne výdaje, ... zahraničie – zahraničný obchod, ...)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk