referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ingrida
Sobota, 8. mája 2021
Politika ochrany hospodárskej súťaže
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 174
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Základom Európskej únie je spoločný trh s ústavne zaručeným voľným pohybom pracovnej sily, tovaru, služieb a kapitálu v rámci celého integrovaného priestoru.

Garantom tohto ekonomického základu EÚ je práve politika ochrany hospodárskej súťaže, pretože jedine konkurencia umožňuje dlhodobo dosahovať optimálnu alokáciu zdrojov, technický pokrok a schopnosť pružne sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam globalizovaného prostredia. Ochrana súťaže v krajinách únie je zabezpečovaná predovšetkým príslušným národným protimonopolným zákonodarstvom. Len v prípadoch, keď konanie niektorej firmy poškodzuje záujmy subjektov iného členského štátu, vstupuje do platnosti legislatíva Spoločenstva, ktorá je nadradená národnému zákonodarstvu.

Pravidlá ochrany súťaže v EÚ upravuje najmä hlava V kapitola 1 článku 85 až 94 Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo, ktoré sú rozdelené do troch oddielov:

- pravidlá platné pre podniky (články 85-90),
- dumping ( článok 91),
- podpory poskytované štátom (články 92-94).

Zodpovednosť za ochranu súťaže a všetka s ňou spojená agenda je zverená Komisii. Proti rozhodnutiu Komisie sa možno odvolať na Európsky súdny dvor.

V oblasti pravidiel súťaže na trhu, pravidiel konkurencie vytvára Rímska zmluva o EHS kompaktný systém, ktorý má byť zárukou proti deformácii konkurencie na trhu Spoločenstva. Podstata spočíva v požiadavke voľnej súťaže na celom spoločnom trhu pre všetkých účastníkov.

Zakazujú sa všetky dohody, ktoré by boli s týmto základným princípom v rozpore. Zakazujú sa všetky dohody a praktiky, ktoré deformujú súťaž a môžu mať vplyv na obchod medzi členskými štátmi, predovšetkým cenové dohody medzi konkurentmi, dohody o rozdelení trhu, o výrobných kvótach a podobne (článok 85 odst. 1 Rímskej zmluvy).

Komisii sa priznáva právo zasahovať v tých prípadoch, keď členské štáty prijímajú opatrenia favorizujúce ich vlastné firmy alebo keď im poskytujú rôzne podpory, subvencie alebo daňové zvýhodnenia.
V článku 86 Rímskej zmluvy je tiež obsiahnutá úprava, namierená proti zneužívaniu dominantného postavenia na trhu.

Ďalším aspektom ochrany riadneho fungovania súťaže na jednotnom trhu EÚ je kontrola štátnych podpôr domácemu priemyslu. Ako všeobecné pravidlo platí zákaz akejkoľvek štátnej pomoci domácej výrobe. „Pomoc“ je chápaná širšie ako sú len dary a subvencie formou lacných pôžičiek a nízkych úrokov z pôžičiek a zahŕňa aj napríklad daňové zvýhodnenia, štátne záruky u súkromných pôžičiek od bánk alebo obstarávanie tovarov a služieb za zvýhodnených podmienok.

Prirodzene existujú aj v tejto oblasti niektoré výnimky – napríklad sa jedná o pomoc s výraznými sociálnymi aspektmi alebo podpory a pomoc určené na odstraňovanie živelných katastrôf. Samostatnú skupinu tvoria výnimky týkajúce sa podpôr určených na hospodársky rozvoj oblastí s veľmi nízkou životnou úrovňou obyvateľstva alebo podpory na realizáciu projektov, ktoré majú význam pre celé Spoločenstvo.

Politika súťaže a štátna pomoc (ochrana hospodárskej súťaže a regulácia štátnej pomoci firmám).

• zákaz určitých dohôd medzi podnikmi
• zákaz zneužívania dominantného postavenia
• kontrola fúzií a prevzatí
• zákaz štátnej pomoci narušujúcej súťaž a ovplyvňujúcej obchod medzi štátmi
• jednotné podmienky a postup pri povoľovaní štátnej pomoci

Ochrana spotrebiteľa a jeho práv

• regulácia reklamy
• podmienky spotrebiteľských úverov
• ochrana osobných údajov
• vyznačovanie cien
• zodpovednosť výrobcu za škodu spôsobenú vadou výrobku
• bezpečnosť výrobku – technické, hygienické, veterinárne požiadavky na výrobky

Energetika

• plynulé zásobovanie elektrinou a plynom
• transeurópske energetické siete
• voľná súťaž – jednotný trh – v oblasti energetiky
• využitie obnoviteľných zdrojov energie

Životné prostredie

• informačná povinnosť a kontrola ochrany životného prostredia
• nakladanie s chemikáliami a nebezpečnými látkami
• prevencia priemyselných rizík a havárií
• emisie (vrátane hluku) do všetkých zložiek životného prostredia
• nakladanie s odpadmi a obalmi skladového hospodárstva
• hodnotenie ekologického vplyvu projektov a stavieb
• integrovaná prevencia a kontrola priemyselného znečistenia
• ekologické značenie, manažment a audit

Rozvoj priemyslu a podnikania

• liberalizácia verejných zákaziek na dodávky tovarov, prác a služieb
• podpora vedy, výskumu a inovácií
• budovanie transeurópskych sietí
• harmonizácia technologických požiadaviek na výrobky a postupov preukazovania zhody
• vzájomné uznávanie národných požiadaviek na výrobky (tam, kde nie sú harmonizované) a certifikátov o zhode zo zákonnými požiadavkami

Spoločná obchodná politika – voči krajinám mimo EÚ

• tranzit cez územie EÚ
• ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi
• jednotné colné postupy a formuláre pre vývoz a dovoz z tretích štátov
• jednotný colný sadzobník a jednotná colná klasifikácia tovarov
• preferenčné obchodné jednanie s tretími štátmi, vrátane zmlúv o voľnom obchode a colnej únii
• spoločná štatistika obchodu a tranzitu
• programy spolupráce so štátmi mimo EÚ

Finančné služby

• zásady obozretného hospodárenia bánk a úverových inštitúcií
• parametre platieb pri medzinárodných obchodných transakciách

Právo obchodných spoločností

• ochrana práv tretích osôb (vkladateľov, klientov, obchodných partnerov)
• náležitosti výročných správ a konsolidovaných ročných závierok
• ochrana imania akciových spoločností

Ochrana duševného a priemyselného vlastníctva

• ochrana počítačového software
• ochrana autorských práv
• ochrana databáz
• ochrana priemyselného designu a modelov
• európska ochranná známka a európsky úrad pre ochranné známky

Sociálne práva, pracovno-právne vzťahy, bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku

• ochrana práv zamestnancov
• organizácia a dĺžka pracovnej doby
• ochrana pred nebezpečnými látkami
• ochranné pracovné pomôcky
• bezpečnostné značenie na pracovisku
• ochrana zdravia pri práci s monitormi
• manipulácia s ťažkými bremenami
• vzájomné uznávanie kvalifikácie

Dane

• harmonizácia systému nepriameho zdanenia
• zrušenie fiskálnej hranice a hraničných kontrol medzi štátmi ES

Telekomunikácie, audiovízia a informačné technológie

• voľná súťaž – jednotný trh – v telekomunikačných službách
• európske štandardy

Spoločná dopravná politika

• voľná súťaž – jednotný trh – dopravných služieb (leteckej, železničnej a nákladnej cestnej dopravy)
• spoločné predpisy pre dopravu
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.