referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Utorok, 22. októbra 2019
Orgány Európskej únie
Dátum pridania: 13.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 828
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 
Úloha a zodpovednosť

Aby Súdny dvor mohol plniť svoju úlohu, má právomoc riešiť spory medzi členskými krajinami, inštitúciami EÚ, podnikmi alebo jednotlivcami. Rozhoduje o tom, či členská krajina dodržala svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, či inštitúcia prekročila svoje právomoci alebo nedodržala správne postupy. Takisto musí zabezpečiť, aby národné orgány a súdy členských krajín jednotne vykladali a aplikovali právo Spoločenstva. Súdny dvor tak zabezpečuje plnenie úloh, ktoré by v členských krajinách patrili do kompetencií niekoľkých rôznych súdov ako napr. ústavných súdov, správnych súdov či súdov všeobecnej jurisdikcie.

Súdny dvor sa môže zaoberať spormi medzi členskými krajinami a inštitúciami alebo medzi rôznymi inštitúciami, ako sú napr. Európsky parlament a Rada, týkajúcimi sa rozsahu ich právomocí vyplývajúcich zo zmlúv; v tejto súvislosti skúma, či legislatíva Spoločenstva, ktorú prijímajú inštitúcie EÚ, je v súlade so zmluvami, a takisto skúma právoplatnosť rozhodnutí a iných úkonov Európskej komisie a ostatných inštitúcií, môže stanoviť, či je konanie členských krajín v súlade s ich povinnosťami vyplývajúcimi zo zmlúv; ak zistí, že členská krajina nesplnila svoje povinnosti a nepodriadila sa jeho predchádzajúcemu rozhodnutiu, môže členskej krajine uložiť finančnú pokutu, môže rozhodnúť o nároku na náhradu škody vyplývajúcu z konania inštitúcií, a čo je najdôležitejšie, radí národným súdom pri správnej interpretácii práva Európskeho spoločenstva v prípadoch, v ktorých tieto súdy musia rozhodnúť, v tejto súvislosti môže rozhodovať o otázkach rovnoprávnosti mužov a žien na pracoviskách, o otázkach ochrany migrujúcich pracovníkov, obchodného práva a otázkach týkajúcich sa voľného pohybu tovaru, duševného vlastníctva, poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia, pri podaní odvolania skúma rozhodnutia Súdu prvého stupňa vzťahujúce sa len na právne záležitosti. Proti rozhodnutiam Súdneho dvora nemožno podať odvolanie. Pre súdy členských krajín, ktoré požiadali o interpretáciu práva Spoločenstva, je interpretácia Súdneho dvora záväzná.

Zloženie Súdneho dvora

Súdny dvor sa skladá z 27 sudcov, ktorým pomáha 8 generálnych advokátov. Sudcovia aj generálni advokáti sú menovaní na základe spoločnej dohody vlád členských krajín na obdobie 6 rokov, pričom je možné ich opätovné zvolenie. Každé 3 roky dochádza k čiastočnému novému obsadzovaniu mandátov. Podobne aj sudcovia volia zo svojho stredu každé tri roky predsedu Súdneho dvora. Sídlo v Luxembursku.


Dvor audítorov (niekedy Účtovný dvor)

Dvor audítorov, ktorý zastupuje záujmy daňovníkov EÚ, je akýmsi „finančným svedomím“ Európskej únie. Dvor audítorov kontroluje, či EÚ vynakladá zverené prostriedky čestne a hospodárne.

Strážca financií EÚ

Každé euro, ktoré EÚ prijala alebo vydala, Dvor audítorov starostlivo preskúma, bez ohľadu na to, či je použité na pomoc znevýhodneným regiónom Únie alebo na program EÚ na odbornú prípravu. Právomoci Dvora audítorov siahajú nielen po inštitúcie EÚ, ale aj po národné, regionálne a miestne agentúry, ktoré spravujú financie EÚ ako napr. prostriedky štruktúrneho fondu alebo subvencie EÚ. Všetky tieto agentúry sú povinné na žiadosť Dvora audítorov predložiť potrebné dokumenty a informácie.

Dvor audítorov kontroluje, či boli príjmy a výdavky použité zákonným spôsobom, hospodárne a na tie účely, na ktoré boli určené. Ak je to nevyhnutné, Dvor audítorov vykonáva kontroly priamo na mieste, teda v priestoroch inštitúcií EÚ, v členských krajinách alebo dokonca v tretích krajinách, ktoré dostali od EÚ finančnú pomoc.

Ak Dvor audítorov zistí chyby a nezrovnalosti alebo má podozrenie, že došlo k podvodu, informuje o tom inštitúciu alebo orgán, ktorého sa to týka, aby tak mohol prijať protiopatrenia. Poukazuje na nedostatky v systéme alebo v procedúrach, ktoré môžu spôsobiť výskyt takýchto problémov. Týmto spôsobom prispieva k čo najhospodárnejšiemu vynakladaniu peňazí daňovníkov.

Výročná správa - hodina pravdy

Dvor audítorov zostavuje výročnú správu. Zverejňuje v nej výsledky všetkých kontrol, ktoré v priebehu roka vykonala. Správa publikovaná v časopise Official Journal of the European Communities vymedzuje oblasti, v ktorých by mohlo, a aj malo, dôjsť k zlepšeniu. Takisto kladie základ rozhodnutiam Parlamentu o vyslovení súhlasu s činnosťou Komisie na konci fiškálneho roka.
Dvor audítorov môže kedykoľvek vydať mimoriadne správy, v ktorých sa vyjadrí ku konkrétnym otázkam týkajúcich sa realizácie rozpočtu. Orgány EÚ môžu pre svoju potrebu požiadať Dvor audítorov o stanovisko a radu v otázkach týkajúcich sa použitia rozpočtu. S Dvorom audítorov sa musí prekonzultovať každý zákon, ktorý má dosah na rozpočet alebo príjmy EÚ.

Zloženie

Európsky dvor audítorov je úplne nezávislá inštitúcia. Má 27 členov menovaných členskými krajinami na obdobie 6 rokov.
Aby sa aj v praxi zabezpečila úplná nezávislosť, členovia nesmú počas výkonu svojej funkcie vykonávať žiadne iné platené ani neplatené povolanie. Dvor audítorov zamestnáva asi 400 pracovníkov. Sídli v Luxemburgu.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.