Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kúpna zmluva v obchodnom styku – akosť, záruka, vady tovaru (fyzické a právne), nároky z vád tovaru

Kúpna zmluva – predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

Akosť

- predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve.
- ak zmluva neurčuje akosť, alebo vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti, ktorý sa hodí na účel určený v zmluve
- ak sa má tovar dodať podľa vzorky, alebo predlohy, predávajúci je povinný dodať tovar s vlastnosťami vzorky alebo predlohy. Ak je vzorka, alebo predloha v rozpore s akosťou alebo vyhotovením tovaru, je rozhodujúce postupovať podľa určenia špecifikované v zmluve.

Záruka za akosť

- predávajúci preberá písomne záväzok, dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý účel s dohodnutými vlastnosťami.
- prevzatie záväzku – plynie zo zmluvy alebo vo forme záručného listu. Účinky prevzatia záväzku má aj vyznačenie dĺžky záruky, dobu trvanlivosti alebo použiteľnosti tovaru na obale. Ak je v zmluve uvedená iná záručná doba ako v záručnom vyhlásení platí doba uvedená na obale.
- Zodpovednosť za prípadné vady spôsobené vonkajšími vplyvmi alebo inými osobami nevzniká predávajúcemu.

Vady tovaru (fyzické a právne):

Fyzické:

- za vady sa považuje aj dodanie iného tovaru ako je určené v zmluve
- ak z prepravného dokladu, resp. dokladu o odovzdaní vyplýva, že predávajúci dodal tovar v menšom množstve, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru
- ak kupujúci odovzdal predávajúcemu vec, ktorú chcel použiť pri výrobe tovaru, predávajúci nezodpovedá za vadu na tovare, nakoľko nemohol odhaliť nevhodnosť danej veci, alebo kupujúci na prípadnú možnosť poškodenia tovaru vďaka jeho veci neupozornil.
- predávajúci zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho
- ak predávajúci dodá tovar so súhlasom kupujúceho skôr ako je určené v zmluve, môže do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo dodať náhradný tovar za vadný
- kupujúci je povinný si tovar prezrieť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovaru
- ak kupujúci neprezrie, alebo nezariadi, aby sa tovar prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, nároky z vád pri prehliadke si môže uplatniť, len vtedy ak preukáže že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

Právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak nepodá predávajúcemu správu o vadách tovaru po tom, čo:

- kupujúci vady zistil po odbornej starostlivosti pri prehliadke
- najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru
- pri vadách, na ktoré sa nevzťahuje záruka za akosť, platí záručná doba

Právne:

- tovar má právne vady, ak predaný tovar je zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci s týmto obmedzením prejavil súhlas
- ak právo tretej osoby, ktorý je tovar zaťažený, vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, má tovar právne vady:

      - ak toto právo používa právnu ochranu podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území má predávajúci sídlo, alebo miesto podnikania
      - ak predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel, že toto právo požíva právnu ochranu podľa právneho poriadku štátu, na území sídla kupujúceho alebo miesto podnikania, resp. kam sa mal tovar ďalej predať alebo kde sa mal používať, a predávajúci o tomto predaji alebo mieste používania v čase uzavretia zmluvy vedel.
      - nárok z právnych vád nevzniká ak kupujúci o práve tretej osoby vedel v čase uzavretia zmluvy, alebo predávajúci postupoval pri plnení povinností podľa podkladov, ktoré mu predložil kupujúci.

Nároky z vád tovaru

- požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru, resp. požadovať odstránenie právnych vád
- oprava tovaru, ak sa dá
- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny
- odstúpiť od zmluvy
- kupujúci musí oznámiť vady predávajúcemu včas, bez zbytočného odkladu.
- účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave v akom ho dostal

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk