referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ingrida
Sobota, 8. mája 2021
Dôchodky a ich rozdeľovanie
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 721
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Dôchodok predstavuje tokovú veličinu vyjadrujúcu sumu peňazí, ktorú jednotlivec, resp. domácnosť získa za určité časové obdobie. Dôchodok môže mať rôznu podobu. Môže ísť o mzdu, zisk, rentu, úrok, dividendu, tantiému, ...

Rozdelenie:

1. kritérium prvotného, resp. druhotného rozdelenia dôchodkov

Prvotné – pracovné dôchodky
Druhotné – transferové platby

2. kritérium zdanenia

Osobné – príjemca ho nemôže plne využívať na uspokojovanie svojich potrieb, pretože ešte nepodlieha zdaneniu
Disponibilný – predstavuje osobný dôchodok po zdanení

3. kritérium zohľadňujúce zmeny cenovej hladiny

Nominálny – predstavuje dôchodok v peňažnom vyjadrení
Reálny – prestavuje nominálny dôchodok upravený v dôsledku zmien cenovej hladiny

4. kritérium súladu so zákonodarstvom krajiny legálne a nelegálne

5. kritérium časového aspektu

Absolútny – prestavuje bežný dôchodok
Relatívny – predstavuje dôchodok zohľadňujúci nielen bežný dôchodok, ale aj minulé dôchodky
Permanentný – sa určuje na základe priemerného bežného dôchodku a očakávaného budúceho dôchodku

Rozdeľovanie dôchodkov

Trhové činitele

Dôchodok má byť plne determinovaný trhovým mechanizmom a všetkými národnosťami trhového mechanizmu.

Netrhové činitele

Úzku koreláciu medzi dôchodkom a vekom, ako aj dôchodkom a potrebou podľa veku, zachycuje teória životného cyklu, ktorú sformuloval R. F. Harrod. Ľudia sa pri výbere svojho povolania vlastne rozhodujú o celoživotnom profile svojich dôchodkov. Jednotlivé činiteľe ovplyvňujú veľkosť dôchodku v smere jeho zvýšenia, resp. zníženia. Veľkosť dôchodku podmieňuje zasa životnú úroveň. Životná úroveň predstavuje stupeň uspokojovania životných potrieb, tj. hmotných a duchovných potrieb občanov, ako aj podmienky, v ktorých sa tieto potreby realizujú.

Funkčná a osobná distribúcia dôchodkov

Výrobné faktory, ktoré sa zúčastňujú na procese výroby a poskytujú výrobné služby, získavajú určitý dôchodok. Veľkosť dôchodku je podmienená vzájomným vzťahom ponuky a dopytu po výrobnom faktore. Ak skúmame dôchodky z pohľadu vlastníkov výrobných faktorov, hovoríme o funkčnej distribúcii dôchodkov.

Osobná distribúcia dôchodkov umožňuje zachytiť rozdeľovanie dôchodkov medzi jednotlivými domácnosťami. Grafické znázornenie diferenciácie dôchodkov odráža Lorenzová krivka.

Transférové dochodky – ide o také platbyštátu jednotlivcom, za ktoré štát nezískava žiadnu protihodnotu (podpory v nezamestnanosti, invalidné dochodky, rozne formy sociálnych dávok).
Pracovné dochodky – dochodky vyplácané za vlastníctvo a využívanie ľudského kapitálu.
Základné dochodky – mzda, zisk, renta, úrok.
Odvodené dochodky – dividenda, tantiéma, bónus.
Osobný dochodok – dochodok, ktorý príjemca nemože plne využívať k uspokojovaniu svojich potrieb, pretože podlieha zdaneniu.
Disponibilný dochodok – osobný dochodok znížený o dane.
Nominálny dochodok – dochodok v peňažnom vyjadrení.
Reálny dochodok – nominálny dochodok upravený o mieru inflácie.
Absolútny dochodok – bežný dochodok, ktorý sa vynakladá na spotrebu v bežnom roku.
Relatívny dochodok – dochodok, ktorý zodpovedá úrovní, na ktorú si ľudia navykli a preto, ak sa zníži bežný dochodok, siahajú na úspory, a naopak ak sa zvýši, rozšíria svoje úspory.
Permanentný dochodok – hypotetická konštantná úroveň dochodku, pozostáva z permanentnej a prechodnej zložky, ak sa prechodná zložka zmení na permanetnú ovplyvní spotrebu, t.j. prechodná zložka rozširuje úspory.
Legálny dochodok – dochodok získaný v súlade so zákonodárstvom danej krajiny.
Nelegálny dochodok – dochodok z tieňovej eknomiky. Dôchodok je ovplyvnený: trhovými a netrhovými (začiatočné rozdelenie majetku, vrodené alebo získané schopnosti, výkonnosť, mobilita, tvorivosť, adaptabilita, kvalifikácia, diskriminácia, šťastie, vek, konexie) činiteľmi.

Giniho koeficient - pomer medzi obsahom plochy, ktorá je ohraničená krivkou rovnomerného rozdelenia dôchodková obsahom celej plochy. Ak sa Lorenzova krivka skutočného rozdelenia dôchodkov prekrýva s krivkou rovnomerného rozdelenia dôchodkov, potom sa index rovná nule. Naopak, so zväčšovaním plochy pod krivkou rovnomerného rozdelenia rastie hodnota koeficientu. Čim viac sa koeficient blíži k 1 tým nerovnomernejšie je rozdelenie dôchodkov v spoločnosti.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.