Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Právne inštitúty (zmluvy) na zabezpečenie pohľadávok veriteľa

Zaistenie – posilnenie alebo zlepšenie postavenia veriteľa, resp. jeho istoty, že pohľadávka bude uspokojená

zaisťovacie záväzky majú 2 charakteristické znaky:

- akcesorickosť- pristupujú k hlavnému záväzku dlžníka ako vedľajšie, závisia od jeho platnosti, obsahu a trvaní, zanikajú spolu s ním
- subsidiarita- možnosť dosiahnuť uspokojenie zo zaistenia keď neplní dlžník

Funkcie

- zaisťovacia (preventívna)- má podnietiť dlžníka, aby riadne a včas plnil
- uhradzovacia- umožňuje uspokojenie veriteľa, ak dlžník nesplní

Druhy zaistenia podľa osoby, ktorá zaistenie poskytuje:

- dlžník môže zaistiť pohľadávku - zmluvnou pokutou
- uznaním záväzku
- dohodou o zrážkach 20 mzdy
- zaisťovacím prevodom práva
- len iná osoba než dlžník - ručenie
- bank. záruka
- dlžník aj iná osoba - záložné právo
- zaisťovacie postúpenie pohľadávky
- len veriteľ - záložné právo

Neakcesorické inštitúty

- len iná osoba - pristúpenie k záväzku
- otvorenie akreditívu
- veriteľ - uplatniť výhradu vlastníckeho práva

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk