Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prihláška pohľadávky, forma, účinky, zoznam prihlášok

Ak sa vyhlási konkurz, takáto informácia sa musí zverejniť v Obchodnom vestníku. Veriteľ v takomto prípade musí v lehote 45 dní podať prihlášku do konkurzného konania. Prihláška sa podáva na stanovených formulároch na prihlasovanie pohľadávok, kde sa uvádza aj zabezpečenie pohľadávky. Prihlášky sa podávajú v troch exemplároch, jedno vyhotovenie pre Okresný súd, dve pre správcu konkurznej podstaty. Ak má veriteľ voči úpadcovi viacero pohľadávok, každá sa musí prihlásiť osobitne.

Oddelený veriteľ má záložné právo na zábezpeke patriacej úpadcovi. Má právo byť uspokojený len z tohto majetku, podáva si prihlášku.

Po uplynutí lehoty 45 dní správca konkurznej podstaty urobí zoznam prihlášok, tento je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.

Pohľadávka môže byť zistená alebo popretá, a táto informácia sa nachádza v zozname prihlášok. Zistená pohľadávka je uznaná v súlade s účtovníctvom. Popretá pohľadávka je taká, ktorá nebola uznaná, a to sčasti alebo úplne. Je možné do 30 dní žalovať správcu o platnosť pohľadávky. Správca môže poprieť oddelenie pohľadávky, vtedy sa žaluje poradie pohľadávky.

Po vydaní zoznamu prihlášok správca môže speňažovať majetok. Speňažovanie sa môže uskutočniť vo verejnej obchodnej súťaži, možno poveriť predajom majetku dražobníka, obchodníka s CP, správca môže sám zorganizovať dražbu, predať majetok iným vhodným spôsobom, hlavne transparentne (napr. ak majetok rýchlo podlieha skaze, alebo je živý, napr. dobytok).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk