Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode - mena peňažného záväzku, prepočet mien

MENA PEŇAŽNÉHO ZÁVÄZKU

Dlžník je povinný splniť svoj peňažný záväzok v mene, v ktorej sa peňažný záväzok dojednal. Pri pochybnostiach je povinný v tej istej mene nahradiť škodu, na ktorú je zaviazaný pri porušení zmluvy alebo zániku záväzku. Ak právne predpisy daného štátu mu v tom zabraňujú, môže platiť aj v inej mene.

§ 732 Mena peňažného záväzku

(1) Dlžník je povinný splniť svoj peňažný záväzok v mene, v ktorej sa peňažný záväzok dojednal. Pri pochybnostiach je povinný v tej istej mene nahradiť škodu, na ktorú je zaviazaný pri porušení zmluvy alebo zániku záväzku.

(2) Ak právne predpisy štátu, na ktorého území má dlžník sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, alebo iné rozhodné právne predpisy bránia plateniu v mene uvedenej v odseku 1, je dlžník povinný nahradiť škodu, ktorá veriteľovi vznikla platením v inej mene.

PREPOČET MIEN

Ak je peňažné plnenie dojednané s veriteľom v inej mene, je pre prepočet rozhodujúci stredný kurz medzi oboma menami, ktorý je platný v čase peňažného plnenia v určenom mieste, ináč v mieste alebo sídle veriteľa.

§ 733 Prepočet mien

Ak je peňažné plnenie dojednané stranami v určitej mene a dlžník podľa zmluvy uzavretej s veriteľom alebo podľa medzinárodnej zmluvy alebo inej právnej úpravy má svoj záväzok plniť v inej mene, je pre menový prepočet rozhodujúci stredný kurz medzi oboma menami platný v čase, keď sa poskytuje peňažné plnenie v mieste určenom v zmluve, inak v mieste, kde má veriteľ svoje sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk