referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Nedeľa, 20. októbra 2019
Obežný majetok, kolobeh obežného majetku
Dátum pridania: 08.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: konifero
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 795
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
Základňou každého podniku je majetok. Majetok je tvorený výrobnými priestormi, kanceláriami, strojným a kancelárskym vybavením, finančnými prostriedkami, znalosťami o výrobe, resp. o službách, ktoré firma poskytuje.

Majetok firmy - sú všetky veci, hmotné i nehmotné, ktoré firma vlastní, t.j. má k nim vlastnícke práva. Základné delenie majetku je na majetok investičný a obežný.

Investičný majetok slúži podniku viac rokov a obstaráva sa zo zisku alebo z úverov, ktoré firma získava z bánk. Nákup investičného majetku je investičná činnosť.

Obežný majetok (obežné aktíva) má krátkodobú jednorázovú spotrebu, slúži podniku na prevádzku, t.j. na priamu výrobu či realizáciu služieb. Má svoju hmotnú a nehmotnú zložku.

Hmotný obežný majetok je vlastníctvo hmotných vecí, ktorých cena je do 10.000 Sk a doba používania do 1 roka. Hmotný obežný majetok sú zásoby. Zásoby podniku v peňažnej podobe vchádzajú do hodnoty výrobku či služby naraz. Členia sa na tieto skupiny:

- skladovaný materiál,
- nedokončená výroba,
- polotovary,
- výrobky vlastnej výroby,
- skladovaný tovar.

Nehmotný obežný majetok v podniku tvoria najmä peniaze a penaýné ekvivalenty (kolky, známky, stravné lístky). Súčasťou obežného majetku sú aj krátkodobé cenné papiere a nehmotný obežný majetok, ktorého cena je do 20.000 Sk a doba používania kratšia ako 1 rok. Štruktúra nehmotného obežného majetku je:

- peniaze a penažné ekvivalenty v pokladnici,
- peniaze na účte,
- pohľadávky,
- zmenky,
- pokladničné poukážky,
- depozitné certifikáty,
- receptúry, softvér, oceniteľné práva, atď.

Štruktúra obežného majetku vypovedá aj o platobnej pohotovosti podniku. Platobná pohotovosť podniku je jeho pripravenosť v reálnom čase splatiť platné záväzky (dlhy). Ak má podnik väčšiu časť obežného majetku uloženú v zásobách, klesá jeho platobná pohotovosť. Ak je však uložená v peniazoch, rastie jeho platobná pohotovosť.

Okrem iného, obežný majetok možno rozdeliť do nasledujúcich skupín:

1. Zásoby sa delia:

- zásoby nedokončených výrobkov (medziproduktov) a vlastných hotových výrobkov;
- zásoby tovaru na predaj;
- materiál - základný materiál, resp. súčasti, z ktorých sa vyrábajú výrobky firmy, pohonné hmoty, mazadlá, náterové hmoty, obaly, návratné obaly s cenou do 10.000 Sk a dobou použiteľnosti do 1 roka.

2. Krátkodobý finančný majetok je taký majetok finančného charakteru, ktorý je vysoko likvidný (možno ho rýchlo premeniť na peniaze, alebo ním platit) a sú to predovšetkým:

- peniaze v pokladni a šeky;
- peniaze na bežnom účte podniku, peniaze na vkladovom a devízovom účte;
- ceniny (kolky, poštové známky a pod.);
- majetkové cenné papiere, ktoré sú v držbe podniku krátkodobo (do roka);
- úverové cenné papiere, ktoré sú ľahko obchodovateľné (možno ich rýchlo predať a získať tak hotové peniaze)
- dlhopisy, obligácie, zmenky, pokladničné poukážky.

3. Pohľadávky na odberateľov, poskytnuté preddavky a iné pohľadávky na daňové orgány (napr. nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty), pohľadávky na vrátenie omylom zaplatených súm.

Kolobehom obežného majetku rozumieme proces premeny, pri ktorom jeho jednotlivé prvky, resp. celé skupiny prvkov obežného majetku prechádzajú jednotlivými fázami vo sfére výroby a vo sfére obehu a znovu sa vracajú do východiskovej fázy. Prvá fáza kolobehu sa začína vo sfére obehu, kde sa nachádza obežný majetok vo forme finančných prostriedkov. V druhej fáze sa financčné prostriedky menia na výrobné zásoby a tým sa kolobeh premiestňuje do sféry výroby. Vo výrobnej sfére sa výrobné zásoby postupne trasformujú na nedokončenú výrobu. Dokončením výroby vznikajú hotové výyrobky. Tieto potom zo sféry výroby po výstupnej technickej kontrole prechádzajú na sklad hotových výrobkov, t.j. do sféry obehu a postupne sa predávajú. Znovu sa teda premieňajú na finančné prostriedky. Proces neustále sa opakovaného a súčasne prebiehajúceho kolobehu obežného majetku nazývame obratom obežného majetku.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje:
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.