Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Spotreba, úspory, investície domácnosti v EÚ

ÚVOD

Pripravil som si referát na tému spotreba, úspory, investície domácnosti v EÚ. Účelom môjho referátu bolo priblížiť domácnosti v EÚ a ich vynakladanie s finančnými prostriedkami. Rozdelil som ho na dve časti, kde v prvej časti sa venujem rozdeleniu rodín a v druhej som sa zameral na spotrebu, úspory a investície el. energie vo vybraných štátoch EÚ.

SPOTREBA, ÚSPORY, INVESTÍCIE DOMÁCNOSTI V EÚ

Z hľadiska nákupného chovania rodín /domácností/ môžeme pozorovať značné rozdiely, tie sú spôsobené najmä:

-počtom osôb v domácnosti,
-finančnými príjmami domácnosti,
-vekovou štruktúrou osôb v domácnosti.

Je známe, že predaj istého druhu tovaru (napríklad: sortiment domácich spotrebičov) je priamo úmerný počtu domácností. Napríklad chladničku a pračku, prípadne televízor, nájdeme vo väčšine domácností, ide o tovar dlhodobej spotreby. Oproti tomu iné tovary a služby nakupované domácnosťami, spravidla krátkodobého spotrebného charakteru, nevídame pri nákupnom správaní všetkých domácností. Tieto rozdiely pozorujeme medzi rôznymi tipmi domácností.

Medzi základné tipy domácnosti sa zaraďujú:
-slobodní,
-úplná rodina (dvaja rodičia a dieťa, či deti),
-neúplná rodina (rozvedení, vdovci).


Domácnosti slobodných

Túto skupinu môžeme rozdeliť na dve menšie podskupiny kde prvá sú mladí, t.j. osoby zhruba do tridsať rokov veku a druhá sú ľudia starší, pokročilého veku. V týchto domácnostiach je známa individualita s akou utrácajú peniaze, ale každá časť odlišne. Z podskupiny mladších zreteľná väčšina investuje do oblečenia (i dosť drahého), často vynakladajú nemalé prostriedky na technické novinky a taktiež cestujú ako do zahraničia tak i po svojej krajine. Medzi ďalšie investície patrí športové vyžitie, kino, rôzne koncerty, a pod., skrátka aktívne trávenie voľného času. Druhá skupina je reprezentovaná osobami dobre zabezpečenými, ktorí investujú do nákladnejších záležitostí, ako sú autá, nehnuteľnosti, nábytok. Títo ľudia si zaplatia i kvalitnejšiu značku, pretože na to skrátka majú. Z oblasti aktívneho trávenia voľného času je to návšteva kvalitných reštaurácii, prípadne divadla. Z tohto konania môžeme usúdiť, že na staršie osoby z tejto skupiny zapôsobí najmä osobný predaj a jednanie na úrovni, pretože sú konzervatívnejší. Na mladých naopak platia masívne kampane zamerané na image, ktoré sú šírené pomocou masmédií.


Domácnosti rodín

Táto skupina je najpočetnejšia z celkového množstva domácností. Rodiny sa dajú rozdeliť z hľadiska nákupného chovania na:

-rodiny bezdetné,
-rodiny s malými deťmi,

Rodiny bezdetné sa dajú ešte rozdeliť na :
-novomanželov,
-bezdetné rodiny v priemernom veku.

Z hľadiska nákupného chovania je nutné takéto členenie, pretože každá podskupina má svoje špecifiká a charakteristiky, ktoré ovplyvňujú jej nákupné zvyklosti.

Novomanželia rodinu najprv zakladajú, a preto nie sú v nijak zvlášť dobrej finančnej situácii, i keď nákupné chovanie týchto ľudí je v mnohých smeroch (zo začiatku určite) podobnej skupine mladých slobodných. Kupujú tovar dlhodobej spotreby (domáce spotrebiče, t.j. vybavenie domácnosti) ale nie príliš drahé a venujú peniaze aj na voľný čas a oblečenie. Viac menej na nich pôsobí rovnaká reklama ako na mladých, ale tá musí byť mierená na oboch partnerov, pretože o nákupe už rozhodujú obidvaja.
Bezdetný pár v priemernom veku je dobre zabezpečená domácnosť (nemusí investovať mnoho prostriedkov do spotrebičov a pod.), pretože je dostatočne vybavená a priebežne modernizovaná. Preto si môžu dovoliť kvalitnejší tovar, nákladnejšie zahranične zájazdy. Ľudia z tejto kategórii kladú dôraz na kvalitu tovaru a služieb, sú konzervatívnejší, nepodliehajú novým trendom.

Rodiny s malými deťmi sú často v komplikovanej finančnej situácii a preto využívajú pôžičky, či spotrebiteľské úvery. Investujú prostriedky na predmety dlhodobejšej spotreby. Ďalšia nemalá časť prostriedkov je vynakladaná na malé deti, napríklad len na detské plienky približne 2000 - 2500 Sk za mesiac. Šetrenie peňazí je preto oprávnene na mieste a tak tieto rodiny kupujú výhodnejšie veľké resp. rodinné balenia. Preto reklama, aby bola čo najúspešnejšia mala by byť mierená skôr na ženskú časť rodiny, pretože v tomto štádiu je to práve mama kto rozhoduje najviac a najčastejšie.

Rodiny s väčšími deťmi už nie sú tak finančne zaťažené, čo je to spôsobené tým, že žena v tejto fáze rodinného spolužitia už pracuje, respektíve pracujú obaja rodičia (na materskej totiž môže byť aj muž) a preto je prísun finančných prostriedkov do domácnosti o niečo bohatší. V tejto dobe rodina nakupuje nové spotrebiče, automobil, dochádza k priebežnej modernizácií domácnosti. Rozhodovanie je už pri nákupoch ovplyvňované všetkými členmi domácnosti a preto vhodný reklamný priestor je opäť v masmédiách, prípadne pôsobenie priamym marketingom.


Domácností neúplných rodín

Aj táto skupina má svoje podskupiny:
•domácnosti založené na voľnom partnerskom zväzku,
•dôchodcovia, vdovci.

Špecifickou množinou nakupujúcich sú domácnosti druh/družka, čiže zjednodušene povedané domácnosti založené na voľnom partnerskom zväzku. Táto domácnosť zväčša kupuje lacnejšie vybavenie a často sa o nákupe neradia, chovajú sa individuálne. Vhodným reklamným prostriedkom je televízia. Cielené predajné kampane sú v tomto prípade zameriavané skôr na individuality ako na domácnosť ako celok.

Domácnosti zložené zo starších osôb sú samostatnou množinou nakupujúcich. Pokiaľ osoby v dôchodku ešte vykonávajú vedľajšiu činnosť je ich finančná situácia prevažne dobrá. Podporujú svoje deti, často nakupujú darčeky. Majú sklon k cestovaniu a nákupu kvalitnejších potravín. Osoby v tejto kategórii sú sporivý. U dôchodcov odkázaných len na vlastní dôchodok dochádza k poklesu životnej úrovne. Pri výbere tovaru rozhoduje cena a kupujú si veci dennej spotreby. Spotrebiče a iné zariadenia nakupujú zriedka, len vtedy, ak je to nutné. Kupujú len malé balenia. Často investujú do liekov. Ovplyvniteľnosť reklamy je zanedbateľná práve kvôli komplikovanej finančnej situácii.SPOTREBA, ÚSPORA, INVESTÍCIA ELEKTRICKEJ ENERGIE V EÚ

Domácnosti dávajú na bývanie, elektrinu, vodu a plyn asi štvrtinu zo svojich príjmov. V EÚ míňajú ľudia na stravu a na nealkoholické nápoje desatinu svojich výdavkov. Toto sú dva reálne fakty, ktoré tvoria nákupné správanie obyvateľov v Európskej únii.

Celková spotreba elektrickej energie v Európskej únii rástla, a to i napriek opatreniam, ktoré členské krajiny prijali za účelom zníženia jej spotreby a ním spojeným obmedzením vypúšťania emisií oxidu uhličitého do ovzdušia. Vyplýva to zo správy, ktorú vypracovalo výskumné stredisko Joint Research Centre (JRC) pre Európsku komisiu. Komisia na svojej internetovej stránke ďalej informuje, že spotreba elektrickej energie v sektore domácností stúpla v rokoch 1999 až 2004 mierou podobnou celkovému rastu hrubého domáceho produktu v 25 krajinách EÚ, ktorý predstavoval 10,8 percenta. Správa ďalej uvádza, že spotreba elektriny vzrástla v sektore služieb o 15,8 percenta a spotreba priemyselného odvetvia sa v sledovanom období zvýšila o 9,5 percenta.
V roku 2004 spotrebovala jedna domácnosť v rámci 25-člennej EÚ v priemere 4 098 kilowatthodín (kWh) elektrickej energie. Podľa JRC pritom môže každá domácnosť ušetriť v priemere až 800 kWh ročne, čo predstavuje približne 20 percent z celkovej spotreby, a to výmenou súčasných elektrických spotrebičov za nové, šetrnejšie.
Krajiny EÚ sa v novembri minulého roka zaviazali, že do roku 2020 znížia celkovú spotrebu elektrickej energie o 20 percent. Narastajúci dopyt po elektrine je v členských štátoch únie spôsobený niekoľkými faktormi. Jedným z nich je široké používanie tradičných domácich spotrebičov ako sú umývačky riadov, osviežovače vzduchu a osobné počítače, ako aj uvedenie na trh novej spotrebnej elektroniky a informačných a telekomunikačných zariadení ako sú DVD prehrávače, širokopásmové vybavenie a bezdrôtové telefóny. Ďalšími faktormi je zvýšený počet kombinovaných spotrebičov a všeobecný nárast rodinných domov a bytov. Ďalším z podstatnejších zistení je však fakt, že oblasti s najväčšou elektrickou spotrebou ju môžu veľmi ľahko znížiť. Veľa domácnosti totiž namiesto toho, aby svoj starý energeticky náročný spotrebič vymenili za novší šetrnejší, ho len premiestnia do inej časti domu.

Vypuklým príkladom sú staré žiarovky, ktoré premieňajú takmer 95 percent energie na stratové teplo a zbytočne tak míňajú energiu. Niektoré svetové vlády už presadzujú vyradenie žiaroviek z trhu, pričom JRC poznamenalo, že toto opatrenie by zvýšilo úsporu aj v Európe. Výskumné stredisko odporúča hlavne úsporné technológie ako sú kompaktné žiarivky a LED žiarovky.

Prečo spotreba rastie?

Tu uvádzam 8 dôvodov, prečo spotreba elektrickej energie bude rasť, a nie klesať:

Vyšší životný štandard znamená lepšie vybavenie domácností, nové, výkonnejšie prístroje a zariadenia, ktoré majú vyššiu spotrebu energie oproti pôvodným prístrojom. Lepšie byty, domy, bazény, letecké dovolenky, atď.,

Vyššia aktivita priemyslu súvisí s predchádzajúcim bodom. Toto zariadenie, väčšie, nové byty, domy, to všetko sa musí niekde vyrobiť a spotrebuje sa na to veľké množstvo energie,

Zvyšovanie bezpečnostných štandardov znamená robustné automobily (vyššiu hmotnosť, odolnejšie materiály), záložné zdroje pre výpočtovú techniku, zdvojené linky, obvody, osvetlené diaľnice, výstražné svetlá na prejazdoch, a pod.. Opäť okrem vlastnej spotreby (ktorá nemusí byť zase tak príliš veľká) tieto veci musíme niekde vyrobiť,

Rozšírenie ITC technológií. Stále je veľký priestor pre rozširovanie sietí (bezdrôtových i klasických), klasické informačné tabule sú nahradzované digitálnymi, platenie peniazmi platením elektronickými kartami, atď.,

Zvyšujúca sa doprava. Rozvoj ekologickej hromadnej dopravy, predovšetkým železničnej (elektrifikácia nových úsekov), rozširovanie metra, trolejbusových liniek. Zvyšujúca sa rýchlosť týchto prostriedkov (vlakov) prináša zvýšenú spotrebu,
Substitúcia iných energií. Elektrická energia môže nahradiť a bude nahradzovať zemný plyn, uhlie (k vareniu, vykurovaniu), ropu (doprava, viď. predchádzajúci bod),

Ekologické projekty. Sanácia starých ekologických záťaží, modernizácia nevyhovujúcich prevádzok, presun kamiónov na železnici, výstavba cestných a diaľničných obchvatov, výstavba tunelov... To všetko je energeticky vysoko náročné,

Vyššie hygienické a zdravotné štandardy. Vplyvom dramaticky sprísnených noriem v potravinárstve a v zdravotníctve veľmi razantne narastá spotreba el. energie (a iných energií). Obzvlášť na chladenie a mrazenie, v zdravotníctve na sterilizáciu a klimatizáciu. Napr. nové operačné sály majú o 35 - 40 % vyššiu spotrebu elektrickej energie, než pôvodné. Medzi ďalšie príklady môže patriť kratšia doba skladovania výrobkov (reštaurácie, obchody), výrobky namiesto konzumácie sa musia likvidovať a vyrábať nové - toto nutné "plytvanie" prináša ďalšie energetické nároky. Taktiež prípady BSE, "vtáčej chrípky", SARS, kedy sú likvidované i celé stáda zvierat.


ZÁVER

Spotreba elektrickej energie bude i naďalej rásť, slovom klasika: "Nemusí sa nám to páčiť, môžeme proti tomu protestovať, ale to je asi to jediné, čo proti tomu môžeme robiť!". Nepodliehajme preto "chimére úspor". Určite, mnoho vecí sa dá optimalizovať, vyplatí sa zatepľovať objekty, kupovať úsporné žiarivky, či chladničky s nízkou spotrebou. Len asi blázon by zbytočne plytval, keď môže ušetriť. Rôzne informačne kampane, ako šetriť energiami alebo i daňové zvýhodnenia, poprípade pôžičky na zateplenie domov, môžu mať zmysel. Ale je naivné myslieť si, že tým naša spotreba nejako výrazne poklesne. Môžeme však dbať na to, aby naša spotreba mala čo najmenší vplyv na životné prostredie. V tom prípade je jadrová energetika najlepšou voľbou k životnému prostrediu i pre našu ekonomiku!

Zdroje:
- europa.eu/index_sk.htm
- ekonomika.sme.sk/
- ekonomika.etrend.sk/europska-unia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk