referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Filip
Piatok, 23. augusta 2019
Verejná obchodná spoločnosť
Dátum pridania: 29.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pdanno
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 513
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
(Obchodný zákonník - Zákon č. 513/1991 Zb. § 76 - § 92)

§ 76 Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom.

Úvod

Verejná obchodná spoločnosť predstavuje druh personálnej spoločnosti – jednotliví účastníci sa bezprostredne zúčastňujú na podnikateľskej činnosti a sú nositeľmi práv a povinností. Osobitné orgány riadenia nie sú vytvorené – všetci spoločníci sú členmi všetkých orgánov spoločnosti a majú právo konať v mene spoločnosti. Zákonne je vymedzený iba minimálny počet spoločníkov. Ručenie za záväzky je neobmedzené.

Založenie spoločnosti

-Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti a musí byť podpísaný všetkými spoločníkmi s priložením spoločenskej zmluvy.
-Ak pri založení obchodnej spoločnosti nie je výslovne určené, že sa zakladá na dobu určitú, platí, že bola založená na dobu neurčitú.
-Minimálny počet zakladateľov je stanovený zákonom na dvoch, ktorí za záväzky ručia spoločne a nerozdielne, celým svojím majetkom.

-Pri zápise spoločnosti do obchodného registra nie je predpísaná povinnosť splatiť minimálnu výšku základného imania. Najdôležitejším dokumentom je spoločenská zmluva. Je to dokument, podľa ktorého spoločnosť funguje, určuje práva a povinnosti spoločníkov a mala by riešiť možné problémy medzi spoločníkmi. Právne minimum, t.j. ustanovenia, ktoré musí každá spoločenská zmluva obsahovať sú stanovené zákonom.

-V spolčenskej zmluve musí byť uvedené:

1.Obchodné meno a sídlo spoločnosti – obchodné meno musí obsahovať označenie “verejná obchodná spoločnosť ” alebo “v. o. s.”, prípadne “a spol.”, keď v označení figuruje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov
2.Určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby, alebo mena a bydliska fyzickej osoby
3.Predmet podnikania spoločnosti

Aby spoločnosť úspešne fungovala, je dôležité uviesť aj ďalšie pravidlá:

-Náležitosti ohľadom vkladov
-Predkúpne právo
-Stanovenie štatutárneho orgánu
-Deľba zisku
-Deľba likvidačného zostatku
-Podmienky pristúpenia ďalšieho spoločníka
-Podmienky vystúpenia zo spoločnosti
-Zákaz konkurencie
-...

§ 79 Práva a povinnosti spoločníkov

Práva a povinnosti spoločníkov sa riadia spoločenskou zmluvou. Na jej zmenu je potrebný súhlas všetkých spoločníkov, ak tento zákon alebo spoločenská zmluva neustanovuje inak.

Majetkom spoločnosti sa stávajú vklady peňažné a nepeňažné - musia byť ohodnotené znalcom. Spoločník má povinnosť splatiť svoj vklad v lehote dohodnutej spoločenskou zmluvou, inak bez odkladu po vzniku spoločnosti. V prípade onskorenej platby peňažného vkladu vzniká povinnosť platiť úrok 20% z dlžnej sumy (ak nie je v spoločenskej zmluve určené inak).

Na obchodné vedenie spoločnosti je oprávnený každý spoločník v rámci dohodnutých zásad( § 81). Štatutárnym orgánom sú podľa Obchodného zákonníka všetci spoločníci, čo pri väčšom počte spoločníkov môže robiť problémy pri zosúlaďovaní jednotlivých krokov. Obchodným vedením spoločnosti sčasti alebo úplne môže byť spoločníkmi poverený jeden alebo viacero spoločníkov, ostatný spoločníci oprávnenie v tomto rozsahu strácajú, prípadne si zvolia prokuristu – osobu mimo spoločnosti. Poverený spoločník je povinný riadiť sa rozhodnutím spoločníkov robeným väčšinou hlasov a na požiadanie informovať ostatných spoločníkov o všetkých záležitostiach spoločnosti. Každý spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti. Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, má každý spoločník jeden hlas.

§ 82 Zisk a strata

Zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov rovným dielom. Stratu zistenú ročnou účtovnou závierkou znášajú spoločníci rovným dielom. Zisk sa vo v. o. s. ako celok nezdaňuje. Vzhľadom na možné rozdielne výšky vkladov do spoločnosti a rôznu výšku súkromného majetku, ktorým spoločníci ručia, sa odporúča, aby si určili vlastný kľúč delenia zisku (delenie zakotviť do spoločenskej zmluvy). Delenie zisku môže byť stanovené:

•Podľa výšky splatených vkladov
•Podľa váhy ručenia voči tretím osobám, kde sa do hodnoty majetku slúžiacemu ako základ pre výpočet podielu na zisku berie do úvahy nielen vklad, ale aj hodnota privátneho majetku

Rovnako je vhodné, aby si spoločníci dohodli aj spôsob delenia straty.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.