referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Pondelok, 16. mája 2022
Tovaroznalectvo a podnikanie
Dátum pridania: 30.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kajka27
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 916
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 20m 40s
Pomalé čítanie: 31m 0s
 

Tovaroznalectvo – vývoj a vzťah k iným rezortným odvetviam

Tovaroznalectvo:

- náuka o tovare, zaoberá sa poznatkami o úžitkovej hodnote, úžitkovosti a kvalite.
- Rozdeľuje sa:

- všeobecne
- špeciálne

Všeobecne

Študuje javy a vzájomné súvislosti, zákonitosti, ktoré vyplývajú na vznik úžitkovej hodnoty, úžitkovosti a kvality. Zaoberá sa nie len kritériami, podľa ktorých sa posudzuje kvalita T (metódami skúšania, hodnoteniami T), ale aj:

-metódami tvorby úžitkových hodnôt (suroviny, materiály),
-metódami ich udržiavanie v oblasti obehu (skladovanie, ošetrovanie T),
-skúšaním a posudzovaním úžitkových vlastností.
-Venuje sa klasifikácii T.

Špeciálne:

Zaoberá sa aplikáciou poznatkov všeobecného tovaroznalectva na tovarové triedy, skupiny, podskupina a druhy.

Tovaroznalectvo nadväzuje na celý rad vedeckých disciplín:

FILOZOFIA - poskytuje zákonitosti vzťahov a súvislostí týkajúcich sa T a ich hodnoty.

TOVAR A EKONOMIKA - Obchodná činnosť vo vnútornom a zahraničnom obchode, vyžaduje si poznanie princípov. Ekonóm musí mať znalosti o nakupovaných a predávaných T, o závadách skladovania, balenia, značkovanie, ošetrovanie T, musí mať vedomosti o prieskume trhu a cenovej politike. Tovaroznalectvo vyžaduje ovládanie právnych noriem, ochranu výrobkov, spotrebiteľa, vzťahov medzi výrobcami a odberateľmi.

PSYCHOLÓGIA - odovzdáva súhrn praktických psychologických poznatkov, ktorých využitie pomáha vo sfére budovania vzťahov so zákazníkmi.

SOCIOLÓGIA – umožňuje orientáciou o postojoch spotrebiteľov k danému výrobku alebo službe (ankety, dotazníky...)

PRÍRODNÉ A TECHNICKÉ DISCIPLÍNY – dávajú tovaroznalecke podklady na hodnotenie a určenie vlastností T

- fyzika – pevnosť, pružnosť, tepelné, magnetické, elektrické, optické vlastnosti
- chémia – účinnosť rôznych vonkajších vplyvov na vlastnosti T (vlhkosť, produkty rozkladu)
- biológia – konzervačné metódy, ošetrovanie T
- ekonomická geografia – suroviny, zdroje, odbytové oblasti
- technické vedy – technická normalizácia

Triedenie tovaru

Klasifikácia produkcie:

- je číselné označenie výrobkov, tovaru a služieb
- je záväzná pre štatistické zisťovanie v Slovenskej republike ale aj na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov od roku 1996
- nahradili sa ňou predchádzajúce jednotlivé klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov:

-výrobkov lesníctva, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva (jf JKVPLVH)
-výkonov (JKV)
-priemyselných prác výrobnej povahy (JKPPVP)
-klasifikácia stavebných objektov a stav. Prac výrobnej povahy (JKSO)

Klasifikáciu produkcie vydal štatistický úrad SR ako samostatnú publikáciu. Predmetom klasifikácie produkcie sú predovšetkým výrobky tzn. poľnohospodárske, priemyselné a iné, ktoré sú dodávané odberateľovi a nie rozhodujúce či pre výrobnú alebo nevýrobnú spotrebu, investičnú výstavbu alebo na výnos.

Okrem výrobkov dôležitú časť predmetu klasifikácie tvoria diely priemyselných výrobkov, kompletačné výrobky a príslušenstvo priemyselných výrobkov. Predmetom sú i stavebné práce pri výstavbe nových objektov, pri rekonštrukcii, modernizácii, služby vrátane opráva inštalácií. Klasifikácia produkcie sa každoročne dopĺňa.

V klasifikácii produkcie platí princíp jedného miesta zaradenia výrobku, činnosti alebo práce tzn., že každý výrobok alebo činnosť môže byť uvedená len na jednom mieste klasifikácie bez ohľadu na to, kto a na koľkých miestach to realizuje. Môže mu byť priradené len jediné číselné označenie. Klasifikácia produkcie je vypracovaná na báze európskeho štandardu CPA, ktorá sa pre členská krajiny EÚ stala od roku 1965 záväznou klasifikáciou.

Systém kódovania KP je zhodný s kódovaním CPA. Je to klasifikačný systém skladajúci sa zo 6 hierarchických úrovní.

Pre číselný kód je zavedené toto označenie

XX.XX.XX

Oddiel sekcia(skupina) trieda podtrieda

Základná štruktúra klasifikácie je nasledujúca:

-pôdohospodárska produkcia
-priemyselná produkcia
-stavebníctva
-obchod
-hotelové a reštauračné služby
-doprava a spoje
-peňažníctvo a poisťovníctvo
-služby v oblasti nehnuteľností, prenájmu PC, výskumu a ostatné obchodné služby
-verejná správa a obrana a povinné sociálne zabezpečenie
-školstvo
-zdravotníctvo a soc. starostlivosť
-ostatné verejné a sociálne a osobné služby
-súkromné domácnosti s domácim personálom

Príklady klasifikácie produkcie

01.11.21 – zemiaky
01.11.22 – strukoviny
01 – produkty poľnohospodárskej výroby
11 – obilniny a iné produkty zberu v poľnohospodárstve
21 – zemiaky
22 – strukoviny

Sortiment spotrebného T a jeho členenie

Rozvoj výroby spotrebného T spoločne s rozvojom zahraničného obchodu ovplyvňuje rozsah a množstvo spotrebného tovaru na trhu. Čím vyššia je výroba, tým väčšie množstvo jednotlivých druhov T má celý súbor T, označovaný ako tovarový sortiment.

T sortiment

Predstavuje určitý súbor T zostavených z hľadiska výroby alebo obchodu podľa určitých ustálených charakteristík, ďalej z hľadiska s. použitia, štruktúry rozličných vlastností jednotlivých druhov, výrobkov, cien, rozmerov.... Podľa týchto kritérií sa sortiment spotr. triedi:

-Sortiment potravinárskeho T
-Sortiment priemyselného T

Sortiment po aj priemyselného T sa ďalej rozčleňuje na menšie súbory – tovarové skupiny (skupinový sortiment)

Príklad PO sortimentu:

- chlieb a pečivo
- Mäso a mäsové výrobky

Príklad na PR sortiment:

- dámske a pánske odevy
- elektrické a plynové spotrebiče
- železiarsky tovar

Tieto základné tovarové skupiny sa môžu rozčleniť do menších celkov – tovarových podskupín (dámske odevy, kuchynské spotrebiče) alebo sa môžu zlučovať do väčších celkov – tovarových tried (vrchné odevy, spotrebiče pre domácnosť). Okrem toho sa pri členení sortimentu používajú ďalšie hľadiská a kritériá, podľa ktorých sa tovarový sortiment odborne označuje.

- Jednoduchý sortiment (soľ, cukor, mlieko, zápalky)
- Zložitý sortiment (rádioprijímače, TV, práčky)
- Pridružený sortiment (obuv, ponožky)
- Kombinovaný sortiment ä s viacerých tovarových skupín)

Správne určenie týchto celkov má veľký význam nielen pri dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, ale aj pri správnej organizácii predaja.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.