Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kde je problém?

V rámci vzdelávacích programov JUNIOR ACHIEVEMENT – SLOVENSKO jedným z programov je APLIKOVANÁ EKONÓMIA. Niekoľko žiakov našej triedy sa na menovaný program prihlásilo. Medzi nimi som aj ja. Spolu s mojimi spolužiakmi sme založili študentskú spoločnosť T-REA. Počas činnosti našej študentskej spoločnosti sme sa stretávali s rôznymi problémami, ktoré sme boli nútení riešiť. Niektoré z nich spomeniem.

1. Výber produktu:

Spočiatku naša predstava nebola konkrétna. Chceli sme niečo, o čo bude na trhu záujem. Využili sme brainstorming. Všetky návrhy sme zapisovali na tabuľu. Mnohé z nich sa nám zdali byť zaujímavé a vhodné, ale nie všetky sa dali vyrobiť v podmienkach školy. Keďže sme sa nevedeli dohodnúť museli sme nájsť riešenie. Uvažovali sme podľa čoho si máme výrobok vybrať. Východiskom bolo určenie kritérií, ktoré mal výrobok spĺňať. Dospeli sme k nasledovným, mal by byť:

- nenáročný na výrobu (materiálovo, časovo)
- cenovo prístupný
- aktuálny
- a rozhodne by mal upútať

Zo všetkých nápadov nám zostali dva, ktoré sme neskôr vyrábali: sviečky s vianočným dekórom a dekoráciu na vianočný stôl.
Ukázalo sa, že v procese rozhodovania je potrebné určiť, čo je prioritné a čo nie. Pre nás to boli kritériá, ktoré pomohli vybrať výrobok.

2. Komplikácie pri výrobe:

Výber výrobku sme mali za sebou, nazdávali sme sa, že všetko ďalšie bude prebiehať bez zbytočných komplikácií. Opak bol pravdou. Zistili sme, že:

- nachádzame sa v časovej tiesni, keďže Vianoce sa blížili
- dve vyučovacie hodiny APLIKOVANEJ EKONÓMIE je príliš málo aby sme to stihli
- najväčším problémom bola neochota mnohých pracovníkov urobiť niečo navyše po pracovnej dobe

Rozhodli sme sa, že problém s nedostatkom času vyriešime dohodou o práci nadčas, čiže budeme zostávať niekoľko dní za sebou po vyučovaní v škole. Z toho vyplynulo, že výrobok by sa predražil, keďže zamestnanci majú nárok na mzdu. Aby sme tomu predišli, manažment sa dohodol, že pracovníci, ktorí budú pracovať nadčas, môžu čerpať náhradné voľno, po skončení podnikania.

Z toho vyplynulo, že pre efektívnejšiu činnosť spoločnosti, je potrebné zamestnancov motivovať. Nemusí to byť vždy, len finančná odmena.

3. Konkurencia:

Fakt, je že trh je neustála zmena. Napríklad: zmena v potrebách obyvateľstva a s tým súvisiaci spôsob uspokojovania potrieb a rôzne iné zmeny medzi, ktoré araďujeme aj problém neustáleho prílivu a odlivu konkurencie. A práve konkurencia sa stala jedným z našich problémov. Ak chápeme konkurenciu ako vyrábajúcu jednotku, ktorá premieňa tie isté vstupy na rovnaké výstupy ako poskytujeme my, nie je to celkom tak. Študentské spoločnosti, ktoré sídlia v budove tej istej školy sa tiež považujú za konkurenciu.

Konkurenčné pôsobenie druhej študentskej spoločnosti sme pocítili pri valentínskom predaji: snažili sme sa predať čo najviac a oni samozrejme tiež. Chceli sme byť úspešnejší ako oni.

Z reklamných plagátov sme zistili, že budú predávať len na jednom mieste v budove. Hľadali sme lepšie riešenie. Z hľadiska efektívnosti sme zvolili flexibilnejší spôsob predaja – naše „VALENTÍNSKE PREKVAPENIE“ sme ponúkli všetkým študentom, profesorom a ostatným pracovníkom školy tak, že sme s ponúknutým tovarom prešli celú školu, všetky triedy aj kabinety. A práve týmto spôsobom sme sa stali úspešnejšími – predali sme všetky výrobky.

Táto skúsenosť ma utvrdila v presvedčení, že nestačí výrobok vyrobiť, ale je najmä potrebné ho úspešne predať. To znamená, treba nájsť vhodný spôsob ako zákazníka osloviť, výrobok ponúknuť a v konečnom dôsledku byť úspešný.

Predpokladám, že aj iné študentské spoločnosti sa museli vyrovnať s podobnými ťažkosťami. Určite našli iné a možno efektívnejšie riešenia, každý problém môže mať viacero riešení. Náš postup sa mi v daných podmienkach zdal najvhodnejší. Tak ako v reálnom živote, aj v študentskej spoločnosti by sa konanie jednotlivých pracovníkov malo podriadiť vytýčenému cieľu. Dôležité je preto, aby všetkým záležalo na dobrom výsledku. A práve tento výsledok sme dosiahli tímovou spoluprácou.

Práca v študentskej spoločnosti je v mnohom podobná, ale aj odlišná ako v skutočnej firme. Situácie s ktorými som sa stretla mi aspoň trochu priblížili prácu v podnikateľskom prostredí. Dúfam, že táto skúsenosť mi pomôže v budúcnosti lepšie zvládať rôzne situácie a problémi s ktorými sa budem stretávať.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk