referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Pondelok, 23. mája 2022
Majetok a zdroje krytia
Dátum pridania: 25.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: araseli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 661
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
MAJETOK A ZDROJE KRYTIA

• Majetok podniku – predstavujú prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa, vytvára a vo vlastnom záujme účelne hospodári.


Majetok sa delí:

1) Dlhodobý majetok slúži dlhší čas a používaním sa opotrebúva. Delí sa na:

• Hmotný DM – budovy, stavby, pozemky, stroje, samostatne hnuteľné veci (dopravné prostriedky, inventár), ktorých ocenenie je viac ako 30.000,- a majú funkcie dlhšie ako 1 rok.
• Nehmotný DM – zložky majetku – patenty, licencie, software, goodwill, zriaďovacie výdavky, ktorých ocenenie je viac ako 50.000,- a funkcie dlhšie ako 1 rok.
• Finančné investície – cenné papiere a vklady, dlhopisy s držbou alebo splatnosťou viac ako 1 rok.

2) Krátkodobý majetok je v ustavičnom pohybe a obehu. Delí sa na:

• Zásoby – predstavujú stav skladovaného materiálu, nedokončenej výroby, polovýr. vlast. výroby, výrobkov, tovaru, zvierat.
• Pohľadávky – vyplývajú z obch. vzťahov – pohľadávky voči odberateľom za predané a dosiaľ nezaplatené výrobky a služby.
• Finančný majetok – peňažné prostriedky v hotovosti, na účtoch, v ceninách, šekoch, ..


ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Odpisovanie dlhodobého majetku predstavujú tú časť majetku, ktorá postupne prechádza do hodnoty výrobkov. Dlhodobý majetok sa odpisuje zo vstupnej ceny.

Najčastejšie odpisové metódy sú:

• lineárna – počas celej doby životnosti dlhodobého majetku sa uplatňuje ročná suma odpisov v rovnakej výške
• degresívna – výška odpisov v priebehu doby životnosti sa znižuje
• progresívna – znamená, že efektívnosť využívania dlhodobého majetku sa postupom času zvyšuje.

Pri dlhodobom majetku sa uskutočňujú odpisy:

• Účtovné odpisy – majetok sa odpisuje podľa sadzieb uvedených v odpisovom pláne, ktorý je stanovený interným predpisom.

Možno ho určiť 2 spôsobmi:
a) percentom zo vstupnej ceny
b) podľa merateľného výkonu


• Daňové odpisy – sú určené Zákonom o dani z príjmov. Dlhodobý majetok sa odpisuje zo vstupnej ceny najviac do jej výšky. V 1. roku odpisovania si podnik zatriedi svoj majetok do odpisových skupín.

Daňové odpisy môžu byť:

• Rovnomerný odpis – každý rok sa odpíše rovnaká čiastka.

Postup výpočtu:

1.zaradím majetok do odpisovej skupiny podľa prílohy Zákona o dani z príjmu
2.zistím si odpisovú sadzbu
3. RO = VC * odpisová sadzba

Odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.

• Zrýchlený odpis – v prvých rokoch je väčší odpis, potom je menší.

Postup výpočtu:

1.zaradím majetok do odpisovej skupiny
2.zistím si koeficient pre daňovú odpisovú skupinu
3. RO v 1. roku = (VC) / (koeficient v 1. roku)
RO v ďalších rokoch = (2*ZC) / (koeficient v ďalších rokoch – počet rokov, kedy
bol už majetok odpisovaný)
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Majetok a zdroje krytia SOŠ 2.9845 443 slov
Majetok a zdroje krytia SOŠ 2.9498 781 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.