Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Manažment

Manažment, pojem a podstata manažmentu, začiatky teórie manažmentu - pojem manažment sa začal objavovať v 19 stor. v USA, pretože v súvislosti s priemyselnou revolúciou nastal problém vo vedení podnikov. Manažment vystupuje v 2 pojmových podobách:

1.Funkčná podoba
2.Inštitučná podoba (riadiaci aparát)

- manažment je orientovaný na všetky organizácie
- predstaviteľmi manažmentu boli :

Taylor – vypracoval strojnú časovú štúdiu na základe toho stanovil normy pracovného výkonu čím zároveň zvyšoval produktivitu práce. Nevýhodná bola monotónna práca robotníkov.

Mayo - zohľadnil psychiku ľudí

Fayol – vypracoval teóriu administratívneho riadenia. Tá pozostáva z 5 funkcií: predvídavosť, organizovanie, prikazovanie, koordinovanie a kontrola

Weber – tvorca byrokratického riadenia, presne vymedzil pravidla, kládol dôraz na formálnosť

Ford – zaviedol masovú výrobu automobilov

Baťa - uplatnil prvky z japonského a amer. manažmentu, zriadil samostatné zúčtovateľné jednotky (oddelil výrobu od obchodu)

Hl. známky japonského manažmentu:

- kolektívny spôsob riadenia
- lojalita
- demokratický spôsob riadenia
- deľba práce
- odovzdávanie skúsenosti ostatným

Hl. známky amerického manažmentu:

- direktívny spôsob riadenia
- práca jednotlivca
- prestížnosť
- byrokracia
- dosiahnutie maximálnych ziskov

Hl. známky európskeho manažmentu:

- predstaviteľ Tomáš Baťa
- uplatnil prvky japonského a amer. manažmentu
- znaky: - plánovanie
- zriadil samostatné zúčtovateľné jednotky (oddelil výrobu od obchodu)

Manažérske funkcie

1. Plánovanie:

- najdôležitejšia funkcia manažmentu- vytýčenie určitého cieľu

Plánovanie zahŕňa – vytýčenie cieľov, stanovenie prostriedkov, určenie postupov a spôsobov
Ciele musia byť – vymedzené, merateľné, časovo ohraničené

Vyvrcholeným cieľom môže byť:

A)Prežitie (ide o udržiavanie dlhodobej plat. schopnosti)
B)Rentabilita kapitálu (ide o výnosnosť kapitálu)
C)Rast podielu na trhu

2.Organizovanie:

- umožňuje realizovať plánové úlohy, ktoré sa majú v konkrétnom čase plniť

Organizovanie v manažmente vytvára:

1.Organizáciu (čo, kde ,kedy voliť...)
2.Hierarchické vzťahy (nadriadený, podriadený)
3.Stabilitu (pevnosť)
4.Synergické efekty (doba práce)

3.Vedenie:

-ide o pôsobenie manažérov na podriadených aby dosiahli ciele

4. Kontrola:

- je zameraná na hodnotenie javov a procesov, ktoré sa v riadenom objekte už uskutočnili

Profil a profesia manažéra

- manažéra charakterizujeme ako vedúceho, kontrolóra a organizátora. Rozsah jednotlivých úrovní manažérov závisí od veľkosti podniku a je dôležité aby si každý podnik vypracoval vlastnú organizačnú štruktúru vlastného podniku.

- vo všeobecnosti existujú 3 úrovne manažérov:

1. vrcholoví manaž. (top manažéri, ktorí riadia chod celého podniku)
2. stredná úroveň (riadia rôzne útvary)
3. manažéri prvej línie (vedúci oddelení, dielni, ktorý priamo komunikujú s výkonnými pracovníkmi)

- profil manažéra: komunikačné schopnosti, empatia, dominujúci, zručnosti, schopnosti, kvalifikačné predpoklady, disciplína, vytrvalosť ...

Štýly vedenia ľudí

- vedením ľudí rozumieme predovšetkým pôsobenie pracovníka na podriadených s cieľom dosiahnuť ich žiaduce pracovné správanie

Štýly vedenia:

autoritatívny
demokratický
liberálny
participatívny

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk