Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poiťovníctvo

- nevýrobné odvetvie, kt. sústreďuje a vytvára poistné fondy, spravuje ich a využíva
- je špeciálnym odvetvím peňažných služieb, ktorú poskytovatelia poskytujú FO a PO
- v trhovej ekonomike plní úlohu stabilizátora
- ide o špecifický druh tovaru
- na trhu ponúka svoj tovar – resp. peňažné služby – poistenie

Poistenie:

- je právny vzťah medzi 2 zmluvnými stranami
- jedna strana poisťuje, za čo dostáva poistné a je ochotná odškodniť poisteného v prípade poistnej udalosti
- druhá strana je povinná platiť poistné
- je špecifickým druhom tovaru, ktorý sa predáva
- uskutočňuje sa na základe poistnej zmluvy, alebo vyplýva zo zákona
- základnou úlohou je krytie škody

Poistník- FO a PO, ktorá s poisťovňou uzavrela zmluvu

Poisťovateľ- v našich podmienkach je to poisťovňa, ktorá má licenciu na vykonávanie, dojednávanie poistenia, na jeho spravovanie

Poistenec – osoba, ktorá dostane poistné vyplatené

Funkcie poistenia:

- rozdeľovacia – tvorba poistného fondu
- kontrolná – skúmanie poistných udalostí
- stimulačná – preventívna
- primárna – prenos rizika na poisťovateľa

Poisťovacia činnosť – je uzavretie poistných zmlúv poisťovňou

Poistné riziko 

- je možnosť vzniku náhodnej udalosti, s ktorou je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie. Typy rizík:
- vnútorné- technologické, organizačné, ľudský faktor, finančné, náhodné, ekologické
- vonkajšie – nekvalitné suroviny, vojnové konflikty, zmena legislatívy, inflácia, nezáujem odberateľa, živelné pohromy, poistenecké zmeny
- čím väčšia je pravdepodobnosť škody tým je väčšie riziko

Riziká sú: nepoistiteľné a poistiteľné

Formy poistenia:

•Zmluvné dobrovoľné poistenie – na základe vlastnej vôle poistníka
•Povinné zmluvné – určené právnym predpisom
•Zákonné poistenie – poistenie je platné bez toho či sa zaplatilo alebo nie, pri nezaplatení je poistník stíhaný

Poisťovne poznáme:

komerčné (dobrovoľné, havarijná poistka, poistka auta)
sociálne a zdravotné (zákonné)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk